Fördelningen av den lokala justeringspotten i UKTA 1.8.2019

Nummer: 11/2019

Bakgrund

I enlighet med § 3 i underteckningsprotokollet för avtalsperioden 2018-2019 i ska en justeringspott om 0,9 pro-cent av lönesumman inom UKTA användas till extra arbete som modellen Stöd för lärande och skolgång med-för.

Förhandlingsparterna har under våren och hösten 2019 gemensamt arbetat fram en modell som har fokus på den administrativa delen av arbetet med åtgärdsprogram (ÅP) samt individuell plan (IP).

Justeringspotten

Del av justeringspotten tillfaller den lärare som har det huvudsakliga administrativa ansvaret för hanteringen av ÅP och IP.

Storleken på justeringspotten bygger på antalet ÅP- samt IP-dokument läraren ansvarar för.

Fördelningen enligt nedan:

1-3 ÅP/IP-dokument
Berättigar den lärare som har det administrativa ansvaret till en ersättning om 20 euro för den aktuella månaden.

4-8 ÅP/IP-dokument
Berättigar den lärare som har det administrativa ansvaret till en ersättning om 50 euro för den aktuella månaden.

9- ÅP/IP-dokument
Berättigar den lärare som har det administrativa ansvaret till en ersättning om 100 euro för den aktuella månaden.

Praktiskt genomförande

Med detta cirkulär bifogas en mall för uppföljning av antalet planer och program som existerar, Uppföljning ÅP och IP (Bilaga 1). Denna mall ska ligga som underlag för utbetalningarna. Utbetalningarna görs två gånger per år.

- Den första betalningen görs efter att decembermaterialet är sammanställt (betalning för 5 månader), betalningen kan göras exempelvis i februari.

- Den andra betalningen görs efter att materialet t.o.m. juli är sammanställt (betalning för 7 månader) under sommaren beräknas ersättningen för de ÅP/IP som var aktiva vid terminens slut.

- Vid en avbruten period betalas ersättning för de hela månader som läraren arbetat.

- När ansvaret övergår från en lärare till en annan övergår betalningen från den följande månaden.

Justeringspotten betalas som ett separat tillägg utöver ordinarie lön och ligger inte som grund för ålderstillägg och liknande.

Pottens storlek och utvärdering

Den lokala justeringspotten från 1.8.2019 är 0,90 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). Fördelningsmodellen som avtalsparterna har enats om bygger på flera faktorer och kostnadseffekten av modellen kan variera mellan olika arbetsgivare t.ex. beroende på hur stort antal planer som hanteras i skolan.

För att parterna ska kunna kontrollera det faktiska utfallet av fördelningen kommer information om utbetalningarna samlas in och utvärderas gemensamt av förhandlingsparterna under hösten 2020.

Informationstillfälle för skolledarna

Fredag 29 november 13.30-14.30 håller avtalschefen en kort presentation kring överenskommelsen. Presentat-ionen äger rum på Jomala kommunkansli, stora sammanträdessalen. Då platserna är begränsade rekommenderas detta tillfälle till skolans högsta ledning eller de har ansvaret för att göra avvägningar i "Uppföljning ÅP och IP". Anmäl vem som deltar genom att skicka e-post till kad@kommun.ax .

Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsorganisationen är överens om innehållet i detta cirkulär.

Med vänlig hälsning

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 26.12.2019
Uppdaterad 26.12.2019