Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Allmän löneförhöjning för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-16 (TS-14) 1.7.2015

Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 9/2015
I underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 - 16 (TS-14) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 07.07.2017
Cirkulär 17/2017
 
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2017.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare enligt AKTA bilaga 12

Publicerad: 11.02.2016
Cirkulär 5/2016
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016.

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

Publicerad: 08.08.2014
Cirkulär 16/2014
De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2014-2016 kommer ut i månadsskiftet augusti/september 2014. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Publicerad: 06.02.2017
Cirkulär 7/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervis-ningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas under-teckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).
 

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Publicerad: 30.06.2015
Cirkulär 10/2015
Bifogat detta cirkulär finns även tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.
Vid förhandlingarna om avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige kom parterna överens om att tillsammans utarbeta ett cirkulär om tillämpningen av avtalet.Nedan följer tillämpningsanvisningarna för avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall.

Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

Publicerad: 11.03.2016
Cirkulär 6/2016
Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Publicerad: 10.02.2017
Cirkulär 8/2017
Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.
TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Publicerad: 26.11.2015
Cirkulär 11/2015 
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 16.03.2016
Cirkulär 7/2016
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.
 
Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Cirkulärlistan för år 2014

Publicerad: 13.01.2015
Cirkulär 1/2015
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

Främjande av arbetstidsbanker

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 9/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank.Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorgani-sationernas konkurrenskraftsavtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtaletför teknisk personal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 12/2015
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet förtimavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 18.03.2016
Cirkulär 8/2016
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Publicerad: 15.01.2015
Cirkulär 2/2015 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Främjande av lokala avtal

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 10/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för tekniskpersonal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 13/2015
Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Publicerad: 27.04.2016
Cirkulär 9/2016
I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Publicerad: 06.03.2015
Cirkulär 3/2015
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 11/2017
Avtalsparterna har kommit överens om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän. Nedan nämnda lag gäller redan för anställda i arbetsavtalsförhållande.
Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.
Samarbetsavtal för tjänstemän innebär att bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) tillämpas även på kommunala tjänstemän med undantag av 19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag samt i avtalet angivna avvikelser.

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Publicerad: 11.12.2015
Cirkulär 14/2015
Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Cirkulärlista 2016

Publicerad: 18.01.2017
<p> Cirkul&auml;r 1/2017 </p> <p> F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2016 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p> <p> <br /> <br /> Med v&auml;nliga h&auml;lsningar, </p> <p> <br /> KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p> <p> <br /> Ewa Danielsson<br /> Avtalschef </p> <p> <br /> Bilaga:<a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_for_2016.pdf"> Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2016</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2016_0.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf&nbsp;</a> </p> Läs mer »

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 20.03.2015
Cirkulär 4/2015 
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 12/2017
De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Publicerad: 15.12.2015
Cirkulär 15/2015
Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.
Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).
 

Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 2/2017
I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 27.03.2015
Cirkulär 5/2015
Periodarbetstiden förändras inte på ÅlandPå Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 13/2017
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställ-ningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulärlista 2015

Publicerad: 05.01.2016
<p>Cirkul&auml;r 1/2016 </p><p>F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2015 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p><p><br /><br />Med &ouml;nskan om en god forts&auml;ttning p&aring; det nya &aring;ret. </p><p><br />KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p><p><br />Ewa Danielsson<br />Avtalschef </p><p><br />Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_2015.pdf">Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2015</a> </p><p><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2015.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf.</a> </p> Läs mer »

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 3/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 07.05.2015
Cirkulär 6/2015
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.
Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Publicerad: 02.03.2017
Cirkulär 14/2017
Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14- 17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.

 

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2016

Publicerad: 11.01.2016
Cirkulär 2/2016
Ersättningar för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2016. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Publicerad: 20.01.2017
Cirkulär 4/2017
Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Publicerad: 27.05.2015
Cirkulär 7/2015
Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019