Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18)

Nummer: 9/2018
Publicerad: 06.09.2018
9/2018
 Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Information om pågående förhandlingar

Nummer: 7/2018
Publicerad: 13.07.2018
Cirkulär 7/2018
Parterna har under våren förhandlat om de nya kollektivavtalen. I augusti väntas de liggande förslagen behandlas och undertecknas.
Parterna har varit överens om att rimlig tid ska ges för verkställande och administrering av retroaktiva justeringar.
Avtalschefen kommer att vara på semester under perioden 16.7-12.8.2018.
KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN
 Jesper Strandvik
Avtalschef
 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: 5/2018
Publicerad: 12.03.2018
Cirkulär 5 /2018
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2018.
Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. Villkoren och förmånerna år 2018 är till innehållet de samma som de som fastställts för 2017.
Parterna förhandlar årligen om justering av förmånen.
 
 

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2018
Publicerad: 12.03.2018
Cirkulär 4/2018
 I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.
 

Revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet från och med 28.2.2018

Nummer: 3/2018
Publicerad: 28.02.2018
3/2018
 I underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 kom avtalsparterna överens om att revidera lönebilagorna enligt den i riket under år 2015 gjorda lönebilagerevideringen (se också cirkulär 5/2017). Enligt avtalet ska revideringen ske inom pågående avtalsperiod. Avtalsparterna har gemensamt kommit överens om att revideringen träder i kraft 28.2.2018. Det praktiska genomförandet kommer att ta längre tid. De justerade lönerna och de retroaktiva höjningarna betalas senast 30.06.2018.

Cirkulärlista 2017

Nummer: 1/2018
Publicerad: 26.01.2018
Cirkulär 1/2018

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA 2018-2019)

Nummer: 1/2018
Publicerad: 31.08.2018
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.
 
 
 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 17/2017
Publicerad: 07.07.2017
Cirkulär 17/2017
 
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2017.

Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Nummer: 16/2017
Publicerad: 14.03.2017
Cirkulär 16/2017
Bifogat detta cirkulär finns en sammanställning över avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland. 
 

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Nummer: 14/2017
Publicerad: 02.03.2017
Cirkulär 14/2017
Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14- 17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.
 
 
 

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 13/2017
Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 13/2017
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställ-ningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig
utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

Nummer: 12/2017
Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 12/2017
De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare

Nummer: 11/2017
Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 11/2017
Avtalsparterna har kommit överens om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän. Nedan nämnda lag gäller redan för anställda i arbetsavtalsförhållande.

Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.

Samarbetsavtal för tjänstemän innebär att bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) tillämpas även på kommunala tjänstemän med undantag av 19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag samt i avtalet angivna avvikelser.

Främjande av lokala avtal

Nummer: 10/2017
Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 10/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom
- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk
personal samt
- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Främjande av arbetstidsbanker

Nummer: 9/2017
Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 9/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank.
Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorgani-sationernas konkurrenskraftsavtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom
- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
för teknisk personal samt
- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Nummer: 8/2017
Publicerad: 10.02.2017
Cirkulär 8/2017
Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.
TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Nummer: 7/2017
Publicerad: 06.02.2017
Cirkulär 7/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervis-ningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas under-teckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).
 

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Nummer: 6/2017
Publicerad: 31.01.2017
Cirkulär 6/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17
verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader,
men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin,
eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare
enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna
inom offentliga sektorn.
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i
kraft 1.3.2017-28.2.2018.
 

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Nummer: 5/2017
Publicerad: 27.01.2017
Cirkulär 5/2017
Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2017-28.2.2018.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Nummer: 4/2017
Publicerad: 20.01.2017
Cirkulär 4/2017
Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Nummer: 3/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 3/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Nummer: 2/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 2/2017
I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Cirkulärlista 2016

Nummer: 1/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 1/2017
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2016 bifogas för kännedom.
Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2016
Cirkuläret som pdf 

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Nummer: 9/2016
Publicerad: 27.04.2016
Cirkulär 9/2016
I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 8/2016
Publicerad: 18.03.2016
Cirkulär 8/2016
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig
utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 7/2016
Publicerad: 16.03.2016
Cirkulär 7/2016
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.
 
Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

Nummer: 6/2016
Publicerad: 11.03.2016
Cirkulär 6/2016
Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare enligt AKTA bilaga 12

Nummer: 5/2016
Publicerad: 11.02.2016
Cirkulär 5/2016
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016.

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2016

Nummer: 4/2016
Publicerad: 05.02.2016
Cirkulär 4/2016
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Tillämpning av diskrimineringslagen från och med 1.1.2015

Nummer: 3/2016
Publicerad: 04.02.2016
Cirkulär 3/2016
Den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) som gäller likabehandling och diskriminering trädde i kraft den första januari 2015. Den nya lagen bygger bland annat på bestämmelserna i direktivet om likabehandling i arbetslivet. Lagen syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2016

Nummer: 2/2016
Publicerad: 11.01.2016
Cirkulär 2/2016
Ersättningar för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2016.
För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Cirkulärlista 2015

Nummer: 1/2016
Publicerad: 05.01.2016
Cirkulär 1/2016
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2015 bifogas för kännedom.
Med önskan om en god fortsättning på det nya året.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2015
Cirkuläret som pdf.

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: 15/2015
Publicerad: 15.12.2015
Cirkulär 15/2015
Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.
Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.
De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.
De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).
De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).
 

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Nummer: 14/2015
Publicerad: 11.12.2015
Cirkulär 14/2015
Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Cirkulär till kännedom

Nummer: 13/2015
Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 13/2015
Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Nummer: 12/2015
Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 12/2015
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för
timavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Nummer: 11/2015
Publicerad: 26.11.2015
Cirkulär 11/2015 
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2015
Publicerad: 30.06.2015
Cirkulär 10/2015
Bifogat detta cirkulär finns även tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.
Vid förhandlingarna om avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige kom parterna överens om att tillsammans utarbeta ett cirkulär om tillämpningen av avtalet.
Nedan följer tillämpningsanvisningarna för avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall.

Allmän löneförhöjning för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-16 (TS-14) 1.7.2015

Nummer: 9/2015
Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 9/2015
I underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 - 16 (TS-14) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Allmän löneförhöjning för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) 1.7.2015

Nummer: 8/2015
Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 8/2015
I underteckningsprotokollet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet 2014 - 16 (AKTA) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Nummer: 7/2015
Publicerad: 27.05.2015
Cirkulär 7/2015
Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 6/2015
Publicerad: 07.05.2015
Cirkulär 6/2015
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.
Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Cirkulär till kännedom

Nummer: 5/2015
Publicerad: 27.03.2015
Cirkulär 5/2015
Periodarbetstiden förändras inte på Åland
På Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2015
Publicerad: 20.03.2015
Cirkulär 4/2015 
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Nummer: 3/2015
Publicerad: 06.03.2015
Cirkulär 3/2015
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019