Partiell revidering av jämställdhetslagen fr.o.m. 1.1.2015

Nummer: 6/2016

Cirkulär 6/2016

Den partiella revideringen av jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen har som mål att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

 

Jämställdhetslagen och ändringar i den gäller på Åland genom Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. De förvaltingsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsombudsmannen skall inom landskapets behörighet skötas av diskrimineringsombudsmannen. Även de förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsnämnden skall inom landskapets behörighet skötas av diskrimineringsombudsmannen.

De viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen gäller jämställdhetsplanen och lönekartläggningen inom planen. Det som ändras är bland annat innehållet i och tidpunkterna för utarbetandet av jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. I den reviderade lagen föreskrivs också om personalens deltagande i utarbetandet av planen och kartläggningen samt om arbetsgivarens informationsskyldighet.

Något helt nytt i lagen är förbudet mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. I lagen har också införts förbud mot presumtiv diskriminering och diskriminering på grund av närstående.

 

Därutöver utvidgas jämställdhetsplaneringen till att också omfatta skolor och läroanstalter som ordnar undervisning eller utbildning som grundar sig på lag.

Jämställdhetsnämnden ändras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

I bilagan till cirkuläret redogörs för den partiella revideringen av jämställdhetslagen närmast med tanke på arbetsgivarens ansvar. I cirkuläret tangeras skolor och läroanstalter som avses i lagen om grundläggande utbildning (på Åland grundskolelag för landskapet Åland) i korthet.

 

I samband med den partiella revideringen av jämställdhetslagen reviderades också bland annat lagen om likabehandling (nytt namn: diskrimineringslag). De diskrimineringsgrunder som tidigare ingick i arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare har överförts till diskrimineringslagen.

I detta sammanhang ändrades bland annat arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och lagen om likabehandling (diskrimineringslagen). I cirkuläret 3/2016 om diskrimineringslagen redogörs också för ändringarna i arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Bilaga: Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 1329/2014)

www.finlex.fi/sv/

Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

www.regeringen.ax

 

  

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson

Avtalschef

 

Cirkuläret som pdf.

 

Publicerad 11.3.2016
Uppdaterad 24.8.2020