Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Samarbete om arbetarskydd

Nummer: 17/2008
Publicerad: 22.12.2008
Cirkulär 17 /2008
Det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet har uppdaterats.

Om familjedagvård och dagtraktamenten

Nummer: 16/2008
Publicerad: 04.11.2008
Cirkulär 16 /2008
Den tidigare information som gått ut om familjedagvårdare och dagtraktamenten kräver några korrigeringar och förtydliganden.

Allmän löneförhöjning - UKTA 1_september_2008

Nummer: 15/2008
Publicerad: 29.08.2008
Cirkulär 15 /2008
Den 1 september 2008 justeras lönerna för personal som tillhör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Löner för timanställda 1_september_2008

Nummer: 14/2008
Publicerad: 28.09.2008
Cirkulär 14 /2008
Lönen justeras för timanställda enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) från 1 september 2008.

Avvikelser för timanställda 2007-2009

Nummer: 13/2008
Publicerad: 06.05.2008
<p>Cirkul&auml;r 13 /2008 </p><p>Nu finns <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_2008_timaka_avvikelser.pdf">de &aring;l&auml;ndska avvikelserna i Arbetskollektivavtalet f&ouml;r timavl&ouml;nade (TIM-AKA) 2007-2009</a>.&nbsp; </p><p>Vi skickar ut ett exemplar av den finl&auml;ndska avtalsboken TIM &ndash;AKA 2007 - 2009 till kanslierna. Om ni beh&ouml;ver fler exemplar &auml;r ni v&auml;lkomna att best&auml;lla dem fr&aring;n &Aring;lands kommunf&ouml;rbund f&ouml;r sex euro/st. </p> Läs mer »

Löner för timanställda 1 mars 2008

Nummer: 11/2008
Publicerad: 18.02.2008
Cirkulär 11 /2008
De timanställdas löner justeras från den 1 mars 2008. Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används från 1 mars, eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum, en lokal justeringspott på 0,5 procent av lönesumman inom avtalsområdet och dessutom en likalönspott på 0,2 procent av lönesumman inom avtalsområdet.

Avtalsändringar och lönesättning - UKTA

Nummer: 10/2008
Publicerad: 12.03.2008
Cirkulär 10 /2008
Kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) har förändrats från 1 mars 2008. 

AKTA-avtalet 2007-2009

Nummer: /2008
Publicerad: 11.01.2008
Cirkulär 3 /2008
Här finns AKTA-boken 2007−2009 till kännedom.
Tjänste- och arbetskollektivavtalet och protokollen ovan undertecknades av Kommunala avtalsdelegationen, AKAVA-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f.

Nya reseersättningar 2008

Nummer: /2008
Publicerad: 10.01.2008
Cirkulär 1 /2008
Kommunala avtalsdelegationen informerar om de nya reseersättningar som gäller från 1 januari 2008 i cirkulär 1/2008.

Kollektivavtal för timanställda 2007-2009

Nummer: /2008
Publicerad: 24.01.2008
Cirkulär 6 /2008
Nu publiceras det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007-2009, som gäller 1 oktober 2007-31 januari 2010.

Cirkulärlistan för 2007

Nummer: /2008
Publicerad: 10.01.2008
<p>Cirkul&auml;r 2 /2008 </p><p>Du som jobbar med l&ouml;ner och personal kan nu hitta r&auml;tt l&auml;ttare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2007.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2007</a>.</p><p>Du hittar ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket som g&auml;ller p&aring; &Aring;land i listan. De finns med som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r.</p> Läs mer »

Ersättning för matkostnaderEr

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 7 /2008
De som deltar i fackliga utbildningar får ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet.

AKTA - Lokal pott för lönejustering 1 mars 2008

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 9 /2008
Den lokala justeringspotten är 0,5 procent av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna. Den används också för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar.

Grupplivförsäkring vid dödsfall

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 8 /2008
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som ska betalas ut vid dödsfall och motsvarar grupplivförsäkring.

Kollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: /2008
Publicerad: 21.01.2008
Cirkulär 5 /2008
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007—2009 (TS-07) är nu klart.

Cirkulärlistan för 2006

Nummer: /2007
Publicerad: 01.02.2007
<p>Cirkul&auml;r 1 /2007</p><p>Nu har vi sammanst&auml;llt Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2006.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2006</a>.</p><p>H&auml;r finns ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket med, som har s&auml;nts ut som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r och som allts&aring; g&auml;ller f&ouml;r &Aring;lands del.</p> Läs mer »

Nytt avtal om lärarlöner

Nummer: /2007
Publicerad: 03.03.2007
Cirkulär 2 /2007
Kommunala arbetsmarknadsverket och lärarnas fackorganisation har godkänt ett förhandlingsresultat som innebär ändringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn från 1 mars 2007.

Nyheter i kollektivavtalet för_lärare

Nummer: /2007
Publicerad: 10.04.2007
Cirkulär 3 /2007
Avtalsbestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalat för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 ändras 1 mars 2007.

Högre ersättning för mat

Nummer: /2007
Publicerad: 10.04.2007
<p>Cirkul&auml;r 4 /2007 </p><p>Tj&auml;nte- och kollektivavtal om ers&auml;ttning f&ouml;r de m&aring;ltiderskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tj&auml;nste- och kollektivavtalet om facklig utbildning. Parterna kom &ouml;verens om att ers&auml;ttningen f&ouml;r de m&aring;ltidskostnader i 9 &sect; i rekommendationsavtalet &auml;r 22,32 euro under 2007. </p>

Nya kompetteringar till UKTA

Nummer: /2007
Publicerad: 07.05.2007
<p>Cirkul&auml;r 5 /2007 </p><p>Det finns nya kompletteringar till f&ouml;rhandlingsresultatet om l&auml;rarnas l&ouml;ner och till&auml;mpningen av arbetsv&auml;rderingen som informerades om tidigare i Nyheter i kollektivavtalet f&ouml;r l&auml;rare, cirkul&auml;r 3/2007. Det g&auml;ller det kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet f&ouml;r undervisningspersonal, <a href="/sites/default/files/imported_files/ukta_20072009boken.pdf">UKTA</a>, som nu &auml;r uppdaterat. </p> Läs mer »

Ny tabell för årsbundet tillägg

Nummer: /2007
Publicerad: 14.05.2007
Cirkulär 6 /2007
Information om beräkning av övergångstillägg och den årsbundna delen av det individuella tillägget för dig som räknar löner.

Tillämpning av diskrimineringslagen från och med 1.1.2015

Publicerad: 04.02.2016
Cirkulär 3/2016
Den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) som gäller likabehandling och diskriminering trädde i kraft den första januari 2015. Den nya lagen bygger bland annat på bestämmelserna i direktivet om likabehandling i arbetslivet. Lagen syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Publicerad: 27.01.2017
Cirkulär 5/2017
Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2017-28.2.2018.

Allmän löneförhöjning för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) 1.7.2015

Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 8/2015
I underteckningsprotokollet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet 2014 - 16 (AKTA) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Publicerad: 14.03.2017
Cirkulär 16/2017
Bifogat detta cirkulär finns en sammanställning över avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland. 
 

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2016

Publicerad: 05.02.2016
Cirkulär 4/2016
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Publicerad: 31.01.2017
Cirkulär 6/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader,men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin,eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivareenligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarnainom offentliga sektorn.
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är ikraft 1.3.2017-28.2.2018.
 

Allmän löneförhöjning för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-16 (TS-14) 1.7.2015

Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 9/2015
I underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 - 16 (TS-14) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 07.07.2017
Cirkulär 17/2017
 
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2017.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare enligt AKTA bilaga 12

Publicerad: 11.02.2016
Cirkulär 5/2016
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016.

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

Publicerad: 08.08.2014
Cirkulär 16/2014
De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2014-2016 kommer ut i månadsskiftet augusti/september 2014. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Publicerad: 06.02.2017
Cirkulär 7/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervis-ningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas under-teckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).
 

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Publicerad: 30.06.2015
Cirkulär 10/2015
Bifogat detta cirkulär finns även tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.
Vid förhandlingarna om avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige kom parterna överens om att tillsammans utarbeta ett cirkulär om tillämpningen av avtalet.Nedan följer tillämpningsanvisningarna för avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall.

Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

Publicerad: 11.03.2016
Cirkulär 6/2016
Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Publicerad: 10.02.2017
Cirkulär 8/2017
Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.
TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Publicerad: 26.11.2015
Cirkulär 11/2015 
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Publicerad: 16.03.2016
Cirkulär 7/2016
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.
 
Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Cirkulärlistan för år 2014

Publicerad: 13.01.2015
Cirkulär 1/2015
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

Främjande av arbetstidsbanker

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 9/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank.Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorgani-sationernas konkurrenskraftsavtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtaletför teknisk personal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 12/2015
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet förtimavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Ersättning för måltidskostnader

Publicerad: 18.03.2016
Cirkulär 8/2016
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Publicerad: 15.01.2015
Cirkulär 2/2015 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015. För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Främjande av lokala avtal

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 10/2017
Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna tillämpas på personalen inom- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för tekniskpersonal samt- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.
Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Cirkulär till kännedom

Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 13/2015
Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Publicerad: 27.04.2016
Cirkulär 9/2016
I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Publicerad: 06.03.2015
Cirkulär 3/2015
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare

Publicerad: 24.02.2017
Cirkulär 11/2017
Avtalsparterna har kommit överens om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän. Nedan nämnda lag gäller redan för anställda i arbetsavtalsförhållande.
Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.
Samarbetsavtal för tjänstemän innebär att bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) tillämpas även på kommunala tjänstemän med undantag av 19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag samt i avtalet angivna avvikelser.

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Publicerad: 11.12.2015
Cirkulär 14/2015
Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Cirkulärlista 2016

Publicerad: 18.01.2017
<p> Cirkul&auml;r 1/2017 </p> <p> F&ouml;rteckningen &ouml;ver Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;r 2016 bifogas f&ouml;r k&auml;nnedom. </p> <p> <br /> <br /> Med v&auml;nliga h&auml;lsningar, </p> <p> <br /> KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN </p> <p> <br /> Ewa Danielsson<br /> Avtalschef </p> <p> <br /> Bilaga:<a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_bilaga_cirkularlista_for_2016.pdf"> Kommunala avtalsdelegationens cirkul&auml;rlista 2016</a> </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_1_cirkularlista_for_2016_0.pdf">Cirkul&auml;ret som pdf&nbsp;</a> </p> Läs mer »

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019