Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - handbok för utarbetande av åldersprogram

Nummer: 17/2014

Cirkulär 17/2014 

Arbetstagarnas behov i anslutning till ålder och olika livsskeden påverkar tydligt arbetsplatsens resultat och personalens arbetshälsa. God praxis och utredningar om den visar att om arbetstagare i olika ålder och deras behov beaktas när arbetsplatsen utvecklas kommer det både arbetsgivarna och arbetstagarna till godo.

Den arbetsgrupp av sakkunniga som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna i riket tillsatt har tagit fram materialet till en handbok om hur åldersprogram utarbetas genom en livscykelmodell för arbetslivet. Arbetet bygger på de centrala arbetsmark-nadsorganisationernas ramavtal (2011) och avtal om arbetskarriärer (2012).

Livscykelmodellen för arbetslivet ger en bred kunskapsbas för utarbetandet av åldersprogram. Modellen får fritt användas på kommunala arbetsplatser.

I modellen presenteras flera delområden, bland annat åldersmedvetet ledarskap, planering av arbetslivet och längre arbetskarriärer, kompetens, arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetet, hälsoundersökningar samt främjande av sunda levnadsvanor och livshantering. I materialet beskrivs också hur åldersprogram omsätts i praktiken och hur resultaten och effekterna bedöms.

Verksamhetsformerna för livscykelmodellen för arbetslivet kan fogas till befintliga personalplaner och personalprogram eller läggas till grund för nya sådana på ett sätt som passar arbetsplatsen och personalen i fråga.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - Handbok för utarbetandet av åldersprogram

Cirkuläret som PDF

Publicerad 30.12.2014
Uppdaterad 21.8.2020