Cirkulär till kännedom, Kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården

Nummer: 2/2013

Cirkulär 2/2013

Enligt Bilaga 12 § 13 ( Familjedagvårdare) i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ( AKTA) sägs följande:

”För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familje-dagvården”.

Med anledning av detta vidarebefordrar vi Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013.

I nedanstående rekommendation hänvisas till rikets lag om barndagvård § 2 b och  om skyldigheten att ordna behövligt kosthåll för barnet på vårdplatsen. Någon motsvarande detaljskrivning finns inte i den åländska barnomsorgslagen. Denna förmån anses ingå i barnomsorgslagen § 2 ” Målsättning” enligt vilken barnets bästa, god omsorg och individuella behov skall tillgodoses.

Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013

Här bifogas Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården år 2013.

Kommunförbundet har diskuterat frågan med KA Kommunarbetsgivarna och Kommunfackets union rf.

Vid justeringen av kostnadsersättningarna används konsumentprisindex och dess undergrupp 01 Livsmedel och alkoholfria drycker. Från november till december 2012 beräknas totalindex ha stigit med 0,10 procent. Index för livsmedel och alkoholfria drycker beräknas ha stigit med 0,20 %. Finansministeriets uppskattning (20.12.2012) för år 2013 är att totalindexet stiger med 2,2 %. I fråga om livsmedel och alkoholfria drycker har en kostnadsökning på 3,2 % använts (källa: Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT).

Bilaga

Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013

 

Publicerad 10.1.2013
Uppdaterad 21.8.2020