Cirkulär till kännedom, Strategi för utveckling av arbetslivet

Nummer: 6/2014

Cirkulär 6/2014

Strategin för utveckling av arbetslivet och det nationella samarbetsprojektet för genomförande av strategin är ett av statsminister Katainens regerings spetsprojekt. Läs mer om strategin för utveckling av arbetslivet på följande webbplats http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Strategin för utveckling av arbetslivet godkändes i maj 2012. För genomförandet av strategin har en ledningsgrupp på trepartsbasis tillsatts och en projektledare anställts. Projektledaren har som uppgift att samordna projektet och sköta informationen till de olika aktörerna.

I den nationella strategin för utveckling av arbetslivet (2012) har områden som innovation och produktivitet, förtroende och samarbete, kunnig arbetskraft samt välbefinnande i arbetet och hälsa valts att prioriteras. Syftet med projektet är att förbättra sysselsättningen, arbetslivskvaliteten och arbetsproduktiviteten:

• Innovation och produktivitet: På arbetsplatserna behövs sådana nya sätt att leda, organisera och arbeta som stöder människornas lärande, kreativitet och förmåga att utveckla och skapa nytt.
• Förtroende och samarbete: På arbetsplatserna får förtroende och samarbete en särskild betydelse i förändringar som innebär en osäkerhet om framtiden. Förtroende, samarbete och mod är gemensamma nämnare för de flesta framgångshistorier.
• Välbefinnande i arbetet och hälsa: På fungerande arbetsplatser satsar man samtidigt på både prestationer och arbetshälsa. Arbetets meningsfullhet, entusiasmen för arbetet och resurserna utvecklas aktivt och på ett föregripande sätt.
• Kunnig arbetskraft: Kompetens som inhämtats genom utbildning och lärande i arbetet är ett par av de viktigaste förutsättningarna för framgång och arbets-hälsa i det föränderliga arbetslivet. De påverkar både arbetets produktivitet och arbetskarriärens längd.
• Framtidens arbetsplatser: De är ekonomiskt lönsamma och betjänar sina kunder väl. De är flexibla och mottagliga för personalens behov. På framgångsrika arbetsplatser skapas nya produkter, tjänster och arbetsrutiner.
I det nationella projektet för arbetslivsutveckling bärs ansvaret av både nationella och regionala aktörer samt arbetsmarknadsorganisationerna och sektorerna.

Mål för resultatkampanjen: kommunsektorn bästa arbetsplats i Finland
I strategin för utveckling av arbetslivet innebär produktivitet detsamma som resultatutveckling inom kommunsektorn (Se KAD cirkulär 4/2014 gällande Rekommendation om resultatutveckling i verksamheten).

Till uppgifterna för resultatkampanjen inom kommunsektorn hör enligt huvudförhandlingsgruppens överenskommelse också att främja strategin för utveckling av arbetslivet genom samarbete mellan kommunsektorns arbetsmarknadsparter. Resultatkampanjen och strategin för utveckling av arbetslivet har samstämmiga mål i syfte att utveckla resultaten och arbetslivskvaliteten samtidigt.

Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsparterna anser det viktigt att kommunerna beaktar prioriteringsområdena i arbetslivsutvecklingen när de utarbetar nya service- och personalstrategier eller service- och personalprogram. Arbetslivsutveckling lyckas bäst i samverkan med personalen.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 31.1.2014
Uppdaterad 21.8.2020