Korrigering av de uppgiftsrelaterade grundlönerna i AKTA Bilaga 3

Nummer: 6/2013

Cirkulär 6/2013

I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden 2007–2009 uppstod en konflikt mellan Kommunarbetsgivarna i riket och Tehy. Efter att avtalsförhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna var slutförda upprättades ett separat protokoll mellan Kommunarbetsgivarna och Tehy. Detta för att undvika en arbetsmarknadskonflikt. I våra avtalsförhandlingar så beaktade vi inte de överenskommelser som noterades i Tehy-protokollet. Vi har dock lagt märke till att våra uppgiftsrelaterade grundlöner ligger under rikets uppgiftsrelaterade grundlöner på grund att man i riket har korrigerat dem i enlighet med överenskommelsen i Tehy-protokollet.

I följande lönepunkter har de uppgiftsrelaterade grundlönerna korrigerats:

-  03 HOI 010
-  03 HOI 020
-  03 HOI 030

I de fall era uppgiftsrelaterade löner i ovannämnda lönepunkter överstiger de angivna uppgiftsrelaterade grundlönerna krävs inga åtgärder från er sida. Eventuella korri-geringar skall göras för löner som utbetalas i maj 2013.

Vi en avstämning med två större arbetsgivare har det visat sig att denna korrigering inte föranleder några större ändringar av lönerna.

Bilaga: Uppgiftsrelaterade grundlöner

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning
Ben-Erik Alm
Avtalschef

Publicerad 27.5.2013
Uppdaterad 21.8.2020