Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Nummer: 2/2015
Publicerad: 15.01.2015
Cirkulär 2/2015 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015.
För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Cirkulärlistan för år 2014

Nummer: 1/2015
Publicerad: 13.01.2015
Cirkulär 1/2015
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2014 för kännedom.

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - handbok för utarbetande av åldersprogram

Nummer: 17/2014
Publicerad: 30.12.2014
Cirkulär 17/2014 
Arbetstagarnas behov i anslutning till ålder och olika livsskeden påverkar tydligt arbetsplatsens resultat och personalens arbetshälsa. God praxis och utredningar om den visar att om arbetstagare i olika ålder och deras behov beaktas när arbetsplatsen utvecklas kommer det både arbetsgivarna och arbetstagarna till godo.

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

Nummer: 16/2014
Publicerad: 08.08.2014
Cirkulär 16/2014
De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2014-2016 kommer ut i månadsskiftet augusti/september 2014. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014-2016)

Nummer: 15/2014
Publicerad: 16.05.2014
Cirkulär 15/2014 
Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014-2016 som gäller från och med 1.5.2014.

Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016 (TIM-AKA 2014-2016)

Nummer: 14/2014
Publicerad: 14.05.2014
Cirkulär 14/2014
Arbetskollektivavtalet för timavlönade är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Nummer: 13/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 13/2014 
TS-14 gäller 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. TS-14 kan sägas upp i enlighet med underteckningsprotokollet § 3.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 (AKTA 2014-2016)

Nummer: 12/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 12/2014 
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Ändringar i arbetsskiftsförteckningen

Nummer: 11/2014
Publicerad: 06.03.2014
Cirkulär 11/2014 
Arbetsdomstolen har i sin dom TT 2014-26 konstaterat att arbetsgivaren inte hade rätt att utan arbetstagarens samtycke förlänga arbetstagarens arbetsskift efter att arbetstagaren infunnit sig till skiftet.

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbe-tarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn

Nummer: 10/2014
Publicerad: 27.02.2014
Cirkulär 10/2014
I det kommunala arbetet betjänar man kunder, patienter och andra kommuninvånare i många olika arbetsuppgifter och under olika arbetsförhållanden. Ofta behöver personalen skydd mot smuts och situationer som utgör en risk för hälsan eller säkerheten. Detta skyddar också kunderna och andra utomstående mot till exempel smittor.

Arbetshälsa ger resultat, vad kan kommunen göra?

Nummer: 9/2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 9/2014
För bättre resultat och högre arbetslivskvalitet inom kommunsektorn krävs en aktiv ledning i kommunerna. Bifogade promemoria innehåller information om varför det lönar sig att satsa på arbetshälsan och hur bättre arbetshälsa kan öka personalens arbetstillfredsställelse och ge kostnadsbesparingar samt bättre service.

Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: 8/2014
Publicerad: 25.02.2014
Cirkulär 8/2014
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2014.

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare 2014

Nummer: 7/2014
Publicerad: 12.02.2014
Cirkulär 7/2014
I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".
Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2014.

Cirkulär till kännedom, Strategi för utveckling av arbetslivet

Nummer: 6/2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 6/2014
Strategin för utveckling av arbetslivet och det nationella samarbetsprojektet för genomförande av strategin är ett av statsminister Katainens regerings spetsprojekt. Läs mer om strategin för utveckling av arbetslivet på följande webbplats http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning 2014

Nummer: 5/2014
Publicerad: 31.01.2014
Cirkulär 5/2014 
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Rekomendation om resultatutveckling i kommunerna

Nummer: 4/2014
Publicerad: 14.01.2014
Cirkulär 4/2014 
I tider då befolkningen åldras och de yngre åldersgrupperna minskar ställs kommunerna och kommunalförbunden inför utmaningar som kommuninvånarnas behov och den bristande tillgången på arbetskraft för med sig. Genom att förutse och ta sig an dessa utmaningar redan nu kan kommunerna och kommunalförbunden underlätta tillhandahållandet av service i framtiden och samtidigt förbättra också de nuvarande verksamhetsresultaten.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna

Nummer: 3/2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 3/2014 
Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) trädde i kraft den 1 september 2007. Detta medförde att regleringen av förfarandet för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagare lyftes till lagnivå i kommunerna och kommunalförbunden. För tjänstemännen baserar den sig på det allmänna avtalet, ett avtal mellan Kommunala avtalsdelegationen och huvudavtalsor-ganisationerna, som till sina rättsverkningar är ett tjänste- och arbetskollektivavtal. Efter att samarbetslagen trädde i kraft övergick man från ett samarbetsförfarande baserat på kollektivavtalslagar till ett förfarande som regleras av en speciallag (för arbetstagare).

Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2014

Nummer: 2/2014
Publicerad: 13.01.2014
Cirkulär 2/2014 
De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1.1.2014.

Cirkulärlistan för år 2013

Nummer: 1/2014
Publicerad: 08.01.2014
Cirkulär 1/2014 
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2013 bifogas för kännedom.
 
 

Cirkulär till kännedom, Riksomfattande projekt för tillsyn över arbetarskyddet 2012-2015

Nummer: 10/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 10/2013 
Arbetarskyddsförvaltningen vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomför 2012-2015 ett tillsynsprojekt i kommunerna och kommunalförbunden, "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015". Bakgrunden till projektet är en strävan efter att effektivera arbetarskyddsförvaltningens tillsyn genom en mer projektbaserad verksamhet. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förebygga faror och hot i samband med arbetssäkerheten och arbetshälsa genom att betona den strategiska betydelsen av den arbetshälsofrämjande verksamheten och lyfta upp utvecklingen av en trygghetsfrämjande ledning.

Cirkulär till kännedom, Lag om företagshälsovård ändrades den 1 juni 2012

Nummer: 9/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 9/2013
Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska arbetsgivaren på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Den 1 juni 2012 trädde ändringen av lagen om företagshälsovård och ändringen av sjukförsäkringslagen i kraft. Avsikten är att förbättra möjligheterna att på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dag ingripa i långvariga perioder av arbetsoförmåga (RP 75/2011). Syftet är att genom samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården få proces-sen för bedömning av arbetsförmågan att fungera bättre.

Cirkulär till kännedom, Etisk rekrytering av personal inom hälso- och sjukvården

Nummer: 8/2013
Publicerad: 19.12.2013
Cirkulär 8/2013
Arbetskraftsinvandringen har ökat inom EU under de senaste åren. Mot denna bak-grund har de europeiska arbetsmarknadsparterna inom sjukhussektorn, HOSPEEM (europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhussektorn) och EPSU (Europeiska federationen för offentliganställdas förbund) utarbetat en gemensam uppförandekod för etisk rekrytering med syfte att främja etiska principer vid rekrytering av utländsk arbetskraft inom EU.

Cirkulär till kännedom, Begränsad rätt att föreskriva läkemedel

Nummer: 7/2013
Publicerad: 18.12.2013
Cirkulär 7/2013
Nya bestämmelser om sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskors rätt att i begränsad utsträckning skriva ut läkemedel trädde i kraft 1.1.2011.

Korrigering av de uppgiftsrelaterade grundlönerna i AKTA Bilaga 3

Nummer: 6/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 6/2013
I samband med avtalsförhandlingarna för avtalsperioden 2007–2009 uppstod en konflikt mellan Kommunarbetsgivarna i riket och Tehy. Efter att avtalsförhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna var slutförda upprättades ett separat protokoll mellan Kommunarbetsgivarna och Tehy. Detta för att undvika en arbetsmarknadskonflikt. I våra avtalsförhandlingar så beaktade vi inte de överenskommelser som noterades i Tehy-protokollet. Vi har dock lagt märke till att våra uppgiftsrelaterade grundlöner ligger under rikets uppgiftsrelaterade grundlöner på grund att man i riket har korrigerat dem i enlighet med överenskommelsen i Tehy-protokollet.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 5/2013
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som mots-varar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2013.

AKTA 2012-2013 Engångsarvode och pensionsavgifter

Nummer: 4/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 4/2013
I AKTA 2013-2013 finns inte längre särskilda bestämmelser om mötesarvoden, utan enligt kapitel II/Löner § 14 kan arbetsgivaren betala ett arvode till tjänste-män/arbetstagare bland annat då de deltar i kommunala organs möten.
Enligt TS 2012 – 2013 Kapitel II/Löner § 16 så betalas fortsättningsvis mötesarvoden.
Enligt Lagen om kommunala pensioner 68§ 3 mom. 1 punkten ( FFS 549/2003) anses mötesarvoden inte vara ersättning för utfört arbete och därmed utgör de ingen pensionsberättigande grund. Därför är inte mötesarvodena pensionsgrundande.

UKTA- Central justeringspott 1.1.2013

Nummer: 3/2013
Publicerad: 27.05.2013
Cirkulär 3/2013
Enligt § 3 i underteckningsprotokollet gällande avtalsperioden 1.1.2012–30.4.2014  sägs det:
Den centrala justeringspotten är 0,7 %. Närmare anvisningar om den centrala juste-ringspotten ges senare.
Kommunala avtalsdelegationen och Akava – Åland rf. har nått följande förhandlingsresultat:
På basen av de löneuppgifter som kommunerna/kommunalförbunden lämnat in blir den centrala justeringspotten totalt 7.783,94 €.

Cirkulär till kännedom, Kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården

Nummer: 2/2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 2/2013
Enligt Bilaga 12 § 13 ( Familjedagvårdare) i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ( AKTA) sägs följande:
”För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familje-dagvården”.
Med anledning av detta vidarebefordrar vi Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2013.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2013

Nummer: 1/2013
Publicerad: 10.01.2013
Cirkulär 1/2013

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2013.

TIM–AKA Lönejusteringar 1 januari 2013

Nummer: 13/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 13/2012
Enligt Underteckningsprotokollet § 12 för avtalsperioden 1.1.2012 – 30.4.2014 skulle närmare anvisningar avseende arbetserfarenhetstillägget, arbetsmiljötillägget och individuellt tillägg från 1.1.2013 ges vid ett senare tillfälle.

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Nummer: 12/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 12/2012
I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Nummer: 11/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 11/2012
På grund av att det uppstått vissa tolkningsproblem avseende § 16 a mom.3 i Kapitel II/Löner i AKTA meddelar vi härmed nedanstående Tillämpningsanvisning.

Riktlinjer och praxis för arbetshälsa- Rekommendation för kommunsektorn

Nummer: 10/2012
Publicerad: 21.12.2012
Cirkulär 10/2012
I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpning av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning

Nummer: 9/2012
Publicerad: 07.06.2012
Cirkulär 9/2012
Enligt förhandlingsprotokoll 2/2012 kom avtalsparterna överens om att arbetarskyddsfullmäktiges ersättning höjs till 68 € per månad från och med 1 april 2012. På grund av ett förbiseende noterades inte denna ändring i Cirkulär 4/2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: 8/2012
Publicerad: 11.04.2012
Cirkulär 8/2012
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: 7/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 7/2012
Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: 6/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 6/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 5/2012
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2012.
Avtalets texter och tabell om den ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn. Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån.

Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: 4/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 4/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar de viktigaste materiella ändringarna i AKTA 2012 - 2013.
Vår målsättning är att de nya kollektivavtalsböckerna skall vara klara för distribution i början av juni 2012.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Nummer: 3/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 3/2012
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 och  lönebilagan i bilaga 2 till cirkuläret.
AKTA 2012–2013
Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna sänds ut i ett separat cirkulär vecka 13

Cirkulärlistan för år 2011

Nummer: 2/2012
Publicerad: 03.04.2012
Cirkulär 2/2012
Kommunala avtalsdelegationen publicerar en förteckning över sina cirkulär 2011.

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2012

Nummer: 1/2012
Publicerad: 17.01.2012
Cirkulär 1/2012
De ersättningar för resekostnader som finns i Bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012-2013 justeras till vissa delar 1 januari 2012.

Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011
Publicerad: 28.10.2011
<p>Cirkul&auml;r 12/2011&nbsp;</p><p>I&nbsp; Del B &ndash; Bilaga i grundskolan &sect; 4 sid. 66 i UKTA och l&ouml;nes&auml;ttningspunkt 4 03 04 028 &auml;r beh&ouml;righetskraven korrekt &aring;tergivna. D&auml;remot &auml;r beh&ouml;righetskraven felaktigt &aring;tergivna i l&ouml;nebilagan. L&auml;s den <a target="_blank" href="/sites/default/files/imported_files/bilaga_till_cirkular_12_2011_lonebilaga_till_uktaboken_20102011.pdf">korrekta l&ouml;nebilagan</a>. </p> Läs mer »

Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

Nummer: 10/2011
Publicerad: 29.06.2011
Cirkulär 10/2011
Överenskomna ändringar i arbetstidsbestämmelserna (AKTA bilaga 12) 

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem

Nummer: 9/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 9/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Nummer: 8/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 8/ 2011
Följande cirkulär, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Nummer: 7/2011
Publicerad: 29.04.2011
Cirkulär 7/ 2011
Cirkuläret om arbetshälsa och resultatinriktad service, av Kommunala arbetsgivarna i riket, sänds för kännedom till kommunerna och kommunalförbunden på Åland.

Ledigt för vård av familjemedlem

Nummer: 6/2011
Publicerad: 28.04.2011
Cirkulär 6/ 2011
En arbetstagare kan få ledigt från arbetet under en viss tid för att sköta en familjemedlem eller någon annan närstående. Ändringen i arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av april.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 4/2011
Publicerad: 02.03.2011
Cirkulär 4/ 2011
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2011.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019