AKTA 2012-2013 Engångsarvode och pensionsavgifter

Nummer: 4/2013

Cirkulär 4/2013

I AKTA 2013-2013 finns inte längre särskilda bestämmelser om mötesarvoden, utan enligt kapitel II/Löner § 14 kan arbetsgivaren betala ett arvode till tjänste-män/arbetstagare bland annat då de deltar i kommunala organs möten.

Enligt TS 2012 – 2013 Kapitel II/Löner § 16 så betalas fortsättningsvis mötesarvoden.

Enligt Lagen om kommunala pensioner 68§ 3 mom. 1 punkten ( FFS 549/2003) anses mötesarvoden inte vara ersättning för utfört arbete och därmed utgör de ingen pensionsberättigande grund. Därför är inte mötesarvodena pensionsgrundande.

Enligt KEVA´s ensidiga tolkning är inte engångsarvodet enligt Kapitel II/Löner 14 § i  AKTA att betrakta som ett mötesarvode enligt Lagen om kommunala pensioner 68 § 3 mom. 1 punkten även om engångsarvodet betalas på grund av att tjänstemannen/arbetstagaren deltagit i ett möte. Därför skall dessa arvoden vara pensionsgrundande.
I sak har inget förändrats utan enbart rubriken i AKTA har ändrats, därför känns tolkningen som ologisk.

Denna ensidiga tolkning är inte rättsligt prövad, men till annat sägs så är dessa mö-tesarvoden pensionsgrundande.

De mötesarvoden som betalas till anställda som omfattas av TS-avtalsområde är inte pensionsgrundande.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning
Ben-Erik Alm
Avtalschef

Publicerad 27.5.2013
Uppdaterad 21.8.2020