Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016 (TIM-AKA 2014-2016)

Nummer: 14/2014

Cirkulär 14/2014

Arbetskollektivavtalet för timavlönade är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet.

Löneförhöjningar under den första delperioden

Allmän förhöjning 1.7.2014
Grundtimlönerna, de individuella tilläggen, arbetserfarenhetstilläggen och ackordslönerna höjs 1.7.2014 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Arbetsmiljötilläggen höjs inte. Se underteckningsprotokollet för hur förhöjningarna påverkar lönesättningen.

Allmän förhöjning 1.7.2015
Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs med 0,30 procent den 1.7.2015 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Se underteckningsprotokollet för hur förhöjningarna påverkar lönesättningen.

Eventuella justeringar av arbetserfarenhetstillägg, arbetsmiljötillägg och individuellt tillägg per den 1.7.2015 meddelas senare.

Löneförhöjningar under den andra delperioden

Avtalsparterna i TIM-AKA förhandlar före 30.9.2015 om löneförhöjningarna under den andra avtalsperioden. Närmare information ges senare.

Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

Den allmänna förhöjningen 1.7.2014 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet: De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2013 samt I och II kvartalet år 2014 höjs med en procent. De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Förtroendemän från 1.7.2014

Till en huvudförtroendeman betalas ett individuellt tillägg på 0,42-1,27 €/timme från 1.7.2014 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Ändringar i avtalstexten från 1.5.2014

§ 37 mom. 3 Lönebetalning
Lönen betalas in på ett bankkonto och endast av tvingande skäl betalas den kontant.

§ 54 Flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga
Om en arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten börjar eller under den är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall, flyttas semesterdagarna under tiden av arbetsoförmåga till en senare tidpunkt.

§ 55 Uträkning och betalning av semesterlön och semesterersättning
Ny bestämmelse i mom. 5 och 6 om semesterlönen när den ordinarie arbetstiden och lönen ändras under kvalifikationsåret.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Bilagor
1. Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2014-2016
2. Ändrade bestämmelser
3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna
i TIM-AKA

Cirkuläret som PDF

Publicerad 14.5.2014
Uppdaterad 29.11.2018