Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 (AKTA 2014-2016)

Nummer: 12/2014

Cirkulär 12/2014 

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

AKTA 2014-2016

Den första delperioden 1.5.2014-31.12.2015

Allmän förhöjning 1.7.2014

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2014 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 20 euro. I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,88 procent.

De höjda grundlönerna i lönesättningen och minimilönen
Grundlönerna 1.5.2014, 1.7.2014 och 1.7.2015 i lönebilagorna 1-8 framgår av bilaga 2 till cirkuläret.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 694,02 euro från och med den 1.5.2014,
1 714,02 euro från och med den 1.7.2014 och 1 719,16 euro från och med den 1.7.2015.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter är minst 1 965,64 euro från och med den 1.5.2014,minst 1 985,64 euro från och med den 1.7.2014 och minst 1 991,60 euro från och med den 1.7.2015. 
Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)
Lönejusteringarna och avtalsändringarna för familjedagvårdarna framgår av bilaga 3 till cirkuläret.

Allmän förhöjning 1.7.2015

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2015 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,30 %.

Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017

Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsorganisationerna förhandlar före den 30.9.2015 om lönejusteringar under den andra delperioden.

Förändringar i semesterbestämmelserna

Semesterbestämmelserna i AKTA 2014-2016 har ändrats i enlighet med ändringarna i semesterlagen. Ändringarna och preciseringarna gäller följande paragrafer i semesterkapitlet: § 11 Flyttning av semester, § 12 Sparande av semester, § 13 Semesterlön, § 16 Semesterersättning när anställningen upphör samt § 18 Semesterpenning. Vidare har ett förtydligande fogats till § 18a (ÅL) gällande beviljad ledighet som av vägande skäl inte kan utnyttjas inom föreskriven tid.

Den så kallade karensbestämmelsen i § 11 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA 2012-2013 tillämpas inte längre från och med den 1.5.2014, oberoende av vilket kvalifikationsårs semester det är fråga om.

Bestämmelsen i nya § 13 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA 2014-2016 tillämpas på semester som tjänats in under kvalifikationsåret 2013-2014 eller senare. Ändringen inverkar på bestämningen av semesterlönen.

Ändringarna i semesterbestämmelserna framgår av bilaga 4 i cirkuläret. I bilaga 5 finns tillämpningsanvisningar för semesterbestämmelserna.

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna

Handledararvodet, kap II § 16a (ÅL), i form av penningersättning om 15 % av oförhöjd timlön per handledningstimme utgår och ersätts med en fast penningersättning om 2,10 euro per handledningstimme för anställda som handleder studeranden som gör studiepraktik (lära i arbete).

I vissa arbetstidsbestämmelser, Bilaga 5 Dagvårdspersonal § 3 (ÅL), införs ett nytt moment 2 gällande reserverad tid för skötsel av personalfrågor, verksamhetsplanering, förberedelser, utvärderingar samt övriga administrativa uppgifter för daghemsföreståndare som deltar i undervisning och fostran av barngrupper. Se cirkulärets bilaga 6 för en mer detaljerad beskrivning.

De övriga ändringarna i avtalsbestämmelserna framgår av bilaga 6 till cirkuläret.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

Bilagor
1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-2016
2. Grundlönerna 1.3.2014, 1.7.2014 och 1.7.2015 i lönebilagorna (1-8) i AKTA
3. Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)
4. Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA
5. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA
6. Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna

Cirkuläret som PDF

Publicerad 8.5.2014
Uppdaterad 29.11.2018