Social service och Äldreomsorg

Social service 

Kommunen ansvarar  för social förvaltning, utkomststöd, specialomsorg, handikappservice, färdtjänst, närståendevård, missbrukarvård och barnskydd.

Äldreomsorg

Kommunen erbjuder hemtjänst till äldre som behöver hjälp med praktiska sysslor i det dagliga livet och hjälp med personlig omsorg. Åldringshem och serviceboende finns till för de personer som behöver tillsyn och det inte kan ske i det egna hemmet.

Barnomsorg

Den kommunala barnomsorgen ges i form av barndagvård på daghem, familjedagvård och hemvårdsstöd

 

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 5.11.2019