Främjande av lokala avtal

Nummer: 10/2017

Cirkulär 10/2017

Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.

Anvisningarna tillämpas på personalen inom
- det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
- det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk
personal samt
- det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Lokala avtal

Det kommunala huvudavtalet ger möjlighet att ingå lokala kollektivavtal, om arbets-givaren har en grundad anledning som beror på de lokala särförhållandena. Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från det allmänna centrala kollektivavtalet (se § 13 i huvudavtalet). De lokala särförhållandena kan bäst bedömas på lokal nivå.

Enligt kap. I § 4 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet får man genom ett lokalt avtal dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt AKTA eller avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsledighets- och faderskapsledighetsförmåner (ÅL).

Bestämmelser om lokala avtal finns också i de övriga kommunala kollektivavtalen, till exempel i kap. I § 5 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

I bästa fall kan lokala avtal främja en flexibel samordning av arbete och fritid. De kan också främja arbetshälsan, till exempel stödja personalens arbetsförmåga. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service Lyckade lokala avtal stärker förtroendet mellan parterna. Kommunala avtalsdelegationen och de kommu-nala huvudavtalsorganisationerna är också överens om att lokala avtal bör gagna bägge avtalsparterna.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga
1 Anvisningar om främjande av lokala avtal

Cirkuläret som pdf

Publicerad 24.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020