Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: 8/2011

Cirkulär 8/ 2011

Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

KA Cirkulär 15/10

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Under den föregående avtalsperioden bildade kommunsektorns avtalsparter en gemensam arbetsgrupp som skulle lägga fram åtgärdsförslag för att förbättra resultaten i arbetarskyddssamarbetet, stärka arbetarskyddschefens ställning som arbetsgivare och utveckla arbetarskyddsfullmäktigens ställning och verksamhetsförutsättningar.

Den bifogade promemorian innehåller rekommendationer till arbetsplatserna för utveckling av arbetarskyddssamarbetet. Åtgärdsrekommendationerna baserar sig på resultaten i en enkät om hur arbetarskyddssamarbetet fungerar. Enkäten genomfördes våren 2009.

En hållbar produktivitetsökning förutsätter att arbetslivskvaliteten, arbetshälsan och resultaten utvecklas parallellt. Investeringar i arbetarskydd och arbetshälsa främjar arbetsförmågan och stöder möjligheten att fortsätta arbeta ända fram till ålderpen-sionsåldern. Ett gott samarbete inom arbetarskyddet är en viktig del av detta arbete.
Arbetshälsa och längre arbetskarriärer behandlas också i cirkulär 13/2010 Arbetshälsa och resultatinriktad service stöd för ett bättre och längre arbetsliv. De kommunala arbetsmarknadsparterna fortsätter att stödja och utveckla dessa åtgärder i anknytning till arbetarskyddssamarbetet och uppföljningen av hur åtgärderna utfaller.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ben-Erik Alm
Avtalschef

Bilagor:

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen
Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat

Cirkuläret som pdf

Publicerad 29.4.2011
Uppdaterad 21.8.2020