Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 12/2017
De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 20.03.2015
Cirkulär 4/2015 
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Publicerad: 15.12.2015
Cirkulär 15/2015
Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.
Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).
 

Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 2/2017
I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 27.02.2017
Cirkulär 13/2017
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställ-ningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 27.03.2015
Cirkulär 5/2015
Periodarbetstiden förändras inte på ÅlandPå Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

Cirkulärlista 2015

Publicerad: 05.01.2016
<p>Cirkul&auml;r 1/2016 </p><p>F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2015 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p><p><br /><br />Med &ouml;nskan om en god forts&auml;ttning p&aring; det nya &aring;ret. </p><p><br />KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p><p><br />Ewa Danielsson<br />Avtalschef </p><p><br />Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_2015.pdf">Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2015</a> </p><p><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2015.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf.</a> </p> Läs mer »

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 3/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Publicerad: 02.03.2017
Cirkulär 14/2017
Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14- 17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.

 

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 07.05.2015
Cirkulär 6/2015
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.
Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2016

Publicerad: 11.01.2016
Cirkulär 2/2016
Ersättningar för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2016. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Publicerad: 20.01.2017
Cirkulär 4/2017
Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Publicerad: 27.05.2015
Cirkulär 7/2015
Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019