Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1

Nummer: /2010
Publicerad: 11.11.2010
<p> Cirkul&auml;r 7/ 2010 </p> <p> Den allm&auml;nna f&ouml;rh&ouml;jningen p&aring; 0,7 % per 1.8.2010 har f&ouml;ljande verkan p&aring; medeltiminkomster enligt &sect; 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig p&aring; kvartalsvisa utr&auml;kningar. De medeltiminkomster som r&auml;knats ut p&aring; f&ouml;reg&aring;ende IV II kvartalet &aring;r 2010 h&ouml;js med 0,7 % De h&ouml;jda medeltiminkomsterna iakttas fr&aring;n den dag den ovann&auml;mnda allm&auml;nna f&ouml;rh&ouml;jningen tr&auml;tt i kraft </p> <p> <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_72010.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;ret som pdf </a> </p> Läs mer »

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Nummer: /2010
Publicerad: 12.04.2010
Cirkulär 2 /2010
Giltighetstiden för det nya AKTA avtalet är 1.2.2010-31.12.2011.

En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen

Nummer: /2010
Publicerad: 06.10.2010
Cirkulär 6/2010
En arbetsgrupp har gjort en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapförvaltningen och den kommunala sektorn.

Ersättningar för resekostnader i AKTA

Nummer: 16/2009
Publicerad: 30.12.2009
<p>Cirkul&auml;r 16 /2009 </p><p>De ers&auml;ttningar f&ouml;r resekostnader som finns i bilagan till det&nbsp; allm&auml;nna kommunal tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet 2007 &ndash; 2009 justeras 1.1.2010. Justeringarna g&auml;ller kilometerers&auml;ttningar, m&aring;ltidsers&auml;ttningar, logiers&auml;ttningar samt dagtraktamenten och hotellers&auml;ttningar vid b&aring;de inrikes och utrikesresor.<br /><br />F&ouml;r tydlighetens skull anges i <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_16_2009_resekostnadsersattningar.pdf" target="_blank">bilagan</a> till detta cirkul&auml;r alla ers&auml;ttningar i bilaga 16<br /><br /><a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_16_resekostnader.pdf" target="_blank">cirkul&auml;ret som pdf</a> </p> Läs mer »

Visstidsanställning

Nummer: 15/2009
Publicerad: 30.12.2009
Cirkulär 15 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden  2007 - 2009 kom huvudavtalsparterna överens om att uppmärksamma arbetsgivarna på problematiken vid visstidsanställningar . Bland annat torde det förekomma mer frekvent att anställa elevassistenter för viss tid. Arbetsgivaren måste alltid kunna ange en grundad anledning vid visstidsanställningar.

Lönejusteringar i TIM-AKA

Nummer: 14/2009
Publicerad: 18.08.2009
Cirkulär 14 /2009
I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum med en allmän förhöjning på 2,4 procent.

Lönejusteringar i TS

Nummer: 13/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 13 /2009 </p> <p> Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_200_tslon.pdf" target="_blank">en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning</a> den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares individuella till&auml;gg och separattill&auml;gg h&ouml;js b&aring;da med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p> Cirkul&auml;r 12 /2009</p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p> <p> F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent. Det individuella till&auml;gg som avses i <a href="/sites/default/files/imported_files/akta_20072009boken.pdf" target="_blank">&sect; 6 mom.1 kapitel II &rdquo;Avl&ouml;ning&rdquo;</a> h&ouml;js med 2,4 procent. </p> Läs mer »

Lönejusteringar i UKTA

Nummer: 11/2009
Publicerad: 13.08.2009
<p>Cirkul&auml;r 11 /2009 </p><p>Enligt &sect; 2 i underteckningsprotokollet h&ouml;js tj&auml;nsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade l&ouml;ner eller d&auml;rmed j&auml;mf&ouml;rbara m&aring;nadsl&ouml;ner genom en allm&auml;n f&ouml;rh&ouml;jning den 1 september 2009. </p><p>F&ouml;rh&ouml;jningen &auml;r 2,4 procent i enlighet med <a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_uktaloner_cirkular_11_2009_0.pdf" target="_blank">l&ouml;nes&auml;ttningsbilagan</a>. </p> Läs mer »

Om periodarbetstid i AKTA

Nummer: 10/2009
Publicerad: 11.06.2009
Cirkulär 10 /2009
Tillämpningen av bestämmelserna om periodarbetstid i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Uppsägsningsskydd och ersättning

Nummer: /2009
Publicerad: 02.01.2009
<p> Cirkul&auml;r 3 /2009</p><p>Vi har n&aring;tt ett f&ouml;rhandlingsresultat om inneh&aring;llet&nbsp; i tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet om upps&auml;gningsskydd och ers&auml;ttning f&ouml;r arbetarskyddsfullm&auml;ktig.</p><p><a href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_cirkular_3_2009.pdf" target="_blank">Avtalet</a> tr&auml;der i kraft fr&aring;n och med den 12 februari 2009. </p> Läs mer »

Korrigering av lönesättningspunkt

Nummer: /2009
Publicerad: 17.02.2009
Cirkulär 4 /2009
I samband med avtalsförhandlingarna i Finland gjorde man en justering av den uppgiftsrelaterade minimilönen i lönesättningspunkten 04 SOS 04A per den 1 mars 2008, utöver förhöjningen på 2,1 procent på grund av utökad arbetstid och förhöjningen på 2,6 procent vid fördelningen av likalönpotten.

Cirkulärlistan för 2008

Nummer: /2009
Publicerad: 01.01.2009
<p> Cirkul&auml;r 2 /2009 </p> <p> Du som jobbar med l&ouml;ner och personal kan nu hitta r&auml;tt l&auml;ttare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2008_0.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2008</a>. </p> <p> Du hittar ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket som g&auml;ller p&aring; &Aring;land i listan. De finns med som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r. </p> Läs mer »

Nya reseersättningar 2009

Nummer: /2009
Publicerad: 01.01.2009
Cirkulär 1 /2009
Reseersättningarna justeras från årskiftet.

Fördelning av potter enligt AKTA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 5 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procet fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TIM-AKA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 6 /2009
Enligt underteckningsprotokollet för TIM-AKA ska en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt TS

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 7 /2009
Enligt underteckningsprotokollet skall en lokal justeringspott på 0,3 procent och en likalönspott på 0,5 procent fördelas den 1 maj 2009.

Fördelning av potter enligt UKTA

Nummer: /2009
Publicerad: 07.04.2009
Cirkulär 8 /2009
Fördelning av den lokala justeringspotten och likalönspotten enligt UKTA den 1 maj 2009.

Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: /2009
Publicerad: 10.06.2009
Cirkulär 9 /2009
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats.
Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn.

Samarbete om arbetarskydd

Nummer: 17/2008
Publicerad: 22.12.2008
Cirkulär 17 /2008
Det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet har uppdaterats.

Om familjedagvård och dagtraktamenten

Nummer: 16/2008
Publicerad: 04.11.2008
Cirkulär 16 /2008
Den tidigare information som gått ut om familjedagvårdare och dagtraktamenten kräver några korrigeringar och förtydliganden.

Allmän löneförhöjning - UKTA 1_september_2008

Nummer: 15/2008
Publicerad: 29.08.2008
Cirkulär 15 /2008
Den 1 september 2008 justeras lönerna för personal som tillhör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Löner för timanställda 1_september_2008

Nummer: 14/2008
Publicerad: 28.09.2008
Cirkulär 14 /2008
Lönen justeras för timanställda enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) från 1 september 2008.

Avvikelser för timanställda 2007-2009

Nummer: 13/2008
Publicerad: 06.05.2008
<p>Cirkul&auml;r 13 /2008 </p><p>Nu finns <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/cirkular_13_2008_timaka_avvikelser.pdf">de &aring;l&auml;ndska avvikelserna i Arbetskollektivavtalet f&ouml;r timavl&ouml;nade (TIM-AKA) 2007-2009</a>.&nbsp; </p><p>Vi skickar ut ett exemplar av den finl&auml;ndska avtalsboken TIM &ndash;AKA 2007 - 2009 till kanslierna. Om ni beh&ouml;ver fler exemplar &auml;r ni v&auml;lkomna att best&auml;lla dem fr&aring;n &Aring;lands kommunf&ouml;rbund f&ouml;r sex euro/st. </p> Läs mer »

Löner för timanställda 1 mars 2008

Nummer: 11/2008
Publicerad: 18.02.2008
Cirkulär 11 /2008
De timanställdas löner justeras från den 1 mars 2008. Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används från 1 mars, eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum, en lokal justeringspott på 0,5 procent av lönesumman inom avtalsområdet och dessutom en likalönspott på 0,2 procent av lönesumman inom avtalsområdet.

Avtalsändringar och lönesättning - UKTA

Nummer: 10/2008
Publicerad: 12.03.2008
Cirkulär 10 /2008
Kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) har förändrats från 1 mars 2008. 

AKTA-avtalet 2007-2009

Nummer: /2008
Publicerad: 11.01.2008
Cirkulär 3 /2008
Här finns AKTA-boken 2007−2009 till kännedom.
Tjänste- och arbetskollektivavtalet och protokollen ovan undertecknades av Kommunala avtalsdelegationen, AKAVA-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f.

Nya reseersättningar 2008

Nummer: /2008
Publicerad: 10.01.2008
Cirkulär 1 /2008
Kommunala avtalsdelegationen informerar om de nya reseersättningar som gäller från 1 januari 2008 i cirkulär 1/2008.

Kollektivavtal för timanställda 2007-2009

Nummer: /2008
Publicerad: 24.01.2008
Cirkulär 6 /2008
Nu publiceras det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007-2009, som gäller 1 oktober 2007-31 januari 2010.

Cirkulärlistan för 2007

Nummer: /2008
Publicerad: 10.01.2008
<p>Cirkul&auml;r 2 /2008 </p><p>Du som jobbar med l&ouml;ner och personal kan nu hitta r&auml;tt l&auml;ttare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2007.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2007</a>.</p><p>Du hittar ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket som g&auml;ller p&aring; &Aring;land i listan. De finns med som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r.</p> Läs mer »

Ersättning för matkostnaderEr

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 7 /2008
De som deltar i fackliga utbildningar får ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet.

AKTA - Lokal pott för lönejustering 1 mars 2008

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 9 /2008
Den lokala justeringspotten är 0,5 procent av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna. Den används också för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar.

Grupplivförsäkring vid dödsfall

Nummer: /2008
Publicerad: 26.02.2008
Cirkulär 8 /2008
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som ska betalas ut vid dödsfall och motsvarar grupplivförsäkring.

Kollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: /2008
Publicerad: 21.01.2008
Cirkulär 5 /2008
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007—2009 (TS-07) är nu klart.

Cirkulärlistan för 2006

Nummer: /2007
Publicerad: 01.02.2007
<p>Cirkul&auml;r 1 /2007</p><p>Nu har vi sammanst&auml;llt Kommunala avtalsdelegationens <a href="/sites/default/files/imported_files/cirkularlistan_2006.pdf" target="_blank">Cirkul&auml;rlista f&ouml;r 2006</a>.</p><p>H&auml;r finns ocks&aring; de cirkul&auml;r fr&aring;n Kommunala arbetsmarknadsverket med, som har s&auml;nts ut som bilagor till v&aring;ra cirkul&auml;r och som allts&aring; g&auml;ller f&ouml;r &Aring;lands del.</p> Läs mer »

Nytt avtal om lärarlöner

Nummer: /2007
Publicerad: 03.03.2007
Cirkulär 2 /2007
Kommunala arbetsmarknadsverket och lärarnas fackorganisation har godkänt ett förhandlingsresultat som innebär ändringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn från 1 mars 2007.

Nyheter i kollektivavtalet för_lärare

Nummer: /2007
Publicerad: 10.04.2007
Cirkulär 3 /2007
Avtalsbestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalat för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 ändras 1 mars 2007.

Högre ersättning för mat

Nummer: /2007
Publicerad: 10.04.2007
<p>Cirkul&auml;r 4 /2007 </p><p>Tj&auml;nte- och kollektivavtal om ers&auml;ttning f&ouml;r de m&aring;ltiderskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tj&auml;nste- och kollektivavtalet om facklig utbildning. Parterna kom &ouml;verens om att ers&auml;ttningen f&ouml;r de m&aring;ltidskostnader i 9 &sect; i rekommendationsavtalet &auml;r 22,32 euro under 2007. </p>

Nya kompetteringar till UKTA

Nummer: /2007
Publicerad: 07.05.2007
<p>Cirkul&auml;r 5 /2007 </p><p>Det finns nya kompletteringar till f&ouml;rhandlingsresultatet om l&auml;rarnas l&ouml;ner och till&auml;mpningen av arbetsv&auml;rderingen som informerades om tidigare i Nyheter i kollektivavtalet f&ouml;r l&auml;rare, cirkul&auml;r 3/2007. Det g&auml;ller det kommunala tj&auml;nste- och arbetskollektivavtalet f&ouml;r undervisningspersonal, <a href="/sites/default/files/imported_files/ukta_20072009boken.pdf">UKTA</a>, som nu &auml;r uppdaterat. </p> Läs mer »

Ny tabell för årsbundet tillägg

Nummer: /2007
Publicerad: 14.05.2007
Cirkulär 6 /2007
Information om beräkning av övergångstillägg och den årsbundna delen av det individuella tillägget för dig som räknar löner.

Tillämpning av diskrimineringslagen från och med 1.1.2015

Publicerad: 04.02.2016
Cirkulär 3/2016
Den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) som gäller likabehandling och diskriminering trädde i kraft den första januari 2015. Den nya lagen bygger bland annat på bestämmelserna i direktivet om likabehandling i arbetslivet. Lagen syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Publicerad: 27.01.2017
Cirkulär 5/2017
Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2017-28.2.2018.

Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Publicerad: 14.03.2017
Cirkulär 16/2017
Bifogat detta cirkulär finns en sammanställning över avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland. 
 

Allmän löneförhöjning för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) 1.7.2015

Publicerad: 01.06.2015
Cirkulär 8/2015
I underteckningsprotokollet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet 2014 - 16 (AKTA) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2016

Publicerad: 05.02.2016
Cirkulär 4/2016
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Publicerad: 31.01.2017
Cirkulär 6/2017
Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.
Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader,men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin,eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivareenligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarnainom offentliga sektorn.
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är ikraft 1.3.2017-28.2.2018.
 

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019