Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017

Nummer: 4/2017

Cirkulär 4/2017

Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2017. De ersättningar som ändrats jämfört med 2016 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Logiersättningar samt hotellersättningar vid utlandsresor 1.1-28.2.2017
De maximala beloppen för logiersättningar vid inrikes tjänste- och tjänsteförrättningsresor anges i bilaga 16 § 13. Hotellersättningarna vid tjänsteresor till utlandet bestäms enligt § 18.

Enligt § 4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2014-2016 justeras maximibeloppen för hotellersättningar så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. I fråga om statstjänstemännen har det sedan 1.1.2014 inte längre fastställts några maximibelopp för logiersättningar och för hotellersättningar vid resor till utlandet. Avtalsparterna i AKTA tolkar därför de nämnda avtalsbestämmelserna i fråga om år 2017 så att logialternativ (för logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet) väljs med beaktande av bestämmelsen i bilaga 16 § 1 mom. 3, dvs. logialternativet ska vara skäligt och vid valet av logi bör resans längd och syfte beaktas.

 

Logiersättningar samt hotellersättningar vid utlandsresor 1.3-31.12.2017
Enligt § 8 i underteckningsprotokollet till AKTA 2017 justeras, utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16, ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. Hänvisningen till statens hotellersättningar har slopats i avtalspunkten. I resekostnadsbilagan har § 13 om logiersättning slopats. I § 12 om förutsättningarna för logiersättning har hänvisningen till § 13 slopats och följande mening har lagts till: "Logialternativ (för logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet) väljs med beaktande av bestämmelsen i bilaga 16 § 1 mom. 3, dvs. logialternativet ska vara skäligt och vid valet av logi bör resans längd och syfte beaktas."

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020