Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014-2016

Nummer: 12/2015

Cirkulär 12/2015

Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för
timavlönade (TIM-AKA) 2014-2016 för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Inom TIM-AKA justeras lönerna i avvikelse från AKTA och TS 1.1.2016 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum genom en allmän förhöjning.

 Allmän förhöjning 1.1.2016

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.1.2016 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum, enligt vad som anges nedan.

Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.1.2016

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.1.2016 enligt följande:

Lönegrupp  Euro/timme  Höjning av grund-timlön cent/timme 
I A 13,22 - 14,93 11
  B 11,86 - 13,87 10
  C 11,04 - 12,48 10
II A 10,66 - 11,60 10
   B 10,49 - 11,17 10
III 10,35 - 10,83 9
IV  9,63 8
O 9,89 8
Löner för arbetstagare u 18 9,03 - 9,27 8

 

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.1.2016:

Ackordslönerna höjs med i snitt 0,64 procent.

Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1:

Den allmänna förhöjningen 1.1.2016 har följande verkan på de kvartalsvisa medelti-minkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på I-IV kvartalet år 2015 höjs med 0,72 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

§ 71 mom. 4 och hänvisningen i § 72 mom. 1
Till en huvudförtroendeman eller förtroendeman betalas ett individuellt tillägg på 0,43 - 1,28 euro/timme.
Till arbetarskyddsfullmäktige betalas ett individuellt tillägg på 0,42 euro/timme.
Detta gäller från 1.1.2016 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga:

Underteckningsprotokoll

Cirkuläret som PDF

Publicerad 4.12.2015
Uppdaterad 24.8.2020