Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning

Nummer: 5/2011

Cirkulär 5/ 2011

Avtalsbestämmelserna om personalutbildning och facklig utbildning har reviderats. 

De nya bestämmelserna bifogas (bilaga).

Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) och samarbetsavtalet förpliktar arbetsgivaren att behandla principer och planer för utvecklingen av personalen, till exempel personal- och utbildningsplaner samt inskolning, genom samarbetsförfarandet. Personalutbildningen kan stödja den kompetens som uppgifterna och en persons karriärutveckling kräver. Yrkesinriktad personalutbildning kan bestå av kompletterande utbildning, omskolning och vidareutbildning. De kommunala arbetsgivarna har lagstadgad skyldighet att anordna kompletterande utbildning för vissa yrkesgrupper. Förändringar i kommunens verksamhets- och servicestrategier för också med sig behov av utbildning. Tecken på god personalpolitik är ett årligt utbildningsprogram och anslagna medel för att genomföra det. I frågor som gäller den rekommendationen ska också anställda på viss tid och deltidsanställda samt anställda som är underställda olika arbetstidsformer behandlas lika.

Det nya rekommendationsavtalet omfattar en rekommendation om utveckling av personalens kompetens och ett arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning. Rekommendationen om metoder för personalutveckling omfattar inskolning (allmänna principer), yrkesinriktad personalutbildning och mentorskap samt gemensam utbildning som syftar till resultatutveckling och förbättring av arbetslivskvaliteten.

I rekommendationsavtalet tas också upp villkor för återbetalning. Ett återbetalningsvillkor innebär att en tjänsteinnehavare/arbetstagare förbinder sig att stanna i arbetsgivarens tjänst en överenskommen tid efter avslutad utbildning. Om den anställde säger upp sig före den avtalade tiden kan kursavgiften återkrävas. Ett återbetalningsvillkor blir aktuellt också när en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har deltagit i kompletterande utbildning eller i vidarebildning som är dyrare eller längre än normalt. Återbetalningsvillkor ska alltid avtalas innan beslut fattas om deltagande i utbildningen.

I den nya rekommendationsavtalet ingår också en rekommendation om Kommunernas pensionsförsäkrings (Kevas) utbildningsdagar för förtroendemän. Den utgjorde tidigare en egen separat rekommendation.

Bestämmelsen i § 2 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning avser med den maximala mängden förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetsutbildning per kalenderår att till exempel fackutbildning för en arbetarskyddsfullmäktig får uppgå till högst 2 veckor arbetarskyddsutbildning respektive samarbetsutbildning per kalenderår.

 

Ben-Erik Alm
Avtalschef

 

Bilaga: Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning
 

Cirkuläret som pdf

 

Publicerad 2.3.2011
Uppdaterad 21.8.2020