Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Publicerad: 10.02.2017
Cirkulär 8/2017
Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.
TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Publicerad: 26.11.2015
Cirkulär 11/2015 
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 16.03.2016
Cirkulär 7/2016
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.
 
Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Cirkulärlistan för år 2014

Publicerad: 13.01.2015
Cirkulär 1/2015
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

Främjande av arbetstidsbanker

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 9/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank.Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorgani-sationernas konkurrenskraftsavtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtaletför teknisk personal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 12/2015
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet förtimavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 18.03.2016
Cirkulär 8/2016
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Publicerad: 15.01.2015
Cirkulär 2/2015 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Främjande av lokala avtal

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 10/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för tekniskpersonal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 13/2015
Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Publicerad: 27.04.2016
Cirkulär 9/2016
I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Publicerad: 06.03.2015
Cirkulär 3/2015
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 11/2017
Avtalsparterna har kommit överens om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän. Nedan nämnda lag gäller redan för anställda i arbetsavtalsförhållande.
Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.
Samarbetsavtal för tjänstemän innebär att bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) tillämpas även på kommunala tjänstemän med undantag av 19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag samt i avtalet angivna avvikelser.

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Publicerad: 11.12.2015
Cirkulär 14/2015
Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Cirkulärlista 2016

Publicerad: 18.01.2017
<p> Cirkul&auml;r 1/2017 </p> <p> F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2016 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p> <p> <br /> <br /> Med v&auml;nliga h&auml;lsningar, </p> <p> <br /> KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p> <p> <br /> Ewa Danielsson<br /> Avtalschef </p> <p> <br /> Bilaga:<a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_for_2016.pdf"> Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2016</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2016_0.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf&nbsp;</a> </p> Läs mer »

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 12/2017
De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 20.03.2015
Cirkulär 4/2015 
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Publicerad: 15.12.2015
Cirkulär 15/2015
Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.
Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).
 

Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 2/2017
I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 13/2017
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställ-ningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 27.03.2015
Cirkulär 5/2015
Periodarbetstiden förändras inte på ÅlandPå Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

Cirkulärlista 2015

Publicerad: 05.01.2016
<p>Cirkul&auml;r 1/2016 </p><p>F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2015 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p><p><br /><br />Med &ouml;nskan om en god forts&auml;ttning p&aring; det nya &aring;ret. </p><p><br />KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p><p><br />Ewa Danielsson<br />Avtalschef </p><p><br />Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_2015.pdf">Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2015</a> </p><p><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2015.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf.</a> </p> Läs mer »

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 3/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Publicerad: 02.03.2017
Cirkulär 14/2017
Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14- 17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.

 

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 07.05.2015
Cirkulär 6/2015
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.
Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2016

Publicerad: 11.01.2016
Cirkulär 2/2016
Ersättningar för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2016. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Publicerad: 20.01.2017
Cirkulär 4/2017
Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Publicerad: 27.05.2015
Cirkulär 7/2015
Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019