Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Nummer: 11/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 11/2012
På grund av att det uppstått vissa tolkningsproblem avseende § 16 a mom.3 i Kapitel II/Löner i AKTA meddelar vi härmed nedanstående Tillämpningsanvisning.

Riktlinjer och praxis för arbetshälsa- Rekommendation för kommunsektorn

Nummer: 10/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 10/2012
I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpning av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 5/2012
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.
Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 7/2012
Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 6/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: /2012
Publicerad: 11.04.2012
Cirkulär 8/2012
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning

Nummer: /2012
Publicerad: 07.06.2012
<p>Cirkul&auml;r 9/2012</p><p>Enligt f&ouml;rhandlingsprotokoll 2/2012 kom avtalsparterna &ouml;verens om att arbetarskyddsfullm&auml;ktiges ers&auml;ttning h&ouml;js till 68 &euro; per m&aring;nad fr&aring;n och med 1 april 2012. P&aring; grund av ett f&ouml;rbiseende noterades inte denna &auml;ndring i Cirkul&auml;r 4/2012.</p>

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: /2012
Publicerad: 17.01.2012
Cirkulär 1/2012
De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 2/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 3/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 och  lönebilagan i bilaga 2 till cirkuläret.
AKTA 2012–2013
Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna sänds ut i ett separat cirkulär vecka 13

Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
<p>Cirkul&auml;r 4/2012 </p><p>Kommunala avtalsdelegationen publicerar <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_4_2012_bilaga_1_andringar_i_lonekapitlet_i_akta_2012_ii.pdf">de viktigaste materiella &auml;ndringarna i AKTA 2012 - 2013</a>. </p><p>V&aring;r m&aring;ls&auml;ttning &auml;r att de nya kollektivavtalsb&ouml;ckerna skall vara klara f&ouml;r distribution i b&ouml;rjan av juni 2012. </p> Läs mer »

Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011
Publicerad: 28.10.2011
<p>Cirkul&auml;r 12/2011&nbsp;</p><p>I&nbsp; Del B &ndash; Bilaga i grundskolan &sect; 4 sid. 66 i UKTA och l&ouml;nes&auml;ttningspunkt 4 03 04 028 &auml;r beh&ouml;righetskraven korrekt &aring;tergivna. D&auml;remot &auml;r beh&ouml;righetskraven felaktigt &aring;tergivna i l&ouml;nebilagan. L&auml;s den <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_12_2011_lonebilaga_till_uktaboken_20102011.pdf">korrekta l&ouml;nebilagan</a>. </p> Läs mer »

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011
Publicerad: 29.06.2011
Cirkulär 10/2011
Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Ledigt för vård av familjemedlem

Nummer: /2011
Publicerad: 28.04.2011
Cirkulär 6/ 2011
En arbetstagare kan få ledigt från arbetet under en viss tid för att sköta en familjemedlem eller någon annan närstående. Ändringen i arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av april.

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 7/ 2011
Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 8/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 9/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Cirkulärlistan för år 2010

Nummer: /2011
Publicerad: 11.01.2011
<p> Cirkul&auml;r 1/2011 </p> <p> F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2010 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlista_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r &aring;r 2010</a>&nbsp; </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12011_cirkularlista_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Arbetsavtalslagen ändras

Nummer: /2011
Publicerad: 11.01.2011
<p> Cirkul&auml;r 2/2011 </p> <p> Best&auml;mmelsen om villkoren f&ouml;r att ing&aring; arbetsavtal f&ouml;r viss tid i 1 kap. 3 &sect; i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) har &auml;ndrats genom lag (FFS1224/2010). &Auml;ndringen tr&auml;der i kraft 1.1.2011. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_22011_bilaga_arbetsavtalslagen.pdf" target="_blank">Lag om &auml;ndring av 1 kap. 3 &sect; i arbetsavtalslagen (FFS_1224/2010)</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_22011_arbetsavtalslagen.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: /2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 3/ 2011
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 4/ 2011
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2011.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

Nummer: 12/2010
Publicerad: 20.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 12/2010 </p> <p> De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilaga 16 i det allm&auml;nna kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De &auml;ndrade ers&auml;ttningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid utrikesresor). F&ouml;r tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_2010_bilaga_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">Ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader fr.o.m. 1.1.2011&nbsp;</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_resekotsnadsersattningar.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Korrigeringar

Nummer: 11/2010
Publicerad: 16.12.2010
Cirkulär 11/2010
Korrigeringar för AKTA och UKTA.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2010
Publicerad: 08.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 10/2010 </p> <p> Rubricerat avtal ers&auml;tter motsvarande avtal daterat 12 februari 2009 som distribuerades med cirkul&auml;r 3/2009. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_102010_bilaga.pdf" target="_blank">Tj&auml;nste- och arbetskollektivavtal om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktige</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_10_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

Nummer: /2010
Publicerad: 18.11.2010
<p> Cirkul&auml;r 8/2010 </p> <p> Avsikten med rekommendationen &auml;r att f&auml;sta uppm&auml;rksamhet p&aring; de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att f&ouml;rebygga stress. Ett annat m&aring;l &auml;r att g&ouml;ra arbetsplatserna medvetna om hur man k&auml;nner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan g&ouml;ra f&ouml;r att f&ouml;rebygga och hantera skadlig stress. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_nr_82010_bilaga_arbetsrelaterad_stress.pdf" target="_blank">Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress</a>&nbsp; </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_82010_arbetsrelaterad_stress.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

Nummer: /2010
Publicerad: 19.11.2010
Cirkulär 9/2010
I rekommendationsavtal om kommunala personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulärlistan för år 2009

Nummer: /2010
Publicerad: 12.01.2010
<p> Cirkul&auml;r 1 /2010 </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/1forteckn_kadcir09.pdf" target="_blank">F&ouml;rteckningen</a> &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2009. </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_2009.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1

Nummer: /2010
Publicerad: 11.11.2010
<p> Cirkul&auml;r 7/ 2010 </p> <p> Den allm&auml;nna f&ouml;rh&ouml;jningen p&aring; 0,7 % per 1.8.2010 har f&ouml;ljande verkan p&aring; medeltiminkomster enligt &sect; 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig p&aring; kvartalsvisa utr&auml;kningar. De medeltiminkomster som r&auml;knats ut p&aring; f&ouml;reg&aring;ende IV II kvartalet &aring;r 2010 h&ouml;js med 0,7 % De h&ouml;jda medeltiminkomsterna iakttas fr&aring;n den dag den ovann&auml;mnda allm&auml;nna f&ouml;rh&ouml;jningen tr&auml;tt i kraft </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_72010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Nummer: /2010
Publicerad: 12.04.2010
Cirkulär 2 /2010
Giltighetstiden för det nya AKTA avtalet är 1.2.2010-31.12.2011.

En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen

Nummer: /2010
Publicerad: 06.10.2010
Cirkulär 6/2010
En arbetsgrupp har gjort en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapförvaltningen och den kommunala sektorn.

Ersättningar för resekostnader i AKTA

Nummer: 16/2009
Publicerad: 30.12.2009
<p>Cirkul&auml;r 16 /2009 </p><p>De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilagan till det&nbsp; allm&auml;nna kommunal tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2007 &ndash; 2009 justeras 1.1.2010. Justeringarna g&auml;ller kilometerers&auml;ttningar, m&aring;ltidsers&auml;ttningar, logiers&auml;ttningar samt dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid b&aring;de inrikes och utrikesresor.<br /><br />F&ouml;r tydlighetens skull anges i <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_16_2009_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">bilagan</a> till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16<br /><br /><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_16_resekostnader.pdf" target="_blank">cirkul&auml;ret som pdf</a> </p> Läs mer »

Visstidsanställning

Nummer: 15/2009
Publicerad: 30.12.2009
Cirkulär 15 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden  2007 - 2009 kom huvudavtalsparterna överens om att uppmärksamma arbetsgivarna på problematiken vid visstidsanställningar . Bland annat torde det förekomma mer frekvent att anställa elevassistenter för viss tid. Arbetsgivaren måste alltid kunna ange en grundad anledning vid visstidsanställningar.

Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009
Publicerad: 18.08.2009
Cirkulär 14 /2009
I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Lönejusteringar i TS

Nummer: 13/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 13 /2009 </p> <p> Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_200_tslon.pdf" target="_blank">en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning</a> den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares individuella till&auml;gg och separattill&auml;gg h&ouml;js b&aring;da med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 12 /2009</p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Det individuella till&auml;gg som avses i <a href="/sites/default/files/imported_files/akta_20072009boken.pdf" target="_blank">&sect; 6 mom.1 kapitel II &rdquo;Avl&ouml;ning&rdquo;</a> h&ouml;js med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i UKTA

Nummer: 11/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p>Cirkul&auml;r 11 /2009 </p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p><p>F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent i enlighet med <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_uktaloner_cirkular_11_2009_0.pdf" target="_blank">l&ouml;nes&auml;ttningsbilagan</a>. </p> Läs mer »

Om periodarbetstid i AKTA

Nummer: 10/2009
Publicerad: 11.06.2009
Cirkulär 10 /2009
Tillämpningen av bestämmelserna om periodarbetstid i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Uppsägsningsskydd och ersättning

Nummer: /2009
Publicerad: 02.01.2009
<p> Cirkul&auml;r 3 /2009</p><p>Vi har n&aring;tt ett f&ouml;rhandlingsresultat om inneh&aring;llet&nbsp; i tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktig.</p><p><a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_cirkular_3_2009.pdf" target="_blank">Avtalet</a> tr&auml;der i kraft fr&aring;n och med den 12 februari 2009. </p> Läs mer »

Korrigering av lönesättningspunkt

Nummer: /2009
Publicerad: 17.02.2009
Cirkulär 4 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna i Finland gjorde man en justering av den uppgiftsrelaterade minimilönen i lönesättningspunkten 04 SOS 04A per den 1 mars 2008, utöver förhöjningen på 2,1 procent på grund av utökad arbetstid och förhöjningen på 2,6 procent vid fördelningen av likalönpotten.

Cirkulärlistan för 2008

Nummer: /2009
Publicerad: 01.01.2009
<p> Cirkul&auml;r 2 /2009 </p> <p> Du som jobbar med l&ouml;ner och personal kan nu hitta r&auml;tt l&auml;ttare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2008_0.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2008</a>. </p> <p> Du hittar ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket som g&auml;ller p&aring; &Aring;land i listan. De finns med som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r. </p> Läs mer »

Nya reseersättningar 2009

Nummer: /2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 1 /2009
Reseersättningarna justeras från årskiftet.

Fördelning av potter enligt AKTA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 5 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procet fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TIM-AKA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 6 /2009
Enligt underteckningsprotokollet för TIM-AKA ska en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TS

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 7 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt UKTA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 8 /2009
Fördelning av den lokala justeringspotten och likalönspotten enligt UKTA den 1 maj 2009.

Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2009
Publicerad: 10.06.2009
Cirkulär 9 /2009
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats.
Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019