Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: 15/2015

Cirkulär 15/2015

Den andra delperioden 1.1.2016 - 28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.

Löneförhöjningarna i TS sker vid två olika tidpunkter 2016.
De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.
De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december).
De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).

 

 

Allmän förhöjning 1.2.2016Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jäm-förbara månadslöner höjs 1.2.2016 genom en allmän förhöjning på följande sätt:
• Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är minst 3 404,26 euro höjs med 0,47 procent.
• Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är mindre än 3 404,26 euro höjs med 16 euro i månaden.

 

I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie ar-betstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.
Det individuella tillägget enligt TS-14 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs 1.12.2016 med 0,47 procent.

Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-14 § 14.

Uppgiftsrelaterade minimilöner i lönegrupperna
Uppgiftsrelaterade minimilöner (€/mån.) från 1.2.2016
Lönegrupp I
1 802,03

Lönegrupp II
1 981,12

Lönegrupp III
3 244,84

Minimilön från 1.2.2016
Minimilönen enligt TS-14 § 10 mom. 1 är 1 634,58 euro från 1.2.2016.

Betalning av justerade löner
De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om senare utbetalningstidpunkter.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilaga
Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017

Cirkuläret som pdf

Publicerad 15.12.2015
Uppdaterad 24.8.2020