Kommunal självstyrelse

Kommunal självstyrelse

Landskapet Åland är indelat i 16 självstyrande kommuner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen.

Drygt 1.900 ålänningar arbetar inom de åländska kommunerna. Besluten inom denna sektor fattas i varje enskild kommun. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan kommunerna har medborgarna stora möjligheter att påverka och ta ansvar för förhållandena i sin närmiljö. Det gör de främst genom att vart fjärde år välja lokala representanter till kommunfullmäktige.

Dessa valda företrädare styr sedan - på medborgarnas uppdrag - kommunen. Genom majoritetsbeslut i fullmäktige beslutar de vilken politik som ska föras. Fullmäktige beslutar även nivån på den skatt som medborgarna ska betala, samt hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen eller landstinget/regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag, andra tar man sig an frivilligt.
Den kommunala basservicen ska vara likvärdig, men behöver inte vara likadan. Det är invånarna i kommunen som genom val bestämmer hur politiken ska se ut.
 

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 3.1.2022