Visstidsanställning

Nummer: 15/2009

Cirkulär 15 /2009

I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden  2007 - 2009 kom huvudavtalsparterna överens om att uppmärksamma arbetsgivarna på problematiken vid visstidsanställningar . Bland annat torde det förekomma mer frekvent att anställa elevassistenter för viss tid. Arbetsgivaren måste alltid kunna ange en grundad anledning vid visstidsanställningar.

Om behovet av en anställning enbart är t.ex. ett läsår så utgör detta en grundad anledning. Däremot om det föreligger ett kontinuerligt behov år efter år rekommenderas en tillsvidare anställning. Vid ferier och sommaruppehåll har arbetsgivaren rätt att permittera den anställde eller erbjuda annat lämpligt arbete.

Både i Arbetsavtalslagen och i Lag om kommunala tjänsteinnehavare finns omnämnt under vilka förutsättningar en visstidsanställning kan komma i fråga.

I Arbetsavtalslagen  1 kap. 3 § sägs det : ”Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid samt sådana på varandra följande arbetsavtal som utan grundad anledning har ingåtts för viss tid skall anses gälla tills vidare”.

I Lag om kommunala tjänsteinnehavare 2 kap. 3 § sägs det:” En tjänsteinnehavare anställs i tjänsteförhållande tills vidare eller för viss tid.

En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid endast på tjänsteinnehavarens egen begäran eller om det bestäms särskilt om anställning för viss tid eller om uppgiftens art, ett vikariat, ordnande av skötseln av de uppgifter som hör till ett vakant tjänsteförhållande eller någon annan jämförbar omständighet som ansluter sig till kommunens verksamhet och förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid så kräver.

En tjänsteinnehavare som har anställts för viss tid utan någon sådan grund som anges i 2 mom. eller som utan grundad anledning upprepade gånger i följd har anställts för viss tid har när tjänsteförhållandet upphör rätt att få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Yrkande på ersättning skall framställas inom sex månader från det att tjänsteförhållandet upphörde”.

Det skall alltid finnas en grundad anledning för en visstidsanställning som sker på initiativ av arbetsgivaren.

En grundad anledning kan vara:
- Om det i lag bestäms särskilt om anställning för viss tid
- Om arbetets art förutsätter det
- Vid vikariat
- För skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst
- När någon annan jämförbar omständighet i anknytning till kommunens verksamhet kräver visstidsanställning  ( t.ex. i samband med omorganiseringar).

En tjänsteinnehavare/arbetstagare kan själv be om en anställning för viss tid. Då är det viktigt att notera detta i tjänsteförordnandet eller arbetsavtalet för att undvika eventuella missförstånd.

Det är av synnerligen stor vikt att man i samband med en visstidsanställning anger den grundade anledningen i arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet. 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 30.12.2009
Uppdaterad 29.11.2018