Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Nummer: 2/2017

Cirkulär 2/2017

I detta cirkulär finns en rekommendation om utveckling av personalrapporter. 

Kommunala avtalsdelegationen godkände rekommendationen den 6 oktober 2016. Rekommendationen ersätter rekommendation om personalrapporter i kommunsektorn från 28 mars 2006.

Den nya rekommendationen ger en god grund för utveckling av kommunens egna personalrapporter och stöder den strategiska personalledningen och den kontinuerliga utvecklingen av personalen och arbetsenheterna. Grunden för utvärderingen av personalresurserna är kommunens egna strategier och målen för personalen. Kommunens personalrapport är avsedd för såväl personalen och ledningen som de politiska beslutsfattarna.

Rekommendationen bygger på en referensram som betonar utvärdering av utveckl-ingen och effekterna, men innehåller också kvantitativa och kvalitativa nyckeltal. I ramen har beaktats aspekter från rekommendationen om resultatutveckling i verk-samheten och den nationella strategin för arbetslivsutveckling.

I slutet av rekommendationen presenteras rekommendabla kvantitativa nyckeltal för personalresurserna som samlas in och följs upp på samma sätt över hela landet. Detta enhetliga insamlingsförfarande ger möjligheter att jämföra kommuner sinsemellan.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: Rekommendation om utveckling av personalrapporter

Cirkuläret som pdf

Publicerad 18.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020