Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2012

Cirkulär 5/2012

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.

Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och delegationen för grupplivförsäkringsärenden också då kommunen eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

Bilaga

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller kommunalförbund avlidit.
 

Publicerad 3.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020