Riktlinjer och praxis för arbetshälsa- Rekommendation för kommunsektorn

Nummer: 10/2012

Cirkulär 10/2012

I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpning av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Främjandet av arbetshälsan genomförs i samarbete mellan arbetsgivaren och perso-nalen, och syftar till att förbättra arbetslivskvaliteten och verksamhetens resultat. Att uppmärksamma betydelsen av arbetshälsan och utveckla arbetshälsan är ett medel för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga och bidra till att de kan stanna kvar i arbetslivet längre.

Kommunala avtalsdelegationen anser att det är viktigt att främjandet av arbetshälsa ingår i kommunernas strategiska verksamhet och goda personalledning.

Bilaga 1  Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa

Bilaga 2 Rekommendation - Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa

Publicerad 21.12.2012
Uppdaterad 29.11.2018