Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: 8/2012
Publicerad: 11.04.2012
Cirkulär 8/2012
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: 7/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 7/2012
Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: 6/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 6/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 5/2012
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.
Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: 4/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 4/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar de viktigaste materiella ändringarna i AKTA 2012 - 2013.
Vår målsättning är att de nya kollektivavtalsböckerna skall vara klara för distribution i början av juni 2012.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Nummer: 3/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 3/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 och  lönebilagan i bilaga 2 till cirkuläret.
AKTA 2012–2013
Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna sänds ut i ett separat cirkulär vecka 13

Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: 2/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 2/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: 1/2012
Publicerad: 17.01.2012
Cirkulär 1/2012
De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011
Publicerad: 28.10.2011
<p>Cirkul&auml;r 12/2011&nbsp;</p><p>I&nbsp; Del B &ndash; Bilaga i grundskolan &sect; 4 sid. 66 i UKTA och l&ouml;nes&auml;ttningspunkt 4 03 04 028 &auml;r beh&ouml;righetskraven korrekt &aring;tergivna. D&auml;remot &auml;r beh&ouml;righetskraven felaktigt &aring;tergivna i l&ouml;nebilagan. L&auml;s den <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_12_2011_lonebilaga_till_uktaboken_20102011.pdf">korrekta l&ouml;nebilagan</a>. </p> Läs mer »

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011
Publicerad: 29.06.2011
Cirkulär 10/2011
Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem

Nummer: 9/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 9/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: 8/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 8/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: 7/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 7/ 2011
Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Ledigt för vård av familjemedlem

Nummer: 6/2011
Publicerad: 28.04.2011
Cirkulär 6/ 2011
En arbetstagare kan få ledigt från arbetet under en viss tid för att sköta en familjemedlem eller någon annan närstående. Ändringen i arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av april.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 4/2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 4/ 2011
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2011.

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: 3/2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 3/ 2011
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Arbetsavtalslagen ändras

Nummer: 2/2011
Publicerad: 11.01.2011
Cirkulär 2/2011
Bestämmelsen om villkoren för att ingå arbetsavtal för viss tid i 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) har ändrats genom lag (FFS1224/2010). Ändringen träder i kraft 1.1.2011.
Bilaga: Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS_1224/2010)
Cirkuläret som pdf

Cirkulärlistan för år 2010

Nummer: 1/2011
Publicerad: 11.01.2011
Cirkulär 1/2011
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2010 bifogas för kännedom.
Bilaga: Cirkulärlista för år 2010 
Cirkuläret som pdf

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

Nummer: 12/2010
Publicerad: 20.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 12/2010 </p> <p> De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilaga 16 i det allm&auml;nna kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De &auml;ndrade ers&auml;ttningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid utrikesresor). F&ouml;r tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_2010_bilaga_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">Ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader fr.o.m. 1.1.2011&nbsp;</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_12_resekotsnadsersattningar.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Korrigeringar

Nummer: 11/2010
Publicerad: 16.12.2010
Cirkulär 11/2010
Korrigeringar för AKTA och UKTA.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2010
Publicerad: 08.12.2010
<p> Cirkul&auml;r 10/2010 </p> <p> Rubricerat avtal ers&auml;tter motsvarande avtal daterat 12 februari 2009 som distribuerades med cirkul&auml;r 3/2009. </p> <p> Bilaga: <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_102010_bilaga.pdf" target="_blank">Tj&auml;nste- och arbetskollektivavtal om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktige</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_10_2010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

Nummer: 9/2010
Publicerad: 19.11.2010
Cirkulär 9/2010
I rekommendationsavtal om kommunala personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

Nummer: 8/2010
Publicerad: 18.11.2010
Cirkulär 8/2010
Avsikten med rekommendationen är att fästa uppmärksamhet på de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att förebygga stress. Ett annat mål är att göra arbetsplatserna medvetna om hur man känner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan göra för att förebygga och hantera skadlig stress.
Bilaga: Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress 
Cirkuläret som pdf

Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1

Nummer: 7/2010
Publicerad: 11.11.2010
Cirkulär 7/ 2010
Den allmänna förhöjningen på 0,7 % per 1.8.2010 har följande verkan på medeltiminkomster enligt § 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar. De medeltiminkomster som räknats ut på föregående IV II kvartalet år 2010 höjs med 0,7 % De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag den ovannämnda allmänna förhöjningen trätt i kraft
Cirkuläret som pdf

En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen

Nummer: 6/2010
Publicerad: 06.10.2010
Cirkulär 6/2010
En arbetsgrupp har gjort en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapförvaltningen och den kommunala sektorn.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Nummer: 2/2010
Publicerad: 12.04.2010
Cirkulär 2 /2010
Giltighetstiden för det nya AKTA avtalet är 1.2.2010-31.12.2011.

Cirkulärlistan för år 2009

Nummer: 1/2010
Publicerad: 12.01.2010
Cirkulär 1 /2010
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2009.
Cirkuläret som pdf

Ersättningar för resekostnader i AKTA

Nummer: 16/2009
Publicerad: 30.12.2009
<p>Cirkul&auml;r 16 /2009 </p><p>De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilagan till det&nbsp; allm&auml;nna kommunal tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2007 &ndash; 2009 justeras 1.1.2010. Justeringarna g&auml;ller kilometerers&auml;ttningar, m&aring;ltidsers&auml;ttningar, logiers&auml;ttningar samt dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid b&aring;de inrikes och utrikesresor.<br /><br />F&ouml;r tydlighetens skull anges i <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_16_2009_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">bilagan</a> till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16<br /><br /><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_16_resekostnader.pdf" target="_blank">cirkul&auml;ret som pdf</a> </p> Läs mer »

Visstidsanställning

Nummer: 15/2009
Publicerad: 30.12.2009
Cirkulär 15 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden  2007 - 2009 kom huvudavtalsparterna överens om att uppmärksamma arbetsgivarna på problematiken vid visstidsanställningar . Bland annat torde det förekomma mer frekvent att anställa elevassistenter för viss tid. Arbetsgivaren måste alltid kunna ange en grundad anledning vid visstidsanställningar.

Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009
Publicerad: 18.08.2009
Cirkulär 14 /2009
I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Lönejusteringar i TS

Nummer: 13/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 13 /2009 </p> <p> Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_200_tslon.pdf" target="_blank">en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning</a> den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares individuella till&auml;gg och separattill&auml;gg h&ouml;js b&aring;da med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 12 /2009</p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Det individuella till&auml;gg som avses i <a href="/sites/default/files/imported_files/akta_20072009boken.pdf" target="_blank">&sect; 6 mom.1 kapitel II &rdquo;Avl&ouml;ning&rdquo;</a> h&ouml;js med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i UKTA

Nummer: 11/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p>Cirkul&auml;r 11 /2009 </p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p><p>F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent i enlighet med <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_uktaloner_cirkular_11_2009_0.pdf" target="_blank">l&ouml;nes&auml;ttningsbilagan</a>. </p> Läs mer »

Om periodarbetstid i AKTA

Nummer: 10/2009
Publicerad: 11.06.2009
Cirkulär 10 /2009
Tillämpningen av bestämmelserna om periodarbetstid i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 9/2009
Publicerad: 10.06.2009
Cirkulär 9 /2009
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats.
Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn.

Fördelning av potter enligt UKTA

Nummer: 8/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 8 /2009
Fördelning av den lokala justeringspotten och likalönspotten enligt UKTA den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TS

Nummer: 7/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 7 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TIM-AKA

Nummer: 6/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 6 /2009
Enligt underteckningsprotokollet för TIM-AKA ska en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt AKTA

Nummer: 5/2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 5 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procet fördelas den 1 maj 2009.

Korrigering av lönesättningspunkt

Nummer: 4/2009
Publicerad: 17.02.2009
Cirkulär 4 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna i Finland gjorde man en justering av den uppgiftsrelaterade minimilönen i lönesättningspunkten 04 SOS 04A per den 1 mars 2008, utöver förhöjningen på 2,1 procent på grund av utökad arbetstid och förhöjningen på 2,6 procent vid fördelningen av likalönpotten.

Uppsägsningsskydd och ersättning

Nummer: 3/2009
Publicerad: 02.01.2009
Cirkulär 3 /2009
Vi har nått ett förhandlingsresultat om innehållet  i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig.
Avtalet träder i kraft från och med den 12 februari 2009.

Cirkulärlistan för 2008

Nummer: 2/2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 2 /2009
Du som jobbar med löner och personal kan nu hitta rätt lättare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2008.
Du hittar också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket som gäller på Åland i listan. De finns med som bilagor till våra cirkulär.

Nya reseersättningar 2009

Nummer: 1/2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 1 /2009
Reseersättningarna justeras från årskiftet.

Samarbete om arbetarskydd

Nummer: 17/2008
Publicerad: 22.12.2008
Cirkulär 17 /2008
Det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet har uppdaterats.

Om familjedagvård och dagtraktamenten

Nummer: 16/2008
Publicerad: 04.11.2008
Cirkulär 16 /2008
Den tidigare information som gått ut om familjedagvårdare och dagtraktamenten kräver några korrigeringar och förtydliganden.

Allmän löneförhöjning - UKTA 1_september_2008

Nummer: 15/2008
Publicerad: 29.08.2008
Cirkulär 15 /2008
Den 1 september 2008 justeras lönerna för personal som tillhör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019