Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009
Publicerad: 18.08.2009
Cirkulär 14 /2009
I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Lönejusteringar i TS

Nummer: 13/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 13 /2009 </p> <p> Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_200_tslon.pdf" target="_blank">en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning</a> den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares individuella till&auml;gg och separattill&auml;gg h&ouml;js b&aring;da med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 12 /2009</p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Det individuella till&auml;gg som avses i <a href="/sites/default/files/imported_files/akta_20072009boken.pdf" target="_blank">&sect; 6 mom.1 kapitel II &rdquo;Avl&ouml;ning&rdquo;</a> h&ouml;js med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i UKTA

Nummer: 11/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p>Cirkul&auml;r 11 /2009 </p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p><p>F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent i enlighet med <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_uktaloner_cirkular_11_2009_0.pdf" target="_blank">l&ouml;nes&auml;ttningsbilagan</a>. </p> Läs mer »

Om periodarbetstid i AKTA

Nummer: 10/2009
Publicerad: 11.06.2009
Cirkulär 10 /2009
Tillämpningen av bestämmelserna om periodarbetstid i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 9/2009
Publicerad: 10.06.2009
Cirkulär 9 /2009
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats.
Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn.

Fördelning av potter enligt UKTA

Nummer: 8/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 8 /2009
Fördelning av den lokala justeringspotten och likalönspotten enligt UKTA den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TS

Nummer: 7/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 7 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TIM-AKA

Nummer: 6/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 6 /2009
Enligt underteckningsprotokollet för TIM-AKA ska en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt AKTA

Nummer: 5/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 5 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procet fördelas den 1 maj 2009.

Korrigering av lönesättningspunkt

Nummer: 4/2009
Publicerad: 17.02.2009
Cirkulär 4 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna i Finland gjorde man en justering av den uppgiftsrelaterade minimilönen i lönesättningspunkten 04 SOS 04A per den 1 mars 2008, utöver förhöjningen på 2,1 procent på grund av utökad arbetstid och förhöjningen på 2,6 procent vid fördelningen av likalönpotten.

Uppsägsningsskydd och ersättning

Nummer: 3/2009
Publicerad: 02.01.2009
Cirkulär 3 /2009
Vi har nått ett förhandlingsresultat om innehållet  i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig.
Avtalet träder i kraft från och med den 12 februari 2009.

Cirkulärlistan för 2008

Nummer: 2/2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 2 /2009
Du som jobbar med löner och personal kan nu hitta rätt lättare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2008.
Du hittar också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket som gäller på Åland i listan. De finns med som bilagor till våra cirkulär.

Nya reseersättningar 2009

Nummer: 1/2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 1 /2009
Reseersättningarna justeras från årskiftet.

Samarbete om arbetarskydd

Nummer: 17/2008
Publicerad: 22.12.2008
Cirkulär 17 /2008
Det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet har uppdaterats.

Om familjedagvård och dagtraktamenten

Nummer: 16/2008
Publicerad: 04.11.2008
Cirkulär 16 /2008
Den tidigare information som gått ut om familjedagvårdare och dagtraktamenten kräver några korrigeringar och förtydliganden.

Allmän löneförhöjning - UKTA 1_september_2008

Nummer: 15/2008
Publicerad: 29.08.2008
Cirkulär 15 /2008
Den 1 september 2008 justeras lönerna för personal som tillhör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Löner för timanställda 1_september_2008

Nummer: 14/2008
Publicerad: 28.09.2008
Cirkulär 14 /2008
Lönen justeras för timanställda enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) från 1 september 2008.

Avvikelser för timanställda 2007-2009

Nummer: 13/2008
Publicerad: 06.05.2008
<p>Cirkul&auml;r 13 /2008 </p><p>Nu finns <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_2008_timaka_avvikelser.pdf">de &aring;l&auml;ndska avvikelserna i Arbetskollektivavtalet f&ouml;r timavl&ouml;nade (TIM-AKA) 2007-2009</a>.&nbsp; </p><p>Vi skickar ut ett exemplar av den finl&auml;ndska avtalsboken TIM &ndash;AKA 2007 - 2009 till kanslierna. Om ni beh&ouml;ver fler exemplar &auml;r ni v&auml;lkomna att best&auml;lla dem fr&aring;n &Aring;lands kommunf&ouml;rbund f&ouml;r sex euro/st. </p> Läs mer »

Löner för timanställda 1 mars 2008

Nummer: 11/2008
Publicerad: 18.02.2008
Cirkulär 11 /2008
De timanställdas löner justeras från den 1 mars 2008. Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används från 1 mars, eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum, en lokal justeringspott på 0,5 procent av lönesumman inom avtalsområdet och dessutom en likalönspott på 0,2 procent av lönesumman inom avtalsområdet.

Avtalsändringar och lönesättning - UKTA

Nummer: 10/2008
Publicerad: 12.03.2008
Cirkulär 10 /2008
Kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) har förändrats från 1 mars 2008. 

AKTA - Lokal pott för lönejustering 1 mars 2008

Nummer: 9/2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 9 /2008
Den lokala justeringspotten är 0,5 procent av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna. Den används också för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar.

Grupplivförsäkring vid dödsfall

Nummer: 8/2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 8 /2008
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som ska betalas ut vid dödsfall och motsvarar grupplivförsäkring.

Ersättning för matkostnaderEr

Nummer: 7/2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 7 /2008
De som deltar i fackliga utbildningar får ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet.

Kollektivavtal för timanställda 2007-2009

Nummer: 6/2008
Publicerad: 24.01.2008
Cirkulär 6 /2008
Nu publiceras det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007-2009, som gäller 1 oktober 2007-31 januari 2010.

Kollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: 5/2008
Publicerad: 21.01.2008
Cirkulär 5 /2008
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007—2009 (TS-07) är nu klart.

AKTA-avtalet 2007-2009

Nummer: 3/2008
Publicerad: 11.01.2008
Cirkulär 3 /2008
Här finns AKTA-boken 2007−2009 till kännedom.
Tjänste- och arbetskollektivavtalet och protokollen ovan undertecknades av Kommunala avtalsdelegationen, AKAVA-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f.

Cirkulärlistan för 2007

Nummer: 2/2008
Publicerad: 10.01.2008
Cirkulär 2 /2008
Du som jobbar med löner och personal kan nu hitta rätt lättare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2007.
Du hittar också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket som gäller på Åland i listan. De finns med som bilagor till våra cirkulär.

Nya reseersättningar 2008

Nummer: 1/2008
Publicerad: 10.01.2008
Cirkulär 1 /2008
Kommunala avtalsdelegationen informerar om de nya reseersättningar som gäller från 1 januari 2008 i cirkulär 1/2008.

Ny tabell för årsbundet tillägg

Nummer: 6/2007
Publicerad: 14.05.2007
Cirkulär 6 /2007
Information om beräkning av övergångstillägg och den årsbundna delen av det individuella tillägget för dig som räknar löner.

Nya kompetteringar till UKTA

Nummer: 5/2007
Publicerad: 07.05.2007
Cirkulär 5 /2007
Det finns nya kompletteringar till förhandlingsresultatet om lärarnas löner och tillämpningen av arbetsvärderingen som informerades om tidigare i Nyheter i kollektivavtalet för lärare, cirkulär 3/2007. Det gäller det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal, UKTA, som nu är uppdaterat.

Högre ersättning för mat

Nummer: 4/2007
Publicerad: 10.04.2007
Cirkulär 4 /2007
Tjänte- och kollektivavtal om ersättning för de måltiderskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och kollektivavtalet om facklig utbildning. Parterna kom överens om att ersättningen för de måltidskostnader i 9 § i rekommendationsavtalet är 22,32 euro under 2007.

Nyheter i kollektivavtalet för_lärare

Nummer: 3/2007
Publicerad: 10.04.2007
Cirkulär 3 /2007
Avtalsbestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalat för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 ändras 1 mars 2007.

Nytt avtal om lärarlöner

Nummer: 2/2007
Publicerad: 03.03.2007
Cirkulär 2 /2007
Kommunala arbetsmarknadsverket och lärarnas fackorganisation har godkänt ett förhandlingsresultat som innebär ändringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn från 1 mars 2007.

Cirkulärlistan för 2006

Nummer: 1/2007
Publicerad: 01.02.2007
Cirkulär 1 /2007
Nu har vi sammanställt Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2006.
Här finns också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket med, som har sänts ut som bilagor till våra cirkulär och som alltså gäller för Ålands del.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019