Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18)

Nummer: 9/2018

9/2018

 Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

LÖNEJUSTERINGAR 2018-2019

Allmän förhöjning 1.5.2018

- Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 ge-nom en allmän förhöjning på följande sätt:

- De uppgiftsrelaterade löner som den 30.4.2018 är lägre än 2080,00 euro höjs med 26,00 euro i månaden.

- De uppgiftsrelaterade löner som den 30.4.2018 är minst 2080,00 euro höjs med 1,25 procent.

I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den upp-giftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den an-ställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt TS-18 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,25 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-18 § 14.

Den allmänna förhöjningen minskar separattillägget enligt TS § 14 mom. 1 endast om det baserar sig på ett beslut enligt TS § 14 mom. 3. (gäller endast "rekryteringstillägg" enligt § 14 mom. 1 punkt 4).

Allmän förhöjning 1.4.2019

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent.

Det individuella tillägget enligt TS-18 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,0 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-18
§ 14.

Den allmänna förhöjningen minskar separattillägget enligt TS § 14 mom. 1 endast om det baserar sig på ett beslut enligt TS § 14 mom. 3. (gäller endast "rekryteringstillägg" enligt § 14 mom. 1 punkt 4).

Lönegrupper

De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna :

Uppgiftsrelaterade minimilöner (€/mån.) från 1.5.2018 är:
Lönegrupp I 1 828,03
Lönegrupp II 2 007,12
Lönegrupp III 3 285,40

Uppgiftsrelaterade minimilönen ( €/ mån.) från den 1.4.2019 är:
Lönegrupp I 1846,31
Lönegrupp II 2027,19
Lönegrupp III 3318,25

Minimilönerna

Minimilönen enligt § 10 i TS-18 är 1 761,16 euro från 1.5.2018 och 1 778,77 euro från 1.4.2019.

 

Lokal justeringspott 1.1.2019

Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

Anvisningar om beräkningen av den lokala justerinspotten ges i senare cirkulär.

Engångspott i januari 2019

I samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en se-parat engångspott på 9,2 procent av den anställdes ordinarie lön enligt TS kap. II § 18 till tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Hur engångspotten beräknas beror på vilket avtalsområde den anställde omfattats av 31.12.2018. Om anställningen upphört före denna dag beräknas engångspotten enligt bestämmelserna för det avtalsområde som tillämpades på den anställde när anställningen upphörde. Engångspotten beräknas på den ordinarie lönen för november 2018.

För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidspro-cent som gällde 18.11.2018.

Anvisningar om engångspotten ges i senare cirkulär.

ÄNDRINGAR I AKTA SOM TILLÄMPAS

Ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig (AKTA kap. II § 5 protokollsan-teckning)

Ersättning till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfull-mäktig är 94 euro i månaden från 1.5.2018.

Sjuklön vid invalidpension eller rehabiliteringsstöd (AKTA kap. V § 2 mom. 9)

Bestämmelsen i AKTA 2017 § 4 om sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har slopats och en del har överförts till AKTA 2018-2019 § 2 mom. 9 och § 4.mom 2. Tillämpningsanvisning. Anvisningar ges i senare cirkulär.

Lön under faderskapsledighet (AKTA kap. V § 8 )

Den avlönade faderskapsledigheten har förlängts så att det från 1.3.2018 betalas full lön för de första 12 vardagarna. Om en del eller alla de 12 första vardagarna av faderskaps-ledigheten har tagits ut efter 28.2.2018 och oavlönad fader-skapsledighet har beviljats enligt den tidigare bestämmelsen för de vardagar som överstiger sex, korrigeras lönebetal-ningen så att den motsvarar den nya bestämmelsen som gäller från 1.3.2018.

Lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.5.2018

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter från 1.5.2018 minst 2084,60 euro i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg.

Förtroendemannaersättning (Akta kap. VII § 10 mom. 1)

Förtroendemannaersättningen till en huvudförtroendeman höjs 1.5.2018.

 

 

Antal repre- senterade per- soner

Ersättning

€/mån.

1.3.2018

Ersättning €/mån.

1.5.2018

 

5–79

 

70

 

75

 

80–159

 

88

 

94

 

160–249

 

105

 

112

 

250–339

 

138

 

148

 

340–

 

181

 

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna kommer i ett senare cirkulär.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF 

Bilagor
1 Underteckningsprotokoll det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019

 

 

 

Publicerad 6.9.2018
Uppdaterad 21.8.2020