Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: 7/2011

Cirkulär 7/ 2011

Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

19.5.2010 KA Cirkulär 13/10

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv 

Våren 2009 tillsatte centralorganisationerna på arbetsmarknaden en arbetslivsgrupp för att bereda gemensamma åtgärdsförslag i syfte att höja den genomsnittliga pensioneringsåldern. Arbetslivsgruppen lämnade sin slutrapport 1.2.2010. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har i den bifogade promemorian sammanställt gemensamma uppfattningar om sådana åtgärder som behövs inom kommunsektorn och som ska genomföras i samarbete med personalen.

Arbetslivsgruppens förslag går till fortsatt beredning, vilket ska beaktas också i åtgärderna inom kommunsektorn. Det är viktigt att kommunledningen ser kopplingen mellan arbetshälsa och resultatinriktad verksamhet och går in för att samtidigt utveckla båda processerna så att de blir en del av kommunens strategi. Genomförandet förutsätter samarbete mellan kommunledningen, arbetsgivaren och personalen. Syftet med den bifogade promemorian är att också uppmuntra kommunerna och samkommunerna till åtgärder som främjar ett bättre och längre arbetsliv och en resultatinriktad serviceproduktion.

I promemorian är åtgärderna indelade i tre sakområden:

 • utveckling av ledarskap,arbetsledningen och arbetsplatsen
 • arbetshälsa och företagshälsovård
 • innovativa arbetstidsreformer

   KA och huvudavtalsorganisationerna betonar att kommunerna och samkommunerna redan nu kan genomföra de åtgärder som förs fram i promemorian, exempelvis inom arbetarskyddssamarbetet. För detta finns stöd i gällande arbetslagstiftning, kommunsektorns avtal och rekommendationer. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har i samband med avtalsuppgörelsen i februari förbundit sig att gemensamt följa upp hur åtgärderna genomförs. KA har tagit upp frågorna i promemorian också med Tehy rf.

    

   KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

   Ben-Erik Alm
   Avtalschef

    

   Bilaga: Promemoria

   Cirkuläret som pdf

    

   Publicerad 29.4.2011
   Uppdaterad 21.8.2020