Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Nummer: 8/2017
Publicerad: 10.02.2017
Cirkulär 8/2017
Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.
TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Nummer: 7/2017
Publicerad: 06.02.2017
Cirkulär 7/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervis-ningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas under-teckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).
 

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Nummer: 6/2017
Publicerad: 31.01.2017
Cirkulär 6/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17
verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader,
men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin,
eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare
enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna
inom offentliga sektorn.
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i
kraft 1.3.2017-28.2.2018.
 

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Nummer: 5/2017
Publicerad: 27.01.2017
Cirkulär 5/2017
Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2017-28.2.2018.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Nummer: 4/2017
Publicerad: 20.01.2017
Cirkulär 4/2017
Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017

Nummer: 3/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 3/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Nummer: 2/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 2/2017
I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Cirkulärlista 2016

Nummer: 1/2017
Publicerad: 18.01.2017
Cirkulär 1/2017
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2016 bifogas för kännedom.
Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2016
Cirkuläret som pdf 

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-16)

Nummer: 9/2016
Publicerad: 27.04.2016
Cirkulär 9/2016
I cirkulär 11/2015 sände vi underteckningsprotokollet samt lönebilaga för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016. Av underteckningsprotokollet framgår att avtalsparterna upprättar ett skilt förhandlingsprotokoll gällande vissa förhöjningar och förändringar från 1.8.2016. 

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 8/2016
Publicerad: 18.03.2016
Cirkulär 8/2016
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig
utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 7/2016
Publicerad: 16.03.2016
Cirkulär 7/2016
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.
 
Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

Nummer: 6/2016
Publicerad: 11.03.2016
Cirkulär 6/2016
Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare enligt AKTA bilaga 12

Nummer: 5/2016
Publicerad: 11.02.2016
Cirkulär 5/2016
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016.

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2016

Nummer: 4/2016
Publicerad: 05.02.2016
Cirkulär 4/2016
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Tillämpning av diskrimineringslagen från och med 1.1.2015

Nummer: 3/2016
Publicerad: 04.02.2016
Cirkulär 3/2016
Den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) som gäller likabehandling och diskriminering trädde i kraft den första januari 2015. Den nya lagen bygger bland annat på bestämmelserna i direktivet om likabehandling i arbetslivet. Lagen syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2016

Nummer: 2/2016
Publicerad: 11.01.2016
Cirkulär 2/2016
Ersättningar för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2016.
För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Cirkulärlista 2015

Nummer: 1/2016
Publicerad: 05.01.2016
Cirkulär 1/2016
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2015 bifogas för kännedom.
Med önskan om en god fortsättning på det nya året.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2015
Cirkuläret som pdf.

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: 15/2015
Publicerad: 15.12.2015
Cirkulär 15/2015
Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.
Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.
De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.
De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).
De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).
 

Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Nummer: 14/2015
Publicerad: 11.12.2015
Cirkulär 14/2015
Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

Cirkulär till kännedom

Nummer: 13/2015
Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 13/2015
Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2015

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Nummer: 12/2015
Publicerad: 04.12.2015
Cirkulär 12/2015
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för
timavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Nummer: 11/2015
Publicerad: 26.11.2015
Cirkulär 11/2015 
Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2015
Publicerad: 30.06.2015
Cirkulär 10/2015
Bifogat detta cirkulär finns även tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.
Vid förhandlingarna om avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige kom parterna överens om att tillsammans utarbeta ett cirkulär om tillämpningen av avtalet.
Nedan följer tillämpningsanvisningarna för avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall.

Allmän löneförhöjning för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-16 (TS-14) 1.7.2015

Nummer: 9/2015
Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 9/2015
I underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 - 16 (TS-14) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Allmän löneförhöjning för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) 1.7.2015

Nummer: 8/2015
Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 8/2015
I underteckningsprotokollet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet 2014 - 16 (AKTA) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Nummer: 7/2015
Publicerad: 27.05.2015
Cirkulär 7/2015
Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 6/2015
Publicerad: 07.05.2015
Cirkulär 6/2015
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.
Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Cirkulär till kännedom

Nummer: 5/2015
Publicerad: 27.03.2015
Cirkulär 5/2015
Periodarbetstiden förändras inte på Åland
På Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2015
Publicerad: 20.03.2015
Cirkulär 4/2015 
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning

Nummer: 3/2015
Publicerad: 06.03.2015
Cirkulär 3/2015
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsgrupp i riket har godkänt kursen.

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Nummer: 2/2015
Publicerad: 15.01.2015
Cirkulär 2/2015 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015.
För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Cirkulärlistan för år 2014

Nummer: 1/2015
Publicerad: 13.01.2015
Cirkulär 1/2015
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - handbok för utarbetande av åldersprogram

Nummer: 17/2014
Publicerad: 30.12.2014
Cirkulär 17/2014 
Arbetstagarnas behov i anslutning till ålder och olika livsskeden påverkar tydligt arbetsplatsens resultat och personalens arbetshälsa. God praxis och utredningar om den visar att om arbetstagare i olika ålder och deras behov beaktas när arbetsplatsen utvecklas kommer det både arbetsgivarna och arbetstagarna till godo.

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

Nummer: 16/2014
Publicerad: 08.08.2014
Cirkulär 16/2014
De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2014-2016 kommer ut i månadsskiftet augusti/september 2014. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014-2016)

Nummer: 15/2014
Publicerad: 16.05.2014
Cirkulär 15/2014 
Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014-2016 som gäller från och med 1.5.2014.

Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016 (TIM-AKA 2014-2016)

Nummer: 14/2014
Publicerad: 14.05.2014
Cirkulär 14/2014
Arbetskollektivavtalet för timavlönade är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Nummer: 13/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 13/2014 
TS-14 gäller 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. TS-14 kan sägas upp i enlighet med underteckningsprotokollet § 3.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 (AKTA 2014-2016)

Nummer: 12/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 12/2014 
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Ändringar i arbetsskiftsförteckningen

Nummer: 11/2014
Publicerad: 06.03.2014
Cirkulär 11/2014 
Arbetsdomstolen har i sin dom TT 2014-26 konstaterat att arbetsgivaren inte hade rätt att utan arbetstagarens samtycke förlänga arbetstagarens arbetsskift efter att arbetstagaren infunnit sig till skiftet.

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbe-tarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn

Nummer: 10/2014
Publicerad: 27.02.2014
Cirkulär 10/2014
I det kommunala arbetet betjänar man kunder, patienter och andra kommuninvånare i många olika arbetsuppgifter och under olika arbetsförhållanden. Ofta behöver personalen skydd mot smuts och situationer som utgör en risk för hälsan eller säkerheten. Detta skyddar också kunderna och andra utomstående mot till exempel smittor.

Arbetshälsa ger resultat, vad kan kommunen göra?

Nummer: 9/2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 9/2014
För bättre resultat och högre arbetslivskvalitet inom kommunsektorn krävs en aktiv ledning i kommunerna. Bifogade promemoria innehåller information om varför det lönar sig att satsa på arbetshälsan och hur bättre arbetshälsa kan öka personalens arbetstillfredsställelse och ge kostnadsbesparingar samt bättre service.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: 8/2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 8/2014
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2014.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare 2014

Nummer: 7/2014
Publicerad: 12.02.2014
Cirkulär 7/2014
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2014.

Cirkulär till kännedom, Strategi för utveckling av arbetslivet

Nummer: 6/2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 6/2014
Strategin för utveckling av arbetslivet och det nationella samarbetsprojektet för genomförande av strategin är ett av statsminister Katainens regerings spetsprojekt. Läs mer om strategin för utveckling av arbetslivet på följande webbplats http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning 2014

Nummer: 5/2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 5/2014 
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Rekomendation om resultatutveckling i kommunerna

Nummer: 4/2014
Publicerad: 14.01.2014
Cirkulär 4/2014 
I tider då befolkningen åldras och de yngre åldersgrupperna minskar ställs kommunerna och kommunalförbunden inför utmaningar som kommuninvånarnas behov och den bristande tillgången på arbetskraft för med sig. Genom att förutse och ta sig an dessa utmaningar redan nu kan kommunerna och kommunalförbunden underlätta tillhandahållandet av service i framtiden och samtidigt förbättra också de nuvarande verksamhetsresultaten.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna

Nummer: 3/2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 3/2014 
Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) trädde i kraft den 1 september 2007. Detta medförde att regleringen av förfarandet för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagare lyftes till lagnivå i kommunerna och kommunalförbunden. För tjänstemännen baserar den sig på det allmänna avtalet, ett avtal mellan Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsor-ganisationerna, som till sina rättsverkningar är ett tjänste- och arbetskollektivavtal. Efter att samarbetslagen trädde i kraft övergick man från ett samarbetsförfarande baserat på kollektivavtalslagar till ett förfarande som regleras av en speciallag (för arbetstagare).

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2014

Nummer: 2/2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 2/2014 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1.1.2014.

Cirkulärlistan för år 2013

Nummer: 1/2014
Publicerad: 08.01.2014
Cirkulär 1/2014 
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2013 bifogas för kännedom.
 
 

Cirkulär till kännedom, Riksomfattande projekt för tillsyn över arbetarskyddet 2012-2015

Nummer: 10/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 10/2013 
Arbetarskyddsförvaltningen vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomför 2012-2015 ett tillsynsprojekt i kommunerna och kommunalförbunden, "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015". Bakgrunden till projektet är en strävan efter att effektivera arbetarskyddsförvaltningens tillsyn genom en mer projektbaserad verksamhet. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förebygga faror och hot i samband med arbetssäkerheten och arbetshälsa genom att betona den strategiska betydelsen av den arbetshälsofrämjande verksamheten och lyfta upp utvecklingen av en trygghetsfrämjande ledning.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019