Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2015

Nummer: 2/2015

Cirkulär 2/2015 

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014-2016 justeras till vissa delar 1.1.2015.
För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet
Bestämmelserna om maximibeloppen för logiersättningar vid inrikes tjänste- och tjänsteförrättningsresor finns i 13 § i bilaga 16. Hotellersättningarna vid tjänsteresor till utlandet bestäms enligt 18 § i samma bilaga.

Enligt 4 § i underteckningsprotokollet till AKTA 2014-2016 justeras maximibeloppen för hotellersättningar så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. I fråga om statstjänstemän har det sedan 1.1.2014 inte längre fastställts några maximibelopp för logiersättningar och hotellersätt-ningar vid resor till utlandet. Eftersom det i fråga om statstjänstemän inte längre fastställs några maximibelopp för logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet, tolkar avtalsparterna i AKTA de nämnda avtalsbestämmelserna för 2015 enligt följande: logialternativ (logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet) väljs med beaktande av bestämmelsen i 1 § 3 mom. i bilaga 16, ersättningar för resekostnader. Logialternativet ska vara skäligt. Vid valet av logi bör resans längd och syfte beaktas.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga: AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

Cirkuläret som PDF.

 

Publicerad 15.1.2015
Uppdaterad 24.8.2020