Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIMAKA 2018-2019)

Nummer: 11/2018

11/2018

Det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

LÖNEJUSTERINGAR 2018-2019

 

Allmänna förhöjningar

Grundlönerna och ackordlönerna

Lönerna höjs 1.5.2018 med 1,25 procent och 1.4.2019 med 1 procent eller vid ingången av den löneperiod som börjar närmast detta datum.

Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Engångspott 1.1.2019

I samband med lönebetalningen för januari betalas en separat engångspott på 9,2 procent av den anställdes medeltimlön enligt TIM-AKA § 35 mom. 1 multiplicerat med 166. För deltidsanställda används den deltidprocent som gällde 18.11.2018. Närmare anvisningar i Underteckningsprotokollet. Cirkulärbilaga 1.

Lokal justeringspott 1.1.2019

Den lokala justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom TIM-AKA beräknas på summan av medelinkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvi-dare anställda. Cirkulärbilaga 1.

Allmän löneförhöjning 1.4.2019

Lönerna höjs med 1 procent 1.4.2019 eller vid ingången av den lönebetal-ningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning med 1 procent. Närmare anvisningar ges senare.

Övriga löneförhöjningar

Förtroendemän 1.5.2018

Huvudförtroendemans individuella tillägg höjs med minst 2 cent per timme den 1.5.2018 eller vid ingången av den löneperiod som börjar närmast detta datum. Det individuella tillägget för huvudförtroendeman är 0,45- 1,57 euro per timme.

Arbetarskyddsfullmäktig 1.5.2018

Till en arbetarskyddsfullmäktig betalas en ersättning på 0,57 euro / timme från den 1.5.2018 eller från den lönebetalningsperiod som börjar närmast lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Övriga ändringar i avtaltexten samt åländska avikelser ändringar i TIM-AKA 2018-2019.

- För utbyte av semesterlön till ledighet har Åland ett centralt arbeteskol-lektivavtal för TIM-AKA som är i kraft sen tidigare(KAD cirkulär 8/2017 (ÅL)).

- § 23 mom. 1 som gäller söndagsersättning till en arbetstagare med dagarbete har det lagts till en tillämpningsanvisning som inte ändrar innehållet i bestämmelsen.

- § 33 a Handledararvode. Införs ett förtydligande i texten. (ÅL)

- § 57a Utbyte av semesterlön till ledighet har Åland ett centralt arbetes-kollektivavtal för TIM-AKA som är i kraft till och med semesterkvalifikat-ionsåret 2018-2019. Cirkulärbilaga 3.

- § 61 mom. 2. Den särskilda bestämmelsen om sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har slopas. Vissa bestämmelser har förts till andra paragrafer. Tillämpningsanvisning i cirkulärbilaga 5

- § 64 mom. 2. Avlönad faderskapsledighet har förlängt till 12 vardagar 1.3.2018 (ÅL). Cirkulärbilaga 6.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor

1. Underteckningsprotokoll det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlö-nade (TIM-AKA 2018-2019)

2. Sammanställning om ändringar och åländska avvikelser i TIM-AKA.

3. Omvandling av högst 1/ 3 del av semesterpremien till ledighet § 57a(ÅL)

4. Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om semesterlön och ersättning.

5. Tillämpningsanvisning för ändrade bestämmelser § 61.

6. Avlönad faderskapsledighet §64 mom. 2 Tillämningsavisning( ÅL)

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 2.10.2019