Fördelning av potter enligt AKTA

Nummer: 5/2009

Cirkulär 5 /2009

Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procet fördelas den 1 maj 2009.

Huvudavtalsparterna beslöt, med avvikelse från gällande underteckningsprotokoll, om följande fördelning:

Enligt kapitel II/Avlöning § 6 mom.2 Protokollsanteckningen ska arbetsgivaren använda minst 1,1 procent av de uppgiftsrelaterade lönerna för prövningsbaserade individuella tillägg.

Båda potterna sammanslås och utgör således totalt 0,8 procent.

De kommuner/kommunalförbund som ännu inte har använt 1,1 procent av de uppgiftsrelaterade lönerna för prövningsbaserade individuella tillägg ska använda  hela potten eller så stor del av potten att målet på 1,1 procent uppnås.

Den eventuellt överskjutande delen kan används för en allmän justering av de uppgiftsrelaterade lönerna.

De kommuner/kommunalförbund som redan använt 1,1 procent av de uppgiftsrelaterade lönerna för prövningsbaserade individuella tillägg använder hela potten på 0,8 procent för en allmän justering av de uppgiftsrelaterade lönerna.
    
Justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för januari. Till lönesumman räknas samtliga löner som omfattas av avtalet (AKTA) och som betalats ut i januari 2009.

Om lönesumman för januari avviker från lönesumman för en vanlig månad, används en så kallad normal månad som grund för beräkningen.
   
Den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet bestämmer  tjänsteinnehavarens och arbetstagarens prövningsbaserade individuella tillägg med stöd av de kriterier som den behöriga myndigheten fastställt.

Detta innebär att inga förhandlingar förs om användningen av justeringspotten mellan den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna.

Publicerad 7.4.2009
Uppdaterad 21.8.2020