Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Nummer: 5/2017

Cirkulär 5/2017

Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2017-28.2.2018.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

AKTA 2017

Grundlöner i lönesättningen

Grundlönerna i lönesättningen ändras inte under avtalsperioden. Grundlönerna i lö-nebilagorna 1-8 framgår av cirkulärbilaga 2.

Revidering av vissa lönesättningspunkter i lönebilagorna sker 1.6.2017. Information om detta kommer senare i skilt cirkulär.

Ändrade avtalsbestämmelser

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

De ändrade bestämmelserna gäller främst:

- minskningen av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019 (ett särskilt kollektivavtal har ingåtts, se bilaga 4)
- omvandlingen av semesterpenning till ledighet (se även bilaga 4)
- förlängningen av arbetstiden
- arbetstidsbanker.

Ändringar i bestämmelserna om periodarbetstid sker från och med 1.9.2017. Inform-ation om detta kommer senare i skilt cirkulär.

Minskning av semesterpenningen

I ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019, vilket parterna var överens om i kon-kurrenskraftsavtalet. Semesterpenningen minskar med 30 procent under perioden 1.3.2017-30.9.2019.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbilaga 4.

Märk väl att procentsatserna för semesterpenningarna fortfarande är oförminskade i § 18 i semesterkapitlet i AKTA 2017, eftersom nedskärningen har avtalats genom ett särskilt tidsbegränsat kollektivavtal. För klarhetens skull har en protokollsanteckning om det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet lagts till i § 18 i semesterkapitlet.

Semesterpenningen för kvalifikationsåren

  AKTA
2014–2016
(–28.2.2017)
KVAL. ÅR
2016–2017
(1.3.2017–)
KVAL. ÅR
2017–2018
KVAL. ÅR
2018–2019
1. 6 % 4,2 % 4,2 % 4,2 %
2. 5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
3. 4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 %

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet träder i kraft 1.3.2017. Det innebär att om anställningen upphör senast 28.2.2017 bestäms semesterförmånerna enligt de tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller 28.2.2017. Semesterpenningen minskas då inte.

Om anställningen upphör 1.3.2017 eller senare, bestäms semesterförmånerna för kvalifikationsåret 2016-2017 enligt det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet i cirkulärbilaga 4.

Semesterpenningen för kvalifikationsåret 2016-2017 minskas för hela kvalifikation-såret om anställningen fortgår efter 1.3.2017.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 5. 

Omvandling av semesterpenning till ledighet

I det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenning-arna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019, har även avtalats om frivillig möjlighet att omvandla semesterpenning till ledighet.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbilaga 4.

Semesterpenningen eller del därav kan på frivillig basis enligt kommu-nens/kommunalförbundets prövning omvandlas till ledighet med lön.

Istället för att använda tabellen för omvandling i § 18 a i semesterkapitlet i AKTA omvandlas under ovanstående kvalifikationsår (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) semesterpenning till ledighet så att 4,8 procent av månadslönen dras av från se-mesterpenningen för varje arbetsdag som tas ut som ledighet.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 5. 

Ändringar i AKTA på grund av förlängningen av den ordinarie arbetstiden

Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte på grund av detta. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängs arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar per år utan att lönerna ändras.

De ändrade arbetstidsbestämmelserna träder i kraft 1.3.2017.

I arbetstidskapitlet i AKTA har arbetstidsförlängningen genomförts genom att den ordinarie allmänna arbetstiden, byråarbetstiden, periodarbetstiden och arbetstiden på 37 timmar förlängts med 30 minuter i veckan. I samband med ändringen har också längden på söckenhelgsförkortningar ändrats för respektive arbetstidsform. Också övertidsgränserna har ändrats.

I cirkulärbilaga 6 finns det särskilda anvisningar om förlängningen av arbetstiden för deltidsanställda.

Arbetstidsform AKTA 2014-2016
Ordinarie arbetstid
AKTA 2017
Ordinarie arbetstid
Allmän arbetstid 38 tim. 15 min. /vecka 38 tim. 45 min. / vecka
Byråarbetstid 36 tim. 15 min. / vecka 36 tim. 45 min. / vecka
Periodarbetstid  ̶ 76 tim. 30 min. / 2 veckor
̶ 114 tim. 45 min. / 3 veckor
̶ 153 tim. / 4 veckor
̶ 77 tim. 30 min. / 2 veckor
̶ 116 tim. 15 min. / 3 veckor
̶ 155 tim. / 4 veckor
37 timmars arbetstid 37 tim. / vecka 37 tim. 30 min. / vecka

Förlängningen av arbetstiden per vecka med 30 minuter jämfört med AKTA 2014-2016 bör i regel planeras in under en och samma dag i arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder enligt arbetstidskapitlet eller komma överens om en längre utjämningsperiod genom ett avtal eller en överenskommelse enligt § 3. Vid en längre utjämningsperiod kan den arbetstid som uppstått på grund av förlängningen av arbetstiden fullgöras under en dag. Förlängningen av arbetstiden kan också planeras i arbetsskiftsförteckningen så att arbetsskiften vissa dagar är längre än normalt.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 6.

Vissa arbetstidsformer i AKTA

Förändringarna i arbetstiderna för familjedagvårdare förklaras i tillämpningsanvis-ningarna. Märk väl att de särskilda villkoren för tillstånd till undantag inte ändras genom dessa avtalsändringar.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar och exempel på förlängning av arbetstiden finns i bilaga 6.

Främjande av lokala avtal

Gemensamma anvisningar kommer att utarbetas om främjande av lokala avtal. An-visningarna skickas i ett separat cirkulär.

Införande av en arbetstidsbank

I arbetstidskapitlet i AKTA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32). Bestämmelsen finns i cirkulärbilaga 3.

Gemensamma anvisningar kommer att utarbetas om införande av en arbetstidsbank. Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Övriga avtalsområden

Avtalsuppgörelserna för de övriga avtalsområdena behandlas i separata cirkulär.

Avtalsböckerna 2017

I riket trycks nya avtalsböcker för den förlängda avtalsperioden, däremot trycks inga nya avtalsböcker upp för denna period på Åland.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i detta cirkulär.

Dessutom finns i KAD cirkulär 14/2015 nu gällande avtalsbestämmelse för lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 och förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10) och i samma cirkulär finns även gällande ersättning till arbetarskyddsfull-mäktige. I KAD cirkulär 4/2017 finns nu gällande resekostnadsersättningar i bilaga 16.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga:

1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskol-lektivavtalet 2017
2. Grundlönerna från 1.2.2016 och 1.3.2017 i lönebilagorna i AKTA.
3. Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA
4. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019
5. Tillämpningsanvisningar om minskningen av semesterpenningen och omvandlingen av semesterpenning till ledighet i AKTA
6. Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA

Cirkuläret som pdf

Publicerad 27.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020