Arbetshälsa ger resultat, vad kan kommunen göra?

Nummer: 9/2014

Cirkulär 9/2014

För bättre resultat och högre arbetslivskvalitet inom kommunsektorn krävs en aktiv ledning i kommunerna. Bifogade promemoria innehåller information om varför det lönar sig att satsa på arbetshälsan och hur bättre arbetshälsa kan öka personalens arbetstillfredsställelse och ge kostnadsbesparingar samt bättre service.

Hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, den allt äldre befolkningen och personalen, arbetsbelastningen och den kommande bristen på kompetent arbetskraft har påverkat den senaste tidens diskussion om arbetslivsutvecklingen inom kommunsektorn. För att förlänga arbetskarriärerna har arbetsmarknadsparterna förbundit sig att utveckla arbetslivet, vilket förbättrar kvaliteten på den kommunala servicen och arbetslivet.

KT Kommunarbetsgivarna, Keva och Arbetshälsoinstitutet har reviderat sina strategier. I alla strategier betonas åtgärder som bidrar till att förlänga arbetslivet för de kommunanställda. Kevas och Arbetshälsoinstitutets insatser har varit centrala för utarbetandet av bifogade material.

Den bifogade promemorian "Varför behövs hälsofrämjande ledarskap?" omfattar:

1) Arbetshälsans ekonomiska betydelse
2) De ekonomiska konsekvenserna av arbetsoförmåga i det kommunala pensionssystemet
3) Livsstilen och arbetslivskvaliteten
4) Hur kommunen kan främja arbetshälsan och ett längre arbetsliv
5) Erfarenheter från kommunerna - lönsamt att satsa på arbetshälsan.

KAD cirkulär 7/2011 behandlade berednings- och utvecklingsåtgärder för främjande av ett längre arbetsliv som vid den tidpunkten var under arbete

Kommunala avtalsdelegationen (KAD) anser att det är viktigt att detta cirkulär behandlas i kommunens eller kommunalförbundets ledningsgrupp. KAD och huvudavtalsorganisationerna har tillsammans berett detta cirkulär och den bifogade promemorian vilken poängterar att frågor som gäller längre arbetsliv ska behandlas i samverkan med personalen.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Länkar:
Keva http://www.keva.fi/sv/
Arbetshälsoinstitutet http://www.ttl.fi/sv/Sidor/default.aspx

Bilaga: Promemoria, Varför är hälsofrämjande ledarskap viktigt?

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 25.2.2014
Uppdaterad 21.8.2020