Främjande av arbetstidsbanker

Nummer: 9/2017

Cirkulär 9/2017

Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank.
Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorgani-sationernas konkurrenskraftsavtal.

Anvisningarna tillämpas på personalen inom
- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
för teknisk personal samt
- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Arbetstidsbank
Införandet av en arbetstidsbank förutsätter att ett lokalt tjänste- och arbetskollektiv-avtal ingås enligt § 13 i huvudavtalet. Syftet med avtalsbestämmelsen om arbetstids-banker och anvisningarna är att främja ändamålsenliga arrangemang, produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål till exempel när det gäller att förena arbete och familjeliv/fritid, vilket ökar trivseln i arbetet och för-bättrar arbetshälsan.

Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod. Av det lokala avtalet ska framgå åtminstone vilken personal som omfattas av avtalet, vilka poster och ersättningar som kan överföras till arbetstidsbanken, det maximala ledighetssaldot i banken, villkoren för att ta ut ledighet som sparats i ban-ken, de situationer då ledighet som sparats i banken kan ersättas i pengar samt hur man ansluter sig till banken och utträder ur den.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017
I arbetstidskapitlet i AKTA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsbanker
(AKTA kap. III § 32). Bestämmelsen finns i KAD Cirkulär 5/2017.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2017
I arbetstidskapitlet i TIM-AKA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsban-ker (TIM-AKA § 9 mom. 5). Bestämmelsen finns i KAD Cirkulär 8/2017.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga
1 Anvisningar om arbetstidsbanker

Cirkuläret som pdf

Publicerad 24.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020