Kollektivavtal för timanställda 2007-2009

Nummer: 6/2008

Cirkulär 6 /2008

Nu publiceras det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007-2009, som gäller 1 oktober 2007-31 januari 2010.

I enlighet med § 6 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA iakttas dessutom protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft år 2008 och 2009, som undertecknades 1 oktober 2007.

Kostnadseffekt

De avtalsenliga förhöjningarna i TIM-AKA och likalönsprogrammet höjer lönekostnaderna med i genomsnitt 10,3 procent under avtalsperioden. Kostnaderna varierar i de olika kom-munerna och kommunalförbunden beroende på personalstrukturen.

Allmän förhöjning

Lönerna höjs 1 oktober 2007 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. med en allmän förhöjning på 32 cent per timme, dock minst 3,4 procent. 

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms från 1 oktober 2007 enligt följande:

I 11,42-12,93
I B 10,24-12,05
I C 9,53-10,81
II A 9,25-10,08
II B 9,11-9,68
III   8,99-9,38
IV   8,37
O   8,60

Lön för arbetstagare under 18 år

7,81-8,03 

 

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt. De individuella grundtimlönerna höjs enlig följande:

Höjning av grundtimlön

I A 0,43 cent 
I B 0,40 cent
I C 0,36 cent
II A 0,33 cent
II 0,32 cent
III    0,32 cent
IV   0,32 cent
O   0,32 cent

 

Lönerna höjs 1 september 2008 och 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast dessa datum genom en allmän förhöjning på 2,4 procent. Närmare information om lönejusteringarna ges senare. Läs mer om lönesättningen.

Engångspott

Till tjänsteinnehavare och arbetstagare betalas en separat engångspott på 270 euro om anställningsförhållandet 1 december 2007 har fortgått utan avbrott minst fyra månader och om anställningsförhållandet fortfarande är i kraft under hela december.

I deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
Den engångspott som avses här betalas inte om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte betalas lön för december.
Ovannämnda engångspott skall betalas senast i samband med februari lönen 2008.

Lokala justeringspotter och likalönspotter

1 mars 2008 verkställs en lokal justeringspott på 0,5 procent av lönesumman för TIM-AKA och en likalönspott på 0,2 procent, och 1 maj 2009 en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent. Justeringspotterna används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna.

Justeringspotterna riktas till de enheter som har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter. När beslut fattas om justeringspotterna skall man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning skall stå i rätt förhållande till de underställdas löner. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Ändringar och preciseringar i texten

Paragrafnumreringen har ändrats på grund av omgrupperade bestämmelser och mindre helheter.

I § 15 i underteckningsprotokollet och i tillämpningsanvisningen för § 2 i avtalet har införts överenskommelser om lokala avtal och deras giltighetstid.

Risken för att arbetsavtalet förfaller om arbetstagaren inte visar upp läkarintyg har slopats i § 3 och en ny tillämpningsanvisning har införts.

I § 7 har införts en bestämmelse om anställningsförhållandet för praktikanter i samband med permitteringar och uppsägningar.

I semesterbestämmelserna har ändringar gjorts till följd av den nya semesterlagen och dessutom flera stilistiska ändringar. Innehållsliga förändringar har gjorts bland annat i fråga om tid som likställs med arbetad tid (§ 49), bestämning av semester (§ 52-54), procentuell semesterlön och semesterersättning (§ 56 och 58). Bestämmelsen i § 60 om vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning är ny.

I bestämmelserna om sjuklön vid sjukdom och olycksfall i arbete har punkterna om per-sonskada förorsakad av brott slopats. I § 61 mom. 1 har införts en hänvisningsbestämmelse i fråga om avtal om deltidsarbete som ligger till grund för partiell sjukdagpenning.
Hänvisningsbestämmelsen i § 63 som gäller rätten till familjeledighet har preciserats.

I § 65 har rätten till oavlönad ledighet för vård av ett barn som insjuknar plötsligt utvidgats till att också gälla en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Förtroendemannaersättningen har höjts med 3-8 cent i timmen och till § 71 mom. 10 har fogats en bestämmelse om förtroendemannens rätt att få uppgifter om bland annat anställ-ningarnas art.

En bestämmelse om ersättning till arbetarskyddsfullmäktige har införts i § 72 mom. 2.

Det förra avtalets § 23 punkt 7 och 8 och den sista meningen i § 29 punkt 2 har slopats.

Bland annat följande ändringar är stilistiska och avser inte att ändra tolkningen av avtalet:
I lönebestämmelserna har betonats att ackordslön (tidigare prestationslön) används i första hand, om förutsättningarna för användning av sådan lön uppfylls.

I bilaga 2 har placeringen i lönegrupper gjorts klarare genom angivelser av hurdan yrkes-kunskap eller erfarenhet som arbetet förutsätter och exempel på arbeten som hör till respektive grupp.

Grunderna för betalning av individuellt tillägg enligt § 2 i bilaga 3 har preciserats.

Åländska skrivningar

- Bestämmelserna om utredningsförfarandet vid permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande tillämpas såsom tidigare på Åland.

-§ 54 mom.2 Flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga. I den åländska skrivningen sägs det :
Om en arbetstagare blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall under sin semester eller sparade ledighet och arbetsoför-mågan fortgår utan avbrott i mer än 3 kalenderdagar, räknas inte de dagar av arbetsoförmåga som överskrider 3 kalenderdagar och som infaller under samma semesterdel som semester, om arbetstagaren anhåller om det utan obefogat dröjsmål. (ÅL).

- § 61 mom.2 Sjuklön (ÅL) Arbetsoförmågan skall påvisas genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg. Arbetsoförmågan kan påvisas också på något annat tillförlitligt sätt i fråga om arbetsoförmåga som varar högst fem dagar eller, enligt beslut av den behöriga myndigheten, också i fråga om arbetsoförmåga som varar längre än fem dagar, såvida inte den som beviljar sjukledigheten av särskilda skäl anser att det också i dessa fall behövs läkarintyg (ÅL).

- § 65 Plötsligt insjuknat barn
I Finlands avtalsbestämmelser gäller den tillfälliga vårdledigheten för barn som inte har fyllt 10 år. I den åländska skrivningen så gäller den för barn som ännu inte fyllt 12 år.(ÅL)

De tidigare åländska skrivningarna är oförändrade. En sammanställning över samtliga avvikelser kommer dock att sändas vid ett senare tillfälle.

 

Publicerad 24.1.2008
Uppdaterad 24.8.2020