Kostnadsersättningar för familjedagvårdare 2014

Nummer: 7/2014

Cirkulär 7/2014

I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".

Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2014.

I nedanstående rekommendation hänvisas till rikets lag om barndagvård (FFS 1119/1985) § 2 b och om skyldigheten att ordna behövligt kosthåll för barnet på vårdplatsen. Någon motsvarande detaljskrivning finns inte i den åländska barnomsorgslagen. Denna förmån anses ingå i barnomsorgslagen § 2 "Målsättning" enligt vilken barnets bästa, god omsorg och individuella behov ska tillgodoses.

Vid justering av kostnadsersättningarna används konsumentprisindex och dess undergrupp 01 Livsmedel och alkoholfria drycker. Från november till december 2013 beräknas totalindexet ha stigit med 0,10 procent. Indexet för livsmedel och alkoholfria drycker beräknas ha stigit med 0,40 procent. Det beräknas att totalindexet för konsumentpriserna år 2014 kommer att stiga med 1,6 procent. I fråga om livsmedel och alkoholfria drycker har kostnadsökningen uppskattats till 2,0 procent.

Bilaga: Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2014

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Publicerad 12.2.2014
Uppdaterad 21.8.2020