Löneförhöjning från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16

Nummer: 11/2015

Cirkulär 11/2015 

Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-16 (UKTA 2014-2016) för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Allmän förhöjning 1.1.2016

Lönerna justeras 1.1.2016 enligt § 2 mom. 1 i underteckningsprotokoll till det all-männa kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014 - 16 för den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Genom den allmänna förhöjningen höjs även arvodena i euro i lönebilagan. De juste-rade arvodena framgår av bifogad lönebilaga.

Löneintervallen för Rektor för en skola med högstadium eller låg- och högstadium (lönepunkt 4 03 01 002) med 20 eller fler lönegrundsgrupper tas bort och minimilön införs från 1.1.2016.

De justerade lönerna och arvodena fr o m 1.1.2016 framgår av bifogade lönebilaga.

Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016

Övriga avtalsförändringar och justeringar överenskoms senare upp till en kostnadseffekt på sammanlagt maximalt 0,1 %. Ett skilt förhandlingsprotokoll upprättas för dessa förändringar, liksom avseende det skolspecifika beloppet för tilläggsuppgifter (Del B III arbetstid § 19 mom. 2).

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilagor:
Underteckningsprotokoll
Lönebilaga
Cirkuläret som PDF

Publicerad 26.11.2015
Uppdaterad 24.8.2020