Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna

Nummer: /2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 3/2014 
Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) trädde i kraft den 1 september 2007. Detta medförde att regleringen av förfarandet för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagare lyftes till lagnivå i kommunerna och kommunalförbunden. För tjänstemännen baserar den sig på det allmänna avtalet, ett avtal mellan Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsor-ganisationerna, som till sina rättsverkningar är ett tjänste- och arbetskollektivavtal. Efter att samarbetslagen trädde i kraft övergick man från ett samarbetsförfarande baserat på kollektivavtalslagar till ett förfarande som regleras av en speciallag (för arbetstagare).

Rekomendation om resultatutveckling i kommunerna

Nummer: /2014
Publicerad: 14.01.2014
Cirkulär 4/2014 
I tider då befolkningen åldras och de yngre åldersgrupperna minskar ställs kommunerna och kommunalförbunden inför utmaningar som kommuninvånarnas behov och den bristande tillgången på arbetskraft för med sig. Genom att förutse och ta sig an dessa utmaningar redan nu kan kommunerna och kommunalförbunden underlätta tillhandahållandet av service i framtiden och samtidigt förbättra också de nuvarande verksamhetsresultaten.

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning 2014

Nummer: /2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 5/2014 
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Cirkulär till kännedom, Strategi för utveckling av arbetslivet

Nummer: /2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 6/2014
Strategin för utveckling av arbetslivet och det nationella samarbetsprojektet för genomförande av strategin är ett av statsminister Katainens regerings spetsprojekt. Läs mer om strategin för utveckling av arbetslivet på följande webbplats http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - handbok för utarbetande av åldersprogram

Nummer: /2014
Publicerad: 30.12.2014
Cirkulär 17/2014 
Arbetstagarnas behov i anslutning till ålder och olika livsskeden påverkar tydligt arbetsplatsens resultat och personalens arbetshälsa. God praxis och utredningar om den visar att om arbetstagare i olika ålder och deras behov beaktas när arbetsplatsen utvecklas kommer det både arbetsgivarna och arbetstagarna till godo.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare 2014

Nummer: /2014
Publicerad: 12.02.2014
Cirkulär 7/2014
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2014.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: /2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 8/2014
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2014.

Arbetshälsa ger resultat, vad kan kommunen göra?

Nummer: /2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 9/2014
För bättre resultat och högre arbetslivskvalitet inom kommunsektorn krävs en aktiv ledning i kommunerna. Bifogade promemoria innehåller information om varför det lönar sig att satsa på arbetshälsan och hur bättre arbetshälsa kan öka personalens arbetstillfredsställelse och ge kostnadsbesparingar samt bättre service.

Cirkulärlistan för år 2013

Nummer: /2014
Publicerad: 08.01.2014
Cirkulär 1/2014 
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2013 bifogas för kännedom.
 

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2014

Nummer: /2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 2/2014 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1.1.2014.

Cirkulär till kännedom, Riksomfattande projekt för tillsyn över arbetarskyddet 2012-2015

Nummer: 10/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 10/2013 
Arbetarskyddsförvaltningen vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomför 2012-2015 ett tillsynsprojekt i kommunerna och kommunalförbunden, "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015". Bakgrunden till projektet är en strävan efter att effektivera arbetarskyddsförvaltningens tillsyn genom en mer projektbaserad verksamhet. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förebygga faror och hot i samband med arbetssäkerheten och arbetshälsa genom att betona den strategiska betydelsen av den arbetshälsofrämjande verksamheten och lyfta upp utvecklingen av en trygghetsfrämjande ledning.

AKTA 2012-2013 Engångsarvode och pensionsavgifter

Nummer: /2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 4/2013
I AKTA 2013-2013 finns inte längre särskilda bestämmelser om mötesarvoden, utan enligt kapitel II/Löner § 14 kan arbetsgivaren betala ett arvode till tjänste-män/arbetstagare bland annat då de deltar i kommunala organs möten.
Enligt TS 2012 – 2013 Kapitel II/Löner § 16 så betalas fortsättningsvis mötesarvoden.
Enligt Lagen om kommunala pensioner 68§ 3 mom. 1 punkten ( FFS 549/2003) anses mötesarvoden inte vara ersättning för utfört arbete och därmed utgör de ingen pensionsberättigande grund. Därför är inte mötesarvodena pensionsgrundande.

UKTA- Central justeringspott 1.1.2013

Nummer: /2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 3/2013
Enligt § 3 i underteckningsprotokollet gällande avtalsperioden 1.1.2012–30.4.2014  sägs det:Den centrala justeringspotten är 0,7 %. Närmare anvisningar om den centrala juste-ringspotten ges senare.
Kommunala avtalsdelegationen och Akava – Åland rf. har nått följande förhandlingsresultat:På basen av de löneuppgifter som kommunerna/kommunalförbunden lämnat in blir den centrala justeringspotten totalt 7.783,94 €.

Korrigering av de uppgiftsrelaterade grundlönerna i AKTA Bilaga 3

Nummer: /2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 6/2013
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden 2007–2009 uppstod en konflikt mellan Kommunarbetsgivarna i riket och Tehy. Efter att avtalsförhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna var slutförda upprättades ett separat protokoll mellan Kommunarbetsgivarna och Tehy. Detta för att undvika en arbetsmarknadskonflikt. I våra avtalsförhandlingar så beaktade vi inte de överenskommelser som noterades i Tehy-protokollet. Vi har dock lagt märke till att våra uppgiftsrelaterade grundlöner ligger under rikets uppgiftsrelaterade grundlöner på grund att man i riket har korrigerat dem i enlighet med överenskommelsen i Tehy-protokollet.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 5/2013
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som mots-varar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2013.

Cirkulär till kännedom, Begränsad rätt att föreskriva läkemedel

Nummer: /2013
Publicerad: 18.12.2013
Cirkulär 7/2013
Nya bestämmelser om sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskors rätt att i begränsad utsträckning skriva ut läkemedel trädde i kraft 1.1.2011.

Cirkulär till kännedom, Etisk rekrytering av personal inom hälso- och sjukvården

Nummer: /2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 8/2013
Arbetskraftsinvandringen har ökat inom EU under de senaste åren. Mot denna bak-grund har de europeiska arbetsmarknadsparterna inom sjukhussektorn, HOSPEEM (europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhussektorn) och EPSU (Europeiska federationen för offentliganställdas förbund) utarbetat en gemensam uppförandekod för etisk rekrytering med syfte att främja etiska principer vid rekrytering av utländsk arbetskraft inom EU.

Cirkulär till kännedom, Lag om företagshälsovård ändrades den 1 juni 2012

Nummer: /2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 9/2013
Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska arbetsgivaren på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Den 1 juni 2012 trädde ändringen av lagen om företagshälsovård och ändringen av sjukförsäkringslagen i kraft. Avsikten är att förbättra möjligheterna att på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dag ingripa i långvariga perioder av arbetsoförmåga (RP 75/2011). Syftet är att genom samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården få proces-sen för bedömning av arbetsförmågan att fungera bättre.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2013

Nummer: /2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 1/2013
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2013.

Cirkulär till kännedom, Kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården

Nummer: /2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 2/2013
Enligt Bilaga 12 § 13 ( Familjedagvårdare) i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ( AKTA) sägs följande:
”För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familje-dagvården”.
Med anledning av detta vidarebefordrar vi Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013.

TIM–AKA Lönejusteringar 1 januari 2013

Nummer: 13/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 13/2012
Enligt Underteckningsprotokollet § 12 för avtalsperioden 1.1.2012 – 30.4.2014 skulle närmare anvisningar avseende arbetserfarenhetstillägget, arbetsmiljötillägget och individuellt tillägg från 1.1.2013 ges vid ett senare tillfälle.

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: 12/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 12/2012
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Nummer: 11/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 11/2012
På grund av att det uppstått vissa tolkningsproblem avseende § 16 a mom.3 i Kapitel II/Löner i AKTA meddelar vi härmed nedanstående Tillämpningsanvisning.

Riktlinjer och praxis för arbetshälsa- Rekommendation för kommunsektorn

Nummer: 10/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 10/2012
I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpning av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 5/2012
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.
Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 7/2012
Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 6/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: /2012
Publicerad: 11.04.2012
Cirkulär 8/2012
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning

Nummer: /2012
Publicerad: 07.06.2012
<p>Cirkul&auml;r 9/2012</p><p>Enligt f&ouml;rhandlingsprotokoll 2/2012 kom avtalsparterna &ouml;verens om att arbetarskyddsfullm&auml;ktiges ers&auml;ttning h&ouml;js till 68 &euro; per m&aring;nad fr&aring;n och med 1 april 2012. P&aring; grund av ett f&ouml;rbiseende noterades inte denna &auml;ndring i Cirkul&auml;r 4/2012.</p>

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: /2012
Publicerad: 17.01.2012
Cirkulär 1/2012
De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 2/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 3/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 och  lönebilagan i bilaga 2 till cirkuläret.
AKTA 2012–2013
Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna sänds ut i ett separat cirkulär vecka 13

Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: /2012
Publicerad: 03.04.2012
<p>Cirkul&auml;r 4/2012 </p><p>Kommunala avtalsdelegationen publicerar <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_4_2012_bilaga_1_andringar_i_lonekapitlet_i_akta_2012_ii.pdf">de viktigaste materiella &auml;ndringarna i AKTA 2012 - 2013</a>. </p><p>V&aring;r m&aring;ls&auml;ttning &auml;r att de nya kollektivavtalsb&ouml;ckerna skall vara klara f&ouml;r distribution i b&ouml;rjan av juni 2012. </p> Läs mer »

Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011
Publicerad: 28.10.2011
<p>Cirkul&auml;r 12/2011&nbsp;</p><p>I&nbsp; Del B &ndash; Bilaga i grundskolan &sect; 4 sid. 66 i UKTA och l&ouml;nes&auml;ttningspunkt 4 03 04 028 &auml;r beh&ouml;righetskraven korrekt &aring;tergivna. D&auml;remot &auml;r beh&ouml;righetskraven felaktigt &aring;tergivna i l&ouml;nebilagan. L&auml;s den <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_12_2011_lonebilaga_till_uktaboken_20102011.pdf">korrekta l&ouml;nebilagan</a>. </p> Läs mer »

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011
Publicerad: 29.06.2011
Cirkulär 10/2011
Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Ledigt för vård av familjemedlem

Nummer: /2011
Publicerad: 28.04.2011
Cirkulär 6/ 2011
En arbetstagare kan få ledigt från arbetet under en viss tid för att sköta en familjemedlem eller någon annan närstående. Ändringen i arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av april.

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 7/ 2011
Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 8/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem

Nummer: /2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 9/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Cirkulärlistan för år 2010

Nummer: /2011
Publicerad: 11.01.2011
<p> Cirkul&auml;r 1/2011 </p> <p> F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2010 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlista_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r &aring;r 2010</a>&nbsp; </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12011_cirkularlista_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Arbetsavtalslagen ändras

Nummer: /2011
Publicerad: 11.01.2011
<p> Cirkul&auml;r 2/2011 </p> <p> Best&auml;mmelsen om villkoren f&ouml;r att ing&aring; arbetsavtal f&ouml;r viss tid i 1 kap. 3 &sect; i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) har &auml;ndrats genom lag (FFS1224/2010). &Auml;ndringen tr&auml;der i kraft 1.1.2011. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_22011_bilaga_arbetsavtalslagen.pdf" target="_blank">Lag om &auml;ndring av 1 kap. 3 &sect; i arbetsavtalslagen (FFS_1224/2010)</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_22011_arbetsavtalslagen.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: /2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 3/ 2011
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 4/ 2011
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2011.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

Nummer: 12/2010
Publicerad: 20.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 12/2010 </p> <p> De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilaga 16 i det allm&auml;nna kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De &auml;ndrade ers&auml;ttningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid utrikesresor). F&ouml;r tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_2010_bilaga_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">Ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader fr.o.m. 1.1.2011&nbsp;</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_resekotsnadsersattningar.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Korrigeringar

Nummer: 11/2010
Publicerad: 16.12.2010
Cirkulär 11/2010
Korrigeringar för AKTA och UKTA.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2010
Publicerad: 08.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 10/2010 </p> <p> Rubricerat avtal ers&auml;tter motsvarande avtal daterat 12 februari 2009 som distribuerades med cirkul&auml;r 3/2009. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_102010_bilaga.pdf" target="_blank">Tj&auml;nste- och arbetskollektivavtal om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktige</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_10_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

Nummer: /2010
Publicerad: 18.11.2010
<p> Cirkul&auml;r 8/2010 </p> <p> Avsikten med rekommendationen &auml;r att f&auml;sta uppm&auml;rksamhet p&aring; de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att f&ouml;rebygga stress. Ett annat m&aring;l &auml;r att g&ouml;ra arbetsplatserna medvetna om hur man k&auml;nner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan g&ouml;ra f&ouml;r att f&ouml;rebygga och hantera skadlig stress. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_nr_82010_bilaga_arbetsrelaterad_stress.pdf" target="_blank">Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress</a>&nbsp; </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_82010_arbetsrelaterad_stress.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

Nummer: /2010
Publicerad: 19.11.2010
Cirkulär 9/2010
I rekommendationsavtal om kommunala personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulärlistan för år 2009

Nummer: /2010
Publicerad: 12.01.2010
<p> Cirkul&auml;r 1 /2010 </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/1forteckn_kadcir09.pdf" target="_blank">F&ouml;rteckningen</a> &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2009. </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_2009.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019