Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Nummer: 6/2017

Cirkulär 6/2017

Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17
verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader,
men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin,
eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare
enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna
inom offentliga sektorn.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i
kraft 1.3.2017-28.2.2018.

 

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna inom TS
och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

TS-17

Uppgiftsrelaterade minimilöner i lönegrupperna

Minimilönerna ändras inte under avtalsperioden.

Minimilönen enligt kap. II § 10 i TS är 1 634,58 euro per den 1.2.2016.

Uppgiftsrelaterade minimilöner (€/mån.) från 1.3.2017

Lönegrupp I 1 802,03
Lönegrupp II 1 981,12
Lönegrupp III 3 244,84

Iakttagande av arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA

Enligt § 4 i allmänna delen i TS-17 iakttas bestämmelserna i bland annat
arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA i den form som gäller vid respektive
tidpunkt, om inte något annat har avtalats i TS-17 eller dess bilagor.

De ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA med tillämpningsanvisningar
finns i KAD cirkulär 5/2017.

Minskning av semesterpenningen

I ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en minskning
av semesterpenningen med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren
2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019, vilket parterna kom överens om i konkur-renskraftsavtalet. Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbi-laga 2.

Procentsatserna för semesterpenningarna (6 %, 5 % och 4 %) i AKTA kap.
IV § 18 mom. 1 har inte ändrats i AKTA 2017. Märk väl att procentsatserna för se-mesterpenningarna fortfarande är oförminskade i § 18 i semesterkapitlet i AKTA 2017, eftersom nedskärningen har avtalats genom ett särskilt tidsbegränsat kollektiv-avtal.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för
kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019 gäller endast
dessa kvalifikationsår. I AKTA 2017 har det för klarhetens skull lagts till följande protokollsanteckning i kap. IV § 18:

"Under denna avtalsperiod bestäms semesterpenningen enligt
underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal
(Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för
kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019)."

I fråga om TS-17 tillämpas det särskilda kollektivavtalet på den semesterpenning
som tjänats in för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018.

I § 3 i det särskilda kollektivavtalet sägs följande:

"En tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar för varje full
kvalifikationsmånad in en semesterpenning på

1. 4,2 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 1
i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,

2. 3,5 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 2
i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,

3. 2,8 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 3 i
det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,

av den ordinarie månadslönen för den juni månad som följer
efter kvalifikationsåret."

I fråga om kvalifikationsåret 2018-2019 tillämpas konkurrenskraftsavtalet,
enligt vilket semesterpenningarna för offentliga sektorn, bland annat kommunerna,
skärs ner med 30 procent från den nuvarande nivån. Nedskärningen
gäller semesterpenningarna för semestrar som tjänats in under de
kvalifikationsår som går ut 2017-2019.

Semesterpenningen för kvalifikationsåren

  TS-14
(AKTA 2014-2016)
(-28.2.2017)
kval.år
2016-2017
(1.3.2017-)
kval.år
2017-2018
kval.år
2018-2019
1. 6 % 4,2 % 4,2 % 4,2 %
2. 5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
3. 4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 %

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet träder i kraft 1.3.2017. Det innebär att om anställningen upphör senast 28.2.2017 bestäms semesterförmånerna enligt de tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller 28.2.2017. Semesterpenningen minskas då inte.

Om anställningen upphör 1.3.2017 eller senare, bestäms semesterförmånerna
för kvalifikationsåret 2016-2017 enligt det särskilda tjänste- och
arbetskollektivavtalet i bilaga 2 till detta cirkulär. Semesterpenningen för
kvalifikationsåret 2016-2017 minskas för hela kvalifikationsåret om anställningen
fortgår efter 1.3.2017.

Exempel 1

Kvalifikationsåret 2015-2016

̶ Semesterpenningen betalas till alla delar enligt AKTA
2014-2016, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså inte.

Exempel 2

Kvalifikationsåret 2016-2017

A. Anställningen upphör före 1.3.2017 (t.ex. 30.11.2016).

̶ Semesterpenningen betalas till alla delar enligt AKTA
2014-2016, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså inte.

B. Anställningen upphör 1.3.2017 eller senare
(t.ex. 1.4.2017)
̶ Semesterpenningen betalas till alla delar (för hela kvalifikationsåret)
enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstid-punkten. Semesterpenningen minskas alltså.

C. Om anställningen fortgår utan avbrott 1.3.2017 eller börjar denna dag eller senare, betalas semesterpenningen för kvalifikationsåret 2016-2017 till alla delar (för hela kvalifikationsåret) minskad enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten.

̶ Semesterpenningen minskas alltså.

D. Anställningen upphör 31.12.2016 och fortsätter omedelbart 1.1.2017 så att an-ställningen ännu är i kraft 1.3.2017.

̶ Eftersom anställningen fortgår utan avbrott betalas semesterpenningen
till alla delar (för hela kvalifikationsåret) enligt bestämmelserna i det särskilda kol-lektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Exempel 3

Kvalifikationsåret 2017-2018

̶ Semesterpenningen betalas till alla delar enligt bestämmelserna i det särskilda kol-lektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Exempel 4

Kvalifikationsåret 2018-2019

̶ Semesterpenningen betalas till alla delar enligt bestämmelserna i det särskilda kol-lektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Omvandling av semesterpenning till ledighet

I det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenning-arna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019, har även avtalats om frivillig möjlighet att omvandla semesterpenning till ledighet.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbilaga 2.

Semesterpenningen eller del därav kan på frivillig basis enligt kommu-nens/kommunalförbundets prövning omvandlas till ledighet med lön.

Istället för att använda tabellen för omvandling i § 18 a i semesterkapitlet i AKTA omvandlas under ovanstående kvalifikationsår (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) semesterpenning till ledighet så att 4,8 procent av månadslönen dras av från se-mesterpenningen för varje arbetsdag som tas ut som ledighet.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 3. 

Ändringar på grund av förlängningen av den ordinarie arbetstiden

Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden
förlängts. Ändringarna påverkar också anställda inom TS. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte på grund av detta. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet
förlängs arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar per år utan att lönerna ändras.

De ändrade arbetstidsbestämmelserna träder i kraft 1.3.2017.

Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA förlängs med 30 minuter per vecka i
allmän arbetstid, byråarbetstid, och 37 timmars arbetstid. I periodarbete
förlängs den ordinarie arbetstiden i motsvarande grad med 1 timme under
en tvåveckorsperiod, med 1 timme 30 minuter under en treveckorsperiod
och med 2 timmar under en fyraveckorsperiod. I samband med ändringen
har också längden på söckenhelgsförkortningarna ändrats för respektive
arbetstidsform. Också övertidsgränserna har ändrats.
Ordinarie arbetstid (full arbetstid), söckenhelgsförkortning och övertidsgräns
(vecka/period):

Arbetstidsform AKTA 2014-2016

TS-14

AKTA 2017

TS-17

Allmän arbetstid Ordinarie arbetstid 38 tim.
15 min./vecka

 Söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min./vecka

Ordinarie arbetstid 38 tim.
45 min./vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min./vecka

Byråarbetstid Ordinarie arbetstid 36 tim.
15 min./vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 15 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min./vecka

Ordinarie arbetstid 36 tim.
45 min./vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 21 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min./vecka

Periodarbetstid

Ordinarie arbetstid:

76 tim. 30 min / 2 veckor

114 tim. 45 min / 3 veckor

153 tim. / 4 veckor

Övertidsgränsen 38 tim.
15 min./vecka (avbrottet känt på förhand.

Ordinarie arbetstid:

77 tim. 30 min / 2 veckor

116 tim. 45 min / 3 veckor

155 tim. / 4 veckor

Övertidsgränsen 38 tim.
45 min./vecka (avbrottet känt på förhand.

37 timmars arbetstid 37 tim./vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 24 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min./vecka

37 tim. 30 min./vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 30 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min./vecka

Förlängningen av arbetstiden per vecka med 30 minuter jämfört med AKTA 2014-2016 bör i regel planeras in under en och samma dag i arbetsskiftsförteckningen.

Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder
enligt arbetstidskapitlet eller komma överens om en längre utjämningsperiod i enlig-het med § 3 i arbetstidskapitlet i AKTA. Om det avvikande arbetstidsarrangemanget, t.ex. en längre arbetsperiod än enligt avtalsbestämmelserna i AKTA, gäller minst 5 anställda krävs det en överenskommelse med förtroendemannen eller ett lokalt avtal med avtalsorganisationen i fråga. Också då ska den ordinarie arbetstiden inom högst ett år utjämnas så att den i genomsnitt överensstämmer med AKTA.

När man kommer överens om en längre utjämningsperiod är det viktigt att se till att arbetstidsbestämmelserna följs vid planeringen av arbetsskift, vid delgivning av och ändringar i arbetsskiftsförteckningarna och vid beräkning och erläggande av arbets-tidsersättningar, om inget annat avtalas lokalt.

Vid en längre utjämningsperiod kan den arbetstid som uppstått på grund av arbets-tidsförlängningen fullgöras under en dag. Arbetstidsförlängningen kan också planeras i arbetsskiftsförteckningen så att arbetsskiften vissa dagar är längre än normalt.

Exempel 5

Utjämningsperiod på en vecka, längden på ett vanligt arbetsskift
7 timmar 39 minuter.

̶ Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att
planera ett arbetsskift på 8 timmar 9 minuter under en
dag.

Exempel 6

Arbetsperiod på 3 veckor, längden på ett vanligt arbetsskift 7
timmar 39 minuter.

̶ Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att
planera arbetsskift på 8 timmar 24 minuter under två dagar.

Exempel 7

Avtalsändringarna träder i kraft 1.3.2017, som är en onsdag.

̶ Ändringen i den ordinarie arbetstiden träder i kraft
1.3.2017 eller vid ingången av den fulla vecka eller arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Exempel: En arbetstagare (allmän arbetstid) har en arbetsperiod
på tre veckor. Under arbetsperioden 13.2-5.3.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 15 minuter. Från och med den arbetsperiod som börjar 6.3.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 45 minuter i veckan.

̶ För en ny tjänsteinnehavare eller arbetstagare träder förändringen i kraft samtidig som för de övriga anställda, om personen ifråga arbetar i samma arbetsperiod som de andra. I övriga fall träder förändringen för personen i fråga
i kraft redan 1.3.2017.

Om det lokalt avtalats om en arbetsperiod som är längre än i avtalsbestämmelserna i AKTA (t.ex. s.k. årsarbetstid), beräknas den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för hela arbetsperioden så att längre ordinarie arbetstider tillämpas från 1.3.2017.

Exempel 8

̶ Allmän arbetstid, där en deltidsanställd enligt arbetsavtalet haft en arbetstid på 52,29 % av full arbetstid (t.ex. i allmän arbetstid 38 tim. 15 min./vecka) medan TS-14 varit i kraft. Från 1.3.2017 är deltidsarbetstiden 52,29 % av en arbetstid på 38 timmar 45 minuter.

̶ Enligt TS-17 § 11 mom. 1 är en deltidsanställd tjänsteinnehavares eller arbetstagares uppgiftsrelaterade lön och tillägg i euro lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full ordinarie arbetstid enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Exempel 9

Allmän arbetstid, en veckas arbetsperiod där en söckenhelg infaller:

̶ TS-14:

mån tis ons tor fre lör sön  
8 tim. 8 tim. 7 tim. sh 7 tim. 36 min.    

ordinarie arbetstid
30 tim. 36 min.

söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

övertidsgräns
38 tim. 15 min.

- TS -17:

mån tis ons tor fre lör sön  
8 tim. 8 tim. 7 tim. sh 8 tim.    

ordinarie arbetstid
31 tim.

söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

övertidsgräns
38 tim. 45 min.

 
Exempel 10

̶ TS-14: Allmän arbetstid 38 tim. 15 min., arbetstagarens ordinarie lön 3 000 €.

̶ TS-17: Allmän arbetstid 38 tim. 45 min., den ordinarie lönen från 1.3.2017 fortfarande 3 000 €.

Tekniska ändringar i arbetstidsbestämmelserna i AKTA och TS

I arbetstidsbestämmelserna i AKTA och TS har det gjorts ändringar i arbetstiden. Märk väl att det också i andra avtalsbestämmelser har gjorts ändringar som beror på arbetstidsförlängningen med 30 minuter per vecka och de ändrade söckenhelgsför-kortningarna. Till exempel beräknas söckenhelgsförkortningen för en deltidsanställd fortfarande som en procentuell andel av söckenhelgsförkortningen vid full arbetstid. Från 1.3.2017 ska förändringarna i söckenhelgsförkortningarna beaktas i uträkningen. Övertids- och mertidsarbete beräknas enligt samma principer som tidigare och också de övriga arbetstidsbestämmelserna är oförändrade, men i beräkningen måste man beakta förändringarna i den ordinarie arbetstiden.

Timlönedivisorerna i arbetstidskapitlet i AKTA har inte ändrats.

Vissa arbetstidsformer inom TS tillämpningsområde

I TS-17 bilaga 2 § 2 har det gjorts ändringar i mertidsersättningen under
söckenhelgsveckor.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 4.

Arbetstiden enligt tillstånd till undantag inom brand- och räddningsväsendet ändras inte genom avtalsuppgörelsen.

Den ordinarie arbetstiden ändras inte heller för dem som har en ordinarie
arbetstid på 40 timmar (TS-17 bilaga 1).

Främjande av lokala avtal

Gemensamma anvisningar kommer att utarbetas om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Arbetstidsbanker

En arbetstidsbank är ett alternativ i utbudet av flexibla arbetstider och arbetstidssy-stem. Syftet med systemet är att främja ändamålsenliga arrangemang, produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål till exempel när det gäller att förena arbete och familjeliv/fritid, vilket ökar trivseln i arbetet och ar-betshälsan. Med arbetstidsbank avses frivilliga arrangemang för samordning av ar-betstid och fritid som innebär att man genom lokala avtal kan spara penningförmåner som omvandlats till ledigheter och kombinera dem under en längre tidsperiod med
beaktande av verksamheten och personalsituationen i kommunen eller
samkommunen.

Bestämmelsen om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32) med anvisningar
träder i kraft 1.3.2017. Bestämmelsen tillämpas också på dem som omfattas
av TS-17.

Anvisningar om arbetstidsbanker kommer att utarbetats och de skickas i ett separat
cirkulär.

Avtalsböckerna 2017

På Åland trycks ingen egen TS 2017 utan rikets TS 2017 gäller med bifogade åländska avvikelser (se bilaga 5). Länk till rikets TS 2017: http://flash.kommunarbetsgivarna.fi/ts-sv-2017/

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilagor

1. Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017

2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för
kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019

3. Tillämpningsanvisningar gällande omvandling av semesterpenning till ledighet
4. Ändrade avtalsbestämmelser i TS-17
5. Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS 2017

Cirkuläret som pdf.

Publicerad 31.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020