Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna

Nummer: 3/2014

Cirkulär 3/2014 

Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) trädde i kraft den 1 september 2007. Detta medförde att regleringen av förfarandet för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagare lyftes till lagnivå i kommunerna och kommunalförbunden. För tjänstemännen baserar den sig på det allmänna avtalet, ett avtal mellan Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsor-ganisationerna, som till sina rättsverkningar är ett tjänste- och arbetskollektivavtal. Efter att samarbetslagen trädde i kraft övergick man från ett samarbetsförfarande baserat på kollektivavtalslagar till ett förfarande som regleras av en speciallag (för arbetstagare).

Bifogat detta cirkulär finns ett ställningstagande om genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning. Vikten av en god personalledning lyfts fram i bilagan och visar på att kommunerna och kommunalförbunden bör arbeta mer aktivt med personallednings frågor för att kunna möta kommuninvånarnas behov av service och producera service på en nivå som motsvarar invånarnas förväntningar. Genom en väl utvecklad personalledning kan man uppnå effektivitetsvinster i den egna verksamheten så att produktionen av och kvaliteteten på den service kommunen eller kommunalförbundet producerar kan bibehållas på en god nivå utan att kostnaderna märkbart ökar.

Genom de stora pensionsavgångarna som skett de senaste åren och som väntas pågå ytterligare ett antal år ökar konkurrensen om arbetskraften. God personaledning är med detta i beaktande även en grund för att framstå som en bra och attraktiv arbetsgivare och bidra till att trygga framtida behov av arbetskraft inom kommunen eller kommunalförbundet.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

Bilaga: Strategiskt genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning

Cirkuläret som PDF

Publicerad 13.1.2014
Uppdaterad 21.8.2020