Anvisningar om arbetstidsförlängingen

Nummer: 18/2018

18/2018

Anvisningar om arbetstidsförlängningen

I underteckningsprotokollen till de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för avtalsperioden 2018-2019 har parterna kommit överens om att senast 1.10.2018 dis-kutera förslag kring olika modeller för arbetstidsförlängningen. Detta cirkulär är en följd av dessa diskussioner.

Bakgrund

I samband med det s.k. konkurrenskraftsavtalet år 2017 förlängdes den årliga arbets-tiden med i genomsnitt 24 timmar utan ändringar i inkomstnivån för samtliga anställda. Tillämpningen av arbetstidsförlängningen genomförs på olika sätt i de olika avtalsområdena inom kommunala sektorn.

Anvisning

Avtalsparterna rekommenderar att arbetsgivaren i och med att arbetstidsförlängningen bibehålls ser över de modeller de använt för att kunna utnyttja det erhållna tillägget effektivast möjligt. Den nya tidsresursen bör ses som en möjlighet. I likhet med övrig arbetstid är det arbetsgivaren som bestämmer hur tidsresursen utnyttjas bäst på den enskillda arbetsplatsen.

I enlighet med tidigare publicerade cirkulär begränsar inte avtalen möjligheten till mera flexibel användning av arbetstidsförlängningen. Arbetstidförlängningen, eller delar av den, kan också inrymma t.ex. hälsobefrämjande åtgärder, fortbildning, sam-arbetsprojekt och dylikt.

I samband med arbetstidsförlängningen kom avtalsparterna överens om att införa nya bestämmelser om arbetstidsbanker i AKTAs arbetstidskapitel för att främja möj-ligheten till ändamålsenliga arrangemang kring arbetstiden. Närmare information gällande främjande av arbetstidsbanker har skickats ut i KAD cirkulär 9/2017. En annan möjlighet är flexibel arbetstid vilket i AKTA 2018-2019 har ändrats och nu-mera regleras i arbetstidskapitlet §§ 31-35. Tekniska sektorn följer AKTAs arbetstids-kapitel.

Möjligheterna att ordna den ordinarie arbetstiden på ett sätt som avviker från de all-männa arbetstidsbestämmelserna regleras i AKTA 2018-2019 kapitel III § 3.

I undervisningssektorns avtal är arbetstidsförlängningen uppdelad så att 12 timmar ska användas till samplanering och 12 timmar till studie- och planeringsarbete (se KAD cirkulär nr 7/2017). I samplaneringstiden kan förutom lärarmöten och dylikt ingå gemensam planering, pedagogiskt utvecklingsarbete, samarbetsprojekt mm som inte behöver utföras på arbetsplatsen. Studie- och planeringsarbete kan också användas till hälsofrämjande åtgärder.

TIM-AKA har löst arbetstidsförlängningen på annat sätt genom lägre ersättning för söckenhelger.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Publicerad 12.12.2018
Uppdaterad 9.1.2019