Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare

Nummer: 11/2017

Cirkulär 11/2017

Avtalsparterna har kommit överens om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän. Nedan nämnda lag gäller redan för anställda i arbetsavtalsförhållande.


Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.


Samarbetsavtal för tjänstemän innebär att bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) tillämpas även på kommunala tjänstemän med undantag av 19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag samt i avtalet angivna avvikelser.

Ändringar i lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007), i enlighet med detta avtals överenskomna paragrafer, ska tillämpas i detta avtal från det att de träder i kraft.

Samarbetsavtal för tjänstemän träder i kraft från den 1 mars 2017 och gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader eller tills åländsk lagstiftning på området träder i kraft. Avtalet upphävs således automatiskt när lagstiftning på området träder i kraft.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga
1 Samarbetsavtal för tjänstemän

Cirkuläret som pdf

Publicerad 24.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020