Cirkulär till kännedom

Nummer: 5/2015

Cirkulär 5/2015

Periodarbetstiden förändras inte på Åland
På Åland inträffar inga förändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, utan befintliga avtalsparagrafer i AKTA 2014-16 gäller fortsättningsvis.

I Riket har avtalsparterna infört ändringar i bestämmelserna om periodarbetstid, vilka börjar gälla från och med 1.6.2015. Kommunarbetsgivarna har informerat om detta i sitt cirkulär 10/14, vilket dock inte gäller på Åland. I Riket har den avtalsenliga förhöjningspotten sommaren 2015 använts bland annat till ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid. På Åland har avtalsparterna istället kommit överens om en allmän förhöjning.

Paragraf hänvisar till fel moment i AKTA 2014-16
Hänvisningen i AKTA:V 2 § 5 mom ska hänvisa till AKTA:IV 13 § 3 mom (inte 2 mom). Hänvisningsbestämmelsen gäller ett procenttal för uträkning av dagslön för sjukledighet om det bland annat ingår söndags-, kvälls-, nattarbete som utförs på ordinarie arbetstid.

Gällande samarbetsavtal från 2005
Med hänvisning till att samarbetsavtalet från 2005 inte finns med som bilaga i AKTA 2014 - 16 bifogas det med detta cirkulär. Utöver vad som bestäms gällande arbetarskyddet ska samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna och kommunalförbunden organiseras i enlighet med detta avtal och kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete KAD cirkulär 17/2008.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: samarbetsavtal

Cirkuläret som PDF.

Publicerad 27.3.2015
Uppdaterad 24.8.2020