Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA 2018-2019)

Nummer: 1/2018

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.

 

 

 

Arbetstidsbestämmelserna i kap. III och de anknytande ändringar som avtalades i samband med avtalsuppgörelsen framgår av senare cirkulär. Bestämmelserna träder i kraft 1.10.2018. Bestämmelserna om hur en frånvarodag inverkar på den ordinarie arbetstiden och övertidsgränsen i olika arbetstidsformer träder i kraft 1.10.2018. Bestämmelserna i arbetstidskapitlet och bilaga 15 (flexibel arbetstid) i AKTA 2017 tillämpas t.o.m. 30.9.2018. Den överenskomna revideringen av lönebilaga 5 träder i kraft 1.10.2018. Närmare information i senare cirkulär.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

LÖNEJUSTERINGAR 2018-2019

Allmän förhöjning 1.5.2018

- Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 ge-nom en allmän förhöjning på följande sätt:

- De uppgiftsrelaterade löner som den 30.4.2018 är lägre än 2080,00 euro höjs med 26,00 euro i månaden.

- De uppgiftsrelaterade löner som den 30.4.2018 är minst 2080,00 euro höjs med 1,25 procent.

I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den upp-giftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den an-ställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,25 procent.

Den allmänna förhöjningen gäller också dem som står utanför lönesättningen.

Allmän förhöjning 1.4.2019

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,0 procent.

Den allmänna förhöjningen gäller också dem som står utanför lönesättningen.

Lönesättningen och minimilönerna

De höjda grundlönerna i lönebilagorna 1-6 samt 8 och de höjda priserna för en dagvårdsplats i bilaga 12 framgår av bilaga 2 till detta cirkulär.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1761,16 euro från
1.5.2018 och 1778,77 euro från 1.4.2019.

Lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.5.2018

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter från 1.5.2018 minst 2084,60 euro i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg.

Ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig (AKTA kap. II § 5 protokollsan-teckning)

Ersättning till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfull-mäktig är 94 euro i månaden från 1.5.2018.

Lokal justeringspott 1.1.2019

Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet. Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. Anvisningar om beräkningen av den lokala justerinspotten ges i senare cirkulär.

Engångspott i januari 2019

I samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en se-parat engångspott på 9,2 procent av den anställdes ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 till tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Hur engångspotten beräknas beror på vilket avtalsområde den anställde omfattats av 31.12.2018. Om anställningen upphört före denna dag beräknas engångspotten enligt bestämmelserna för det avtalsområde som tillämpades på den anställde när anställningen upphörde. Engångspotten beräknas på den ordinarie lönen för november 2018.

För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidsprocent som gällde 18.11.2018.

Anvisningar om engångspotten ges i senare cirkulär.

Sjuklön vid invalidpension eller rehabiliteringsstöd (AKTA kap. V § 2 mom. 9)

Bestämmelsen i AKTA 2017 § 4 om sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har slopats och en del har överförts till AKTA 2018-2019 § 2 mom. 9 och § 4.mom 2. Tillämpningsanvisning. Anvisningar ges i senare cirkulär.

Lön under faderskapsledighet (AKTA kap. V § 8 )

Den avlönade faderskapsledigheten har förlängts så att det från 1.3.2018 betalas full lön för de första 12 vardagarna. Om en del eller alla de 12 första vardagarna av faderskaps-ledigheten har tagits ut efter 28.2.2018 och oavlönad fader-skapsledighet har beviljats enligt den tidigare bestämmelsen för de vardagar som överstiger sex, korrigeras lönebetal-ningen så att den motsvarar den nya bestämmelsen som gäller från 1.3.2018.

Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1)

Förtroendemannaersättningen till en huvudförtroendeman höjs 1.5.2018.

 

 

Antal repre- senterade per- soner

Ersättning

€/mån.

1.3.2018

Ersättning €/mån.

1.5.2018

 

5–79

 

70

 

75

 

80–159

 

88

 

94

 

160–249

 

105

 

112

 

250–339

 

138

 

148

 

340–

 

181

 

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna kommer i senare cirkulär.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

 

 Cirkuläret som PDF

 

Bilagor

1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018–2019

2. Grundlönerna enligt lönebilagorna i lönebilagorna (1–6 samt 8) samt bilaga 12 från 1.5.2018

Publicerad 31.8.2018
Uppdaterad 21.8.2020