Cirkulär till kännedom, Riksomfattande projekt för tillsyn över arbetarskyddet 2012-2015

Nummer: 10/2013

Cirkulär 10/2013 

Arbetarskyddsförvaltningen vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomför 2012-2015 ett tillsynsprojekt i kommunerna och kommunalförbunden, "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015". Bakgrunden till projektet är en strävan efter att effektivera arbetarskyddsförvaltningens tillsyn genom en mer projektbaserad verksamhet. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förebygga faror och hot i samband med arbetssäkerheten och arbetshälsa genom att betona den strategiska betydelsen av den arbetshälsofrämjande verksamheten och lyfta upp utvecklingen av en trygghetsfrämjande ledning.

I tillsynsprojektet läggs fokus på att
- arbetarskyddssamarbetet är organiserat och systematiskt och stöder en säker-hetsfrämjande ledning
- bedömningen av faror och risker är på adekvat nivå
- företagshälsovården är på den nivå som lagen kräver.

Tillsynsmyndigheten bör i projektets inledningsskede ta kontakt med den högsta ledningen i kommunen/kommunalförbundet. Myndigheten informerar också i detta skede om projektet i allmänhet, om dess mål och om de kommande inspektionerna. De egentliga tillsynsåtgärderna inriktas på alla sektorer i kommunen. Varje regionförvaltningsverk fastslår tillsynsobjekten mer i detalj enligt de regionala behoven.

Kommunarbetsgivarna (KT) har i det riksomfattande utvecklingsarbetet framhållit att tyngdpunkten i arbetarskyddstillsynen allt mer bör övergå till tillsyn av projekttyp. KT anser att detta är det bästa sättet att göra tillsynsverksamheten effektivare, men framför allt kan det vara till nytta med tanke på den långsiktiga utvecklingen av ar-betsplatserna. Genom en riksomfattande projektbaserad tillsyn blir också enhetligheten i förfarandena och förhållningssättet inom de olika regionala förvaltningsver-kens ansvarsområden för arbetarskyddet betryggad. Med dessa motiveringar har KT från första början förhållit sig positiv till detta tillsynsprojekt och vill uppmuntra de kommunala arbetsplatserna att dra fördel av projektet på bästa möjliga sätt.

I tillsynsprojektet ingår också en undersökning av projektets effekter, vilken kan ge värdefull information inte minst för utvecklingen av det finländska arbetslivet.

KT understryker vikten av att detta brev delges personalen inom arbetarskyddssam-arbetet för behandling inom ramen för samarbetsförfarandet inom arbetarskyddet.

För mer information, se arbetarskyddsförvaltningens webbplats http://www.tyosuojelu.fi/se/

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Publicerad 19.12.2013
Uppdaterad 29.11.2018