Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Nummer: 7/2017

Cirkulär 7/2017

Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtalet inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervis-ningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas under-teckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).

 

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikat-ionsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019, som är gemensamt för alla kom-munala avtalsområden, finns i bilaga 2 till detta cirkulär. Anvisningar för avtalet om semesterpenningen finns i KAD:s cirkulär 5/2017.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal gäller 1.3.2017-28.2.2018.

De flesta avtalsparagrafer gällande den förlängda arbetstiden gäller dock för läsåret 1.8.2017 - 31.7.2018.

Avtalsparterna i UKTA 2017 är överens om innehållet i cirkuläret.

Avtalsböckerna

I riket trycks nya avtalsböcker för den förlängda avtalsperioden, däremot trycks inga nya avtalsböcker upp för denna period på Åland.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i detta cirkulär.

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilagor
1. UKTA 2017 underteckningsprotokoll
2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren
2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019

3. UKTA 2017 tillämpningsanvisningar
4. UKTA 2017 ändringar i avtalsbestämmelser

Cirkuläret som pdf.

Publicerad 6.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020