Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

Nummer: 14/2017

Cirkulär 14/2017

Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14- 17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.

 

 

 

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna gäller från 1.9.2017 eller från början av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Om en arbetsperiod pågår 1.9.2017 iakttas ar-betsperioden ända tills den slutar.
Också bestämmelserna om hur semesterdagar åtgår för periodarbete ändras, vilket bör beaktas redan på förhand när semestrarna för sommaren 2018 beviljas.

De viktigaste ändringarna i arbetstidsbestämmelserna

De viktigaste ändringarna i arbetstidsbestämmelserna gäller arbetsperiodens längd, arbetstidsplaneringen, bestämmelserna om avbrutna perioder samt definitionen av mertids- och övertidsarbete. Motsvarande ändringar gjordes i riket redan 1.6.2015.
Utbildning

Det kommer att ordnas utbildning om innehållet i de nya bestämmelserna.

Tid: onsdag 17 maj 2017 kl. 10 - 16 på Alandica

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

John Eriksson, tjänsteförrättande avtalschef
KAD

Publicerad 2.3.2017
Uppdaterad 24.8.2020