Kostnadsersättningar för familjedagvårdare enligt AKTA bilaga 12

Nummer: 5/2016

Cirkulär 5/2016

I Bilaga 12 Familjedagvårdare § 13 i Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) sägs följande "För en familjedagvårdare ersätts kostnader för vården av ett barn enligt Finlands Kommunförbunds gällande rekommendation om kostandsersättningar inom familjedagvården".

Med anledning av detta vidarebefordrar Kommunala avtalsdelegationen Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016.

I nedanstående rekommendation hänvisas till rikets lag om barndagvård (FFS 1119/1985) § 2 b och om skyldigheten att ordna behövligt kosthåll för barnet på vårdplatsen. Någon motsvarande detaljskrivning finns inte i den åländska barnom-sorgslagen. Denna förmån anses ingå i barnomsorgslagen § 2 "Målsättning" enligt vilken barnets bästa, god omsorg och individuella behov ska tillgodoses.

Utvecklingen av undergruppen för livsmedel och alkoholfria drycker från november 2014 till november 2015 var -1,38 procent (enligt index 2010=100). Förändringen av totalindexet var -0,24 procent.

Vid justeringen av kostnadsersättningarna används konsumentprisindex och dess undergrupp 01 Livsmedel och alkoholfria drycker. Från november till december 2015 beräknas totalindexet och indexet för livsmedel och alkoholfria drycker ha stigit med 0,2 procent. Det beräknas att totalindexet för konsumentpriserna år 2015 kommer att stiga med 0,9 procent. I fråga om livsmedel och alkoholfria drycker har kostnadsökningen uppskattats till 0,7 procent. (Källa: FM 18.12.2015)

Bilaga: Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2016

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

cirkuläret som pdf.

Publicerad 11.2.2016
Uppdaterad 24.8.2020