Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011

Cirkulär 10/2011

Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Nya avtalsbestämmelser

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av arbetstidslagen fr.o.m. 1.1.2011. Kommunala avtalsdelegationen godkände 28.06.2011 ett förhandlingsre-sultat om ändring av arbetstidsbestämmelserna (§ 7-11) i bilaga 12 i AKTA fr.o.m. den verksamhetsperiod som inleds 1.8.2011 (bilaga 1).

Ändringarna presenteras närmare i den bifogade promemorian (bilaga 2). I promemorian är ändringarna indelade enligt följande:

1. Nya avtalsbestämmelser

2. Nya tillämpliga bestämmelser i AKTA: § 29 och 30 i kap. III

3. Bestämmelser i arbetstidslagen som särskilt ska beaktas

4. Verksamhetsrelaterade förändringar inom familjedagvården

Arbetsgrupp i riket som utreder begreppet "tid som räknas in i arbetstiden"

Enligt Underteckningsprotokollet § 7 punkt 1 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) för avtalsperioden 1.2.2010 -31.12.2011 beslöt avtalsparterna att Kommunala arbetsmarknadsgruppen skall se över anställningsvillkoren för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (Bilaga 12 i AKTA) bl.a. på grund av ändrad lagstiftning.

Kommunala arbetsmarknadsgruppen skall, såvida behov föreligger, framlägga ett förslag som utgör ett underlag för separat avtalsförhandlingar.

En arbetsgrupp i riket har inrättats för att utreda vissa frågor i anknytning till att fa-miljedagvårdare som arbetar i sitt eget hem övergår till att omfattas av arbetstidslagen. Arbetsgruppen ska senast 30.9.2011 utreda begreppet "tid som räknas in i arbetstiden" och i samband med det bland annat frågor som gäller

• avlämning och avhämtning som avviker från barnets vårdplan
• vårdtid som infaller under natten
• arbetsskiftsförteckningen
• beredskap
• bestämning av övertidsprocenten.

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod.
Kommunala arbetsmarknadsgruppen följer upp det resultat som förhandlats fram i riket.

Verksamhetsrelaterade förändringar

Att familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem börjar omfattas av arbetstidslagen inverkar förutom på arbetstidsarrangemangen också på hela servicesystemet inom familjedagvården. I och med reformen förkortas den genomsnittliga arbetstiden per vecka betydligt, vilket i kombination med andra förändringar till följd av arbetstidslagen medför kännbara kostnadsökningar. Verkningarna av reformen bör beaktas bland annat när vårdavtal ingås, arbetsskiftsförteckningarna utarbetas och arbetstiden följs upp.

Detta cirkulär och den bifogade promemorian har behandlats tillsammans med representanter för TCÅ, Akava och FOA-Å och parterna är eniga om innehållet.

Ändring av månadslönen vid ändring av vårdplatsbeslutet

Enligt den förestående nya barnomsorgslagstiftningen föreslås att t.ex. barn under 3 år i familjedaghem räknas som 1,5 barn. Då ovanstående lag träder i kraft bör ni notera § 5 mom. 2 och 3 i Bilaga 12 (AKTA) och vad som gäller vid ändring av månadslön då antalet vårdplatser ändrar.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ben-Erik Alm
Avtalschef

Bilaga I Kollektivavtalsprotokoll 28.06.2011
Bilaga II Avtalsförändringar (Bilaga 12 Familjedagvårdare - Arbetstid och ersättningar)
Bilaga III Nya avtalsbestämmelser och tillämpningen av arbetstidslagen för familjedagvårdare

Cirkuläret som PDF

Publicerad 29.6.2011
Uppdaterad 29.11.2018