Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: 8/2014

Cirkulär 8/2014

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2014.

Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån. För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och delegationen för grupplivförsäkringsärenden också då kommunen eller kommunalförbundet själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

Bilaga: Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller ett kom-munalförbund avlidit

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 25.2.2014
Uppdaterad 21.8.2020