Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Nummer: 13/2014

Cirkulär 13/2014 

TS-14 gäller 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. TS-14 kan sägas upp i enlighet med underteckningsprotokollet § 3.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

TS 2014-2016

Den första delperioden 1.5.2014-31.12.2015

Lönejusteringar 1.7.2014

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2014 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 20 euro. Den allmänna förhöjningen medför inte någon sänkning av separattillägg.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Det individuella tillägget och separattillägget höjs 1.7.2014 med 0,82 %.

Minimilönen enligt TS-14 § 10 är 1 593,74 euro/mån från 1.5.2014, 1 613,74 euro/mån från 1.7.2014 och 1 618,58 euro/mån från 1.7.2015.

Lönejusteringar 1.7.2015

Tjänsteinnehavarnas eller arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner samt individuella tillägg och separattillägg höjs 1.7.2015 med 0,30 %. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-14 § 14.

Uppgiftsrelaterade minimilöner under första delperioden

    1.5.2014    1.7.2014 1.7.2015 
 5 01 04 018  Lönegrupp I  1 760,69  1 780,69  1 786,03
 5 01 02 014  Lönegrupp II  1 939,24  1 959,24  1 965,12
 5 01 01 011  Lönegrupp III  3 199,18  3 219,18   3 228,84

 

       

Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017

Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsorganisationerna förhandlar före den 30.9.2015 om lönejusteringar under den andra delperioden.

Textändringar i TS-2014-2016

§ 16 Engångsarvode
Texten om engångsarvode motsvarar de gällande bestämmelserna i AKTA och leder till att mötesarvoden beaktas i pensionstillväxten också inom tillämpningsområdet för TS.

Även om det i nya § 16 inte anges någon miniminivå för det nya engångsarvodet, avser TS-avtalsparterna att om en anställd deltar i ett organs möte enligt tillämpning-sanvisningarna för TS-14 § 16 mom. 2, beaktas det antingen i bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen i det lokala värderingssystemet, som engångsarvode eller som arbetstidsersättning.

TS har inte innehållit någon bestämmelse om motivationstillägg, utan liknande snabba belöningar har främst kunnat basera sig på användningen av tidsbegränsade individuella tillägg (t.ex. ett separattillägg som beviljats för en månad är i praktiken ett engångsarvode). Till denna del är engångsarvodet en helt ny lönefaktor. Lokala tjänste- och arbetskollektivavtal om snabba belöningar har självfallet varit möjliga redan tidigare.

I och med TS-14 slopas paragraferna 16 (mötesarvode) och 17 (föreläsningsarvode) och ersätts med en bestämmelse om engångsarvode (ny § 16). I den efterföljande paragrafsnumreringen beaktas att en paragraf fallit bort.

Handledningen för TS uppdateras så att den motsvarar de förändrade bestämmelserna.

Individuellt tillägg (TS-14 § 12)

Tillämpningsanvisningen för TS-14 § 12 mom. 1 om individuella tillägg har preciserats så att tillägget i huvudsak betalas tillsvidare, men också ett tidsbegränsat individuellt tillägg är möjligt.

Dessutom har i tillämpningsanvisningen för TS-14 § 12 mom. 3 tagits in en bestämmelse i enlighet med bestämmelsen i AKTA om att ge den anställde möjligheten att förbättra sin arbetsprestation innan det individuella tillägget sänks eller slopas. Eventuella stödåtgärder kan diskuteras till exempel vid utvecklingssamtalet.

Övriga bestämmelser i underteckningsprotokollet

Underteckningsprotokollet till TS-14 innehåller i enlighet med tidigare praxis även bestämmelser om ersättningar för resekostnader (§ 5), medlemsavgifter till fackföreningar (§ 6), fortlöpande förhandlingar (§ 7), betalning av justerade löner (§ 8) och arbetsgrupper (§ 9).

Ändrade bestämmelser i AKTA

De ändrade bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) behandlas i cirkulär 12/2014. De ändrade semesterbestämmelserna tillämpas som sådana också inom tillämpningsområdet för TS-14.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Bilagor
1. Underteckningsprotokollet till TS-14
2. TS-14 § 16 engångsarvode

Cirkuläret som PDF 

 

Publicerad 8.5.2014
Uppdaterad 29.11.2018