Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA

Nummer: 13/2018

Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA

I detta cirkulär redogörs för de ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA, cirku-lärbilaga 1. Ändringarna som framgår av cirkulärbilaga 1 är :

Kap. I ALLMÄN DEL, § 4

Kap. II LÖNER, § 5, §9, §16a

Kap. V TJÄNST-, ARBETS OCH FAMILJELEDIGHET, § 2-4, § 8-9, § 11

Kap. VII FÖRTROENDEMAN

Kap. VIII PERMITTERING, OMBILDNING TILL DELTIDSANSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE § 5

Bilaga 9 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönesta-tistiken inom AKTA

Bilaga 12 Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i eget hem

De ändrade avtalsbestämmelserna i arbetstidskapitlet och lönebilaga 5 framgår av cirkulär 12/2018.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor
1. Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA

 

Publicerad 9.10.2018
Uppdaterad 4.1.2019