Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Cirkulär till kännedom, Lag om företagshälsovård ändrades den 1 juni 2012

Nummer: 9/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 9/2013
Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska arbetsgivaren på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Den 1 juni 2012 trädde ändringen av lagen om företagshälsovård och ändringen av sjukförsäkringslagen i kraft. Avsikten är att förbättra möjligheterna att på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dag ingripa i långvariga perioder av arbetsoförmåga (RP 75/2011). Syftet är att genom samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården få proces-sen för bedömning av arbetsförmågan att fungera bättre.

Cirkulär till kännedom, Etisk rekrytering av personal inom hälso- och sjukvården

Nummer: 8/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 8/2013
Arbetskraftsinvandringen har ökat inom EU under de senaste åren. Mot denna bak-grund har de europeiska arbetsmarknadsparterna inom sjukhussektorn, HOSPEEM (europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhussektorn) och EPSU (Europeiska federationen för offentliganställdas förbund) utarbetat en gemensam uppförandekod för etisk rekrytering med syfte att främja etiska principer vid rekrytering av utländsk arbetskraft inom EU.

Cirkulär till kännedom, Begränsad rätt att föreskriva läkemedel

Nummer: 7/2013
Publicerad: 18.12.2013
Cirkulär 7/2013
Nya bestämmelser om sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskors rätt att i begränsad utsträckning skriva ut läkemedel trädde i kraft 1.1.2011.

Korrigering av de uppgiftsrelaterade grundlönerna i AKTA Bilaga 3

Nummer: 6/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 6/2013
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden 2007–2009 uppstod en konflikt mellan Kommunarbetsgivarna i riket och Tehy. Efter att avtalsförhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna var slutförda upprättades ett separat protokoll mellan Kommunarbetsgivarna och Tehy. Detta för att undvika en arbetsmarknadskonflikt. I våra avtalsförhandlingar så beaktade vi inte de överenskommelser som noterades i Tehy-protokollet. Vi har dock lagt märke till att våra uppgiftsrelaterade grundlöner ligger under rikets uppgiftsrelaterade grundlöner på grund att man i riket har korrigerat dem i enlighet med överenskommelsen i Tehy-protokollet.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 5/2013
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som mots-varar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2013.

AKTA 2012-2013 Engångsarvode och pensionsavgifter

Nummer: 4/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 4/2013
I AKTA 2013-2013 finns inte längre särskilda bestämmelser om mötesarvoden, utan enligt kapitel II/Löner § 14 kan arbetsgivaren betala ett arvode till tjänste-män/arbetstagare bland annat då de deltar i kommunala organs möten.
Enligt TS 2012 – 2013 Kapitel II/Löner § 16 så betalas fortsättningsvis mötesarvoden.
Enligt Lagen om kommunala pensioner 68§ 3 mom. 1 punkten ( FFS 549/2003) anses mötesarvoden inte vara ersättning för utfört arbete och därmed utgör de ingen pensionsberättigande grund. Därför är inte mötesarvodena pensionsgrundande.

UKTA- Central justeringspott 1.1.2013

Nummer: 3/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 3/2013
Enligt § 3 i underteckningsprotokollet gällande avtalsperioden 1.1.2012–30.4.2014  sägs det:
Den centrala justeringspotten är 0,7 %. Närmare anvisningar om den centrala juste-ringspotten ges senare.
Kommunala avtalsdelegationen och Akava – Åland rf. har nått följande förhandlingsresultat:
På basen av de löneuppgifter som kommunerna/kommunalförbunden lämnat in blir den centrala justeringspotten totalt 7.783,94 €.

Cirkulär till kännedom, Kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården

Nummer: 2/2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 2/2013
Enligt Bilaga 12 § 13 ( Familjedagvårdare) i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ( AKTA) sägs följande:
”För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familje-dagvården”.
Med anledning av detta vidarebefordrar vi Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2013

Nummer: 1/2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 1/2013

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2013.

TIM–AKA Lönejusteringar 1 januari 2013

Nummer: 13/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 13/2012
Enligt Underteckningsprotokollet § 12 för avtalsperioden 1.1.2012 – 30.4.2014 skulle närmare anvisningar avseende arbetserfarenhetstillägget, arbetsmiljötillägget och individuellt tillägg från 1.1.2013 ges vid ett senare tillfälle.

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: 12/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 12/2012
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Nummer: 11/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 11/2012
På grund av att det uppstått vissa tolkningsproblem avseende § 16 a mom.3 i Kapitel II/Löner i AKTA meddelar vi härmed nedanstående Tillämpningsanvisning.

Riktlinjer och praxis för arbetshälsa- Rekommendation för kommunsektorn

Nummer: 10/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 10/2012
I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpning av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning

Nummer: 9/2012
Publicerad: 07.06.2012
Cirkulär 9/2012
Enligt förhandlingsprotokoll 2/2012 kom avtalsparterna överens om att arbetarskyddsfullmäktiges ersättning höjs till 68 € per månad från och med 1 april 2012. På grund av ett förbiseende noterades inte denna ändring i Cirkulär 4/2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: 8/2012
Publicerad: 11.04.2012
Cirkulär 8/2012
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: 7/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 7/2012
Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: 6/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 6/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 5/2012
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.
Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: 4/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 4/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar de viktigaste materiella ändringarna i AKTA 2012 - 2013.
Vår målsättning är att de nya kollektivavtalsböckerna skall vara klara för distribution i början av juni 2012.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Nummer: 3/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 3/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 och  lönebilagan i bilaga 2 till cirkuläret.
AKTA 2012–2013
Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna sänds ut i ett separat cirkulär vecka 13

Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: 2/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 2/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: 1/2012
Publicerad: 17.01.2012
Cirkulär 1/2012
De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011
Publicerad: 28.10.2011
<p>Cirkul&auml;r 12/2011&nbsp;</p><p>I&nbsp; Del B &ndash; Bilaga i grundskolan &sect; 4 sid. 66 i UKTA och l&ouml;nes&auml;ttningspunkt 4 03 04 028 &auml;r beh&ouml;righetskraven korrekt &aring;tergivna. D&auml;remot &auml;r beh&ouml;righetskraven felaktigt &aring;tergivna i l&ouml;nebilagan. L&auml;s den <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_12_2011_lonebilaga_till_uktaboken_20102011.pdf">korrekta l&ouml;nebilagan</a>. </p> Läs mer »

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011
Publicerad: 29.06.2011
Cirkulär 10/2011
Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem

Nummer: 9/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 9/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: 8/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 8/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: 7/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 7/ 2011
Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Ledigt för vård av familjemedlem

Nummer: 6/2011
Publicerad: 28.04.2011
Cirkulär 6/ 2011
En arbetstagare kan få ledigt från arbetet under en viss tid för att sköta en familjemedlem eller någon annan närstående. Ändringen i arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av april.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 4/2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 4/ 2011
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2011.

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: 3/2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 3/ 2011
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Arbetsavtalslagen ändras

Nummer: 2/2011
Publicerad: 11.01.2011
Cirkulär 2/2011
Bestämmelsen om villkoren för att ingå arbetsavtal för viss tid i 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) har ändrats genom lag (FFS1224/2010). Ändringen träder i kraft 1.1.2011.
Bilaga: Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS_1224/2010)
Cirkuläret som pdf

Cirkulärlistan för år 2010

Nummer: 1/2011
Publicerad: 11.01.2011
Cirkulär 1/2011
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2010 bifogas för kännedom.
Bilaga: Cirkulärlista för år 2010 
Cirkuläret som pdf

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

Nummer: 12/2010
Publicerad: 20.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 12/2010 </p> <p> De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilaga 16 i det allm&auml;nna kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De &auml;ndrade ers&auml;ttningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid utrikesresor). F&ouml;r tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_2010_bilaga_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">Ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader fr.o.m. 1.1.2011&nbsp;</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_resekotsnadsersattningar.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Korrigeringar

Nummer: 11/2010
Publicerad: 16.12.2010
Cirkulär 11/2010
Korrigeringar för AKTA och UKTA.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2010
Publicerad: 08.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 10/2010 </p> <p> Rubricerat avtal ers&auml;tter motsvarande avtal daterat 12 februari 2009 som distribuerades med cirkul&auml;r 3/2009. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_102010_bilaga.pdf" target="_blank">Tj&auml;nste- och arbetskollektivavtal om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktige</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_10_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

Nummer: 9/2010
Publicerad: 19.11.2010
Cirkulär 9/2010
I rekommendationsavtal om kommunala personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

Nummer: 8/2010
Publicerad: 18.11.2010
Cirkulär 8/2010
Avsikten med rekommendationen är att fästa uppmärksamhet på de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att förebygga stress. Ett annat mål är att göra arbetsplatserna medvetna om hur man känner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan göra för att förebygga och hantera skadlig stress.
Bilaga: Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress 
Cirkuläret som pdf

Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1

Nummer: 7/2010
Publicerad: 11.11.2010
Cirkulär 7/ 2010
Den allmänna förhöjningen på 0,7 % per 1.8.2010 har följande verkan på medeltiminkomster enligt § 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar. De medeltiminkomster som räknats ut på föregående IV II kvartalet år 2010 höjs med 0,7 % De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag den ovannämnda allmänna förhöjningen trätt i kraft
Cirkuläret som pdf

En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen

Nummer: 6/2010
Publicerad: 06.10.2010
Cirkulär 6/2010
En arbetsgrupp har gjort en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapförvaltningen och den kommunala sektorn.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Nummer: 2/2010
Publicerad: 12.04.2010
Cirkulär 2 /2010
Giltighetstiden för det nya AKTA avtalet är 1.2.2010-31.12.2011.

Cirkulärlistan för år 2009

Nummer: 1/2010
Publicerad: 12.01.2010
Cirkulär 1 /2010
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2009.
Cirkuläret som pdf

Ersättningar för resekostnader i AKTA

Nummer: 16/2009
Publicerad: 30.12.2009
<p>Cirkul&auml;r 16 /2009 </p><p>De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilagan till det&nbsp; allm&auml;nna kommunal tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2007 &ndash; 2009 justeras 1.1.2010. Justeringarna g&auml;ller kilometerers&auml;ttningar, m&aring;ltidsers&auml;ttningar, logiers&auml;ttningar samt dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid b&aring;de inrikes och utrikesresor.<br /><br />F&ouml;r tydlighetens skull anges i <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_16_2009_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">bilagan</a> till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16<br /><br /><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_16_resekostnader.pdf" target="_blank">cirkul&auml;ret som pdf</a> </p> Läs mer »

Visstidsanställning

Nummer: 15/2009
Publicerad: 30.12.2009
Cirkulär 15 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden  2007 - 2009 kom huvudavtalsparterna överens om att uppmärksamma arbetsgivarna på problematiken vid visstidsanställningar . Bland annat torde det förekomma mer frekvent att anställa elevassistenter för viss tid. Arbetsgivaren måste alltid kunna ange en grundad anledning vid visstidsanställningar.

Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009
Publicerad: 18.08.2009
Cirkulär 14 /2009
I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Lönejusteringar i TS

Nummer: 13/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 13 /2009 </p> <p> Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_200_tslon.pdf" target="_blank">en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning</a> den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares individuella till&auml;gg och separattill&auml;gg h&ouml;js b&aring;da med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 12 /2009</p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Det individuella till&auml;gg som avses i <a href="/sites/default/files/imported_files/akta_20072009boken.pdf" target="_blank">&sect; 6 mom.1 kapitel II &rdquo;Avl&ouml;ning&rdquo;</a> h&ouml;js med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019